รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อำนาจเจริญ

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองเม็ก        1
บ้านนาคำ        1
บ้านหัวภู        1
บ้านดอนเมย        1
บ้านนาเยีย  ปกติ       1
บ้านโคกช้างฮ้าย        1
บ้านดงสวาง        1
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว  ปกติ       1
นาวังกุดตากล้า        1
10  บ้านหนองเรือ  ปกติ       1
11  บ้านดงบังพัฒนา  ปกติ       1
12  บ้านคำสร้างบ่อ        1
13  บ้านดอนดู่        1
14  บ้านโนนโพธิ์  ปกติ       1
15  นาห้วยยางสองคอน  ปกติ       1
16  บ้านดอนแดง     
17  สร้างนกทาดอนหวาย        1
18  บ้านบาก  ปกติ       1
19  บ้านดงสีโท        1
20  ห้วยไร่หาดทรายมูล        1
21  บ้านโคกจักจั่น  ปกติ       1
22  ดงแสนแก้วดงสำราญ        1
23  บ้านนางาม        1
24  บ้านโสกกระแต้        1
25  บ้านหินขัน  ปกติ       1
26  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1       
27  บ้านโค้งอร่าม  ปกติ       1
28  บ้านคำย่านาง  ปกติ       1
29  บ้านห้วยงูเหลือม  ปกติ       1
30  บ้านหนองสะโน        1
31  บ้านผึ้ง        1
32  บ้านดอนแดงนาโนน        1
33  บ้านศรีคุณ        1
34  อุ่มยางหนองดั่ง        1
35  บ้านโพนเมือง  ปกติ       1
36  บ้านถ่อนดอนม่วง  ปกติ       1
37  บ้านนายูง        1
38  บ้านบก        1
39  บ้านขุมเหล็ก        1
40  บ้านชะแงะ  ปกติ       1
41  บ้านหนองแสง        1
42  บ้านคำข่า        1
43  บ้านคำน้อย        1
44  บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)        1
45  บ้านโนนค้อ        1
46  บ้านคำเจริญ     
47  บ้านหนองขอน        1
48  บ้านจอก        1
49  บ้านฟ้าห่วน        1
50  โคกศรีหนองคลอง        1
51  ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม        1
52  บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ        1
53  บ้านโนนหนามแท่ง        1
54  บ้านสามัคคี  ปกติ       1
55  นาแวงหนองหัวลิง  ปกติ       1
56  บ้านดอนไร่        1
57  บ้านแยหนองแคน        1
58  บ้านยางช้า  ปกติ       1
59  บ้านหนองไผ่        1
60  บ้านดอนหมู        1
61  คำมะเบื่อแสงเพชร        1
62  บ้านนาคำสามัคคี  ปกติ       1
63  บ้านคันสูง        1
64  บ้านโนนหนามแท่ง        1
65  บ้านก่อนาดี        1
66  บ้านโพนขวาว       
67  บ้านชูชาติ        1
68  โนนทุ่งดอนชาด        1
69  บ้านเกษมสุข        1
70  บ้านโคกก่ง        1
71  บ้านโนนจาน        1
72  บ้านหินกองสามัคคี  ปกติ       1
73  หัวดงหนองคลอง        1
74  บ้านดอนชาด        1
75  บ้านตาด  ปกติ       1
76  ไม้กลอนดอนหวาย  ปกติ       1
77  บ้านคึมใหญ่  ปกติ       1
78  บ้านสายนาดงอุปถัมภ์  ปกติ       1
79  บ้านหนองโนสวนโคก  ปกติ       1
80  บ้านโนนหวางโนนกุง  ปกติ       1
81  บ้านเหล่าหนาด  ปกติ       1
82  บ้านทวีผล  ปกติ       1
83  บ้านดอนดู่  ปกติ       1
84  บ้านโคกสูง  ปกติ       1
85  บ้านเหล่าขวาว  ปกติ       1
86  โคกชาดกลางท่าโพธิ์  ปกติ       1
87  บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)  ปกติ       1
88  บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)  ปกติ       1
89  บ้านหินสิ่ว  ปกติ       1
90  บ้านจิก  ปกติ       1
91  บ้านม่วงสวาสดิ์  ปกติ       1
92  บ้านทับเมย  ปกติ       1
93  บ้านนาเวียง  ปกติ       1
94  บ้านโนนแคน  ปกติ       1
95  ขามนาเพียงโคกยาว  ปกติ       1
96  บ้านไร่สมบูรณ์  ปกติ       1
97  สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา  ปกติ       1
98  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ       1
99  บ้านชาด  ปกติ       1
100  หนองไหลคึมน้อยวิทยา  ปกติ       1
101  บ้านโนนค้อทุ่ง  ปกติ       1
102  บ้านเหล่าเลิง  ปกติ       1
103  บ้านนาอุดม  ปกติ       1
104  บ้านนาดอกไม้  ปกติ       1
105  บ้านเป้า  ปกติ    
106  บ้านเวียงหลวง  ปกติ       1
107  หนองแห่โนนสมบูรณ์  ปกติ       1
108  บ้านนาสะแบง  ปกติ       1
109  บ้านหนองแก้ว  ปกติ       1
110  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3  ปกติ       1
111  บ้านท่ายางชุม  ปกติ       1
112  คุรุประชาสรรค์  ปกติ       1
113  บ้านโคกกลางเหนือ  ปกติ       1
114  โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง  ปกติ      
115  บ้านโนนเมือง  ปกติ       1
116  บ้านดู่พัฒนา  ปกติ       1
117  บ้านนาเรือง  ปกติ       1
118  บ้านโคกเลาะ  ปกติ       1
119  บ้านหนองเทา  ปกติ       1
120  บ้านนาเมือง  ปกติ       1
121  บ้านคำกลาง  ปกติ       1
122  บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี  ปกติ       1
123  บ้านโป่งหิน  ปกติ       1
124  บ้านน้ำซับ  ปกติ    
125  บ้านแก้งกฐิน  ปกติ       1
126  บ้านศรีราชา  ปกติ       1
127  ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น)  ปกติ       1
128  บ้านนาสะอาด  ปกติ       1
129  บ้านเสียว  ปกติ       1
130  บ้านโนนงาม  ปกติ       1
131  บ้านบ่อชะเนง  ปกติ       1
132  บ้านโสกท่าวังหิน  ปกติ       1
133  บ้านโนนผักหวาน  ปกติ    
134  บ้านกุดสิม  ปกติ       1
135  บ้านสามัคคีพัฒนา  ปกติ       1
136  โนนสูงโคกกลาง  ปกติ       1
137  บ้านห่องเตย  ปกติ       1
138  บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา  ปกติ       1
139  บ้านหนองปลิง  ปกติ       1
140  บ้านหนองแสง  ปกติ       1
141  หนองนาเทิงโนนผึ้ง  ปกติ       1
142  บ้านโคกก่องนคร  ปกติ       1
143  บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)  ปกติ       1
144  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 2  ปกติ       1
145  บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)  ปกติ       1
146  บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ       1
147  บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด  ปกติ       1
148  บ้านเชือก  ปกติ       1
149  บ้านนาสีนวน  ปกติ       1
150  หนองยอดู่ในวิทยา  ปกติ       1
151  บ้านโนนสูง  ปกติ      
152  บ้านโนนสำราญ  ปกติ       1
153  บ้านหินกอง(บ้านนามน)  ปกติ       1
154  บ้านถ่อนใหญ่  ปกติ       1
155  บ้านทุ่งสว่าง  โอนไปสังกัดอื่น    
156  โพธิ์ศิลานาหว้า  ปกติ    
157  บ้านแสนสุข  ปกติ       1
158  บ้านนาโพธิ์  ปกติ       1
159  บ้านวังแคน  ปกติ       1
160  บ้านโคกค่าย  ปกติ       1
161  บ้านหนองยาง  ปกติ       1
162  บ้านเหล่าฝ้าย  ปกติ      
163  บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า  ปกติ       1
164  บ้านเจริญสามัคคี  ปกติ       1