รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านนาเยีย        1
บ้านหนองนาเจริญ        1
บ้านศรีบุญเรือง  ปกติ       1
บ้านสังซาวังน้ำขาว        1
นิคมสร้างตนเอง       
บ้านแพงศรี  ปกติ       1
บ้านโนนชัยศรี  ปกติ       1
บ้านเก่าน้อย       
บ้านหนองตะไก้        1
10  บ้านนาสมบูรณ์        1
11  บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ        1
12  บ้านห้วยไร่  ปกติ       1
13  บ้านศรีเชียงใหม่บ้านศรีเชียงใหม่        1
14  บ้านโนนสวาง        1
15  บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง        1
16  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5  ปกติ       1
17  บ้านหม้อ     
18  บ้านโสกน้ำขาว        1
19  บ้านหนองโอนหนองฮาง        1
20  บ้านนาทาม        1
21  บ้านโคกสว่าง        1
22  บ้านเซประชาอุทิศ  ปกติ       1
23  บ้านคอนเลียบ  ปกติ       1
24  บ้านเสาเล้า  ปกติ       1
25  บ้านศรีสว่าง  เรียนร่วม       1
26  บ้านหนองคอนแสน  ปกติ       1
27  บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา  ปกติ       1
28  บ้านอีหลุ่ง  ปกติ       1
29  บ้านแมด  ปกติ       1
30  บ้านดอนหวาย  ปกติ       1
31  บ้านหว้าน  ปกติ       1
32  บ้านโนนเดื่อ  ปกติ       1
33  บ้านดอนหาด  ปกติ       1
34  บ้านยามกาใหญ่  ปกติ       1
35  บ้านไชยฟอง  ปกติ       1
36  บ้านเหล่าดอนแตง  ปกติ       1
37  บ้านหนองบ่อ  ปกติ       1
38  บ้านป่อง  ปกติ       1
39  บ้านนาแอง  ปกติ       1
40  บ้านดงปอ  ปกติ       1
41  บ้านนาพัง  ปกติ       1
42  บ้านนาสะอาด  ปกติ       1
43  บ้านหนองแวงเดิด  ปกติ       1
44  บ้านงอย  ปกติ       1
45  บ้านโนนสวรรค์  ปกติ       1
46  บ้านเลี่ยมพิลึก  ปกติ       1
47  บ้านน้ำเที่ยง  ปกติ       1
48  บ้านนาดี  ปกติ       1
49  บ้านเม่น  ปกติ       1
50  บ้านด่าน  ปกติ       1
51  บ้านโนนสำราญ  ปกติ       1
52  บ้านโนนยาง  ปกติ       1
53  บ้านพรสวรรค์  ปกติ       1
54  บ้านนาทราย  ปกติ       1
55  บ้านดอนแก้ว  ปกติ       1
56  บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)  ปกติ       1
57  บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์  ปกติ       1
58  บ้านยางซอง  ปกติ       1
59  บ้านขมิ้นบ่อโคลน  ปกติ       1
60  บ้านโคกก่องหนองแวงยาว  ปกติ       1
61  บ้านศรีบุญเรือง  ปกติ      
62  บ้านโคกสว่าง  ปกติ       1
63  บ้านเลา  ปกติ       1
64  บ้านโนนรังหนองผือวิทยา  ปกติ       1
65  กุดลิงง้อหนองแก  ปกติ       1
66  บ้านจอมศรี  ปกติ       1
67  บ้านดงขันทอง  ปกติ       1
68  บ้านหนองน้ำเค็ม  ปกติ       1
69  บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
70  *บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ  เรียนร่วม       1
71  บ้านนาพูนทรัพย์  ปกติ       1
72  บ้านหนองเม็กห้วยทราย  ปกติ       1
73  บ้านดงศรีสําราญ  ปกติ       1
74  บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ  ปกติ       1
75  บ้านห้วยวังโตน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
76  บ้านดอนบาก  ปกติ      
77  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1  เรียนร่วม       1
78  บ้านสุขสมบูรณ์  ปกติ       1
79  บ้านหนองหัวหมู  ปกติ       1
80  บ้านหลุบหวายป่าขาม  ปกติ       1
81  บ้านนาหยาด  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
82  บ้านหนองผง  ปกติ       1
83  บ้านป่าก้าวดอนแดง  ปกติ       1
84  บ้านดงผักเทียม  ปกติ       1
85  บ้านหนองบั่ว  ปกติ       1
86  เจ ซี บ้านอินทร์แปลง  ปกติ       1
87  บ้านนาคลอง  ปกติ       1
88  บ้านดงบัง  ปกติ       1
89  ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์  ปกติ       1
90  บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)  ปกติ       1
91  บ้านเดื่อ  ปกติ       1
92  บ้านจำปา  ปกติ       1
93  บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน  ปกติ       1
94  บ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา  ปกติ       1
95  สิริปุณโณ  เรียนร่วม       1
96  บ้านจำปาวิทยา  เรียนร่วม       1
97  บ้านแม่นนท์  ปกติ       1
98  บ้านข้าวสาร  ปกติ       1
99  บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)  ปกติ       1
100  บ้านใหม่  ปกติ       1
101  บ้านขาว  ปกติ       1
102  บ้านโคกหนองแซง  ปกติ       1
103  บ้านหนองบัวเงิน  ปกติ       1
104  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2  ปกติ       1
105  บ้านยางบึง  ปกติ       1
106  บ้านถ่อน  ปกติ       1
107  บ้านท่าหนาด  ปกติ       1
108  บ้านหนองตูม  ปกติ       1
109  บ้านหนองบัวบาน  ปกติ       1
110  บ้านหนองแก  ปกติ       1
111  บ้านหนองอ้อน้อย  ปกติ       1
112  บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)  ปกติ       1
113  บ้านหนองไผ่หนองหิน  ปกติ       1