รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)  ปกติ       1
บ้านโนนเชียงค้ำ  ปกติ       1
บ้านโคกสีวังแสง  ปกติ       1
บ้านหนองกุง        1
บ้านหนองหว้า  เรียนร่วม       1
บ้านโคกน้อย  ปกติ       1
บ้านดอนสวรรค์  ปกติ       1
บ้านป่าไร่  ปกติ       1
บ้านดอนแก้ว  ปกติ       1
10  บ้านโนนสิมมา  ปกติ       1
11  บ้านสามขา  ปกติ       1
12  บ้านปอ  ปกติ       1
13  บ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)  ปกติ       1
14  บ้านผือ  ปกติ       1
15  บ้านทับไฮ  ปกติ       1
16  บ้านท่าม่วงเวียงคํา  ปกติ       1
17  บ้านเมืองพรึก  ปกติ       1
18  บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง  ปกติ       1
19  บ้านห้วยกองสี  ปกติ       1
20  บ้านโนนจำปา  ปกติ       1
21  บ้านโคกศรี  ปกติ       1
22  *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง  ปกติ       1
23  บ้านหินเหลิ่ง  ปกติ       1
24  บ้านห้วยบงดงมะไฟ  ปกติ       1
25  บ้านโสกรังโนนสว่าง  ปกติ       1
26  บ้านเกิ้งน้อย  ปกติ       1
27  บ้านโนนสูง  ปกติ       1
28  บ้านเชียงกรม  ปกติ       1
29  บ้านดูนเลา  ปกติ       1
30  บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย  ปกติ       1
31  บ้านสมดี  ปกติ       1
32  บ้านสามเหลี่ยม  ปกติ       1
33  บ้านโคกเล้า  ปกติ       1
34  บ้านเซียบ  ปกติ       1
35  บ้านโนนมะข่า  ปกติ       1
36  บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์  ปกติ    
37  บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ  ปกติ       1
38  บ้านโคกกลาง  ปกติ       1
39  บ้านหนองแวง  ปกติ       1
40  บ้านโนนอำนวย  ปกติ       1
41  บ้านพันดอน  ปกติ       1
42  บ้านโนนเห็นวังชัย  ปกติ       1
43  บ้านคำไผ่  ปกติ       1
44  บ้านหัวฝาย  ปกติ       1
45  คำบอนประชาสรรค์  ปกติ       1
46  บ้านนกขะบา  ปกติ       1
47  บ้านสวนมอนคำ  ปกติ       1
48  บ้านคำม่วง  ปกติ       1
49  บ้านคำเต้าแก้วหินลาด  ปกติ    
50  บ้านหนองแดง  ปกติ       1
51  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
52  บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก  ปกติ       1
53  บ้านคำบอน  ปกติ       1
54  บ้านหาดสถาพร  ปกติ      
55  บ้านโนนสำราญ  ปกติ       1
56  บ้านตาดโตนไร่เดชา  เรียนร่วม      
57  บ้านหนองแสงแสงแก้ว  ปกติ       1
58  บ้านหัวขัวเหมือดแอ่  ปกติ       1
59  บ้านหนองศรีเจริญ0หนองผึ้ง  ปกติ       1
60  บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย  ปกติ      
61  บ้านค้อน้อย  ปกติ       1
62  บ้านม่วงเฒ่า  ปกติ       1
63  บ้านหนองแวงเหนือ  ปกติ       1
64  บ้านาเพ็ญ  ปกติ       1
65  บ้านท่าแร่  ปกติ       1
66  บ้านโนนเขวา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
67  บ้านหนองโก  ปกติ      
68  บ้านคำเจริญ  ปกติ       1
69  บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก  ปกติ       1
70  บ้านโนนแสวง  ปกติ       1
71  บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง  ปกติ       1
72  บ้านโคกผักหวานโนนรังษี  ปกติ       1
73  บ้านป่าหวาย  ปกติ       1
74  บ้านโนนสวาง  ปกติ       1
75  บ้านโคกสะอาด  ปกติ       1
76  บ้านคำจวง  ปกติ       1
77  บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร  ปกติ       1
78  บ้านคำดอกไม้  เรียนร่วม       1
79  บ้านดงเรือง  ปกติ       1
80  บ้านท่าสัง  ปกติ       1
81  บ้านป่าไม้โนนสวรรค์  ปกติ       1
82  บ้านทองอินทร์สวนมอญ  ปกติ       1
83  บ้านโนนจำปา  ปกติ       1
84  บ้านโนนทรายฟอง  ปกติ       1
85  บ้านวังทอง  ปกติ       1
86  บ้านหนองนกเขียน  ปกติ       1
87  บ้านเดียม  ปกติ    
88  บ้านห้วยวังปลา  ปกติ       1
89  บ้านนาม่วง  ปกติ       1
90  บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน  ปกติ       1
91  บ้านดอนเงิน  ปกติ       1
92  บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม  ปกติ       1
93  บ้านบะยาว  ปกติ       1
94  บ้านหนองหว้า  ปกติ       1
95  บ้านท่าลาด  ปกติ    
96  หนองไผ่พรเจริญ  ปกติ       1
97  บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)  ปกติ       1
98  บ้านผาทอง  ปกติ      
99  ดานใหญ่พิทยาคาร  ปกติ       1
100  บ้านวาปี  ปกติ       1
101  บ้านดงแคน  เรียนร่วม      
102  บ้านหนองกวาง  เรียนร่วม       1
103  บ้านท่าสี  โอนไปสังกัดอื่น      
104  บ้านหนองจาน  เรียนร่วม       1
105  บ้านโคกล่าม  เรียนร่วม       1
106  บ้านโนนสงเปลือย  เรียนร่วม       1
107  บ้านโคกหนองแวง  ปกติ       1
108  บ้านโคกสง่า  ปกติ       1
109  บ้านหนองท่มคำเจริญ  ปกติ       1
110  บ้านนาแบก  ปกติ       1
111  บ้านกงพาน  ปกติ       1