รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านนางิ้ว  ปกติ    
บ้านบ่อปัทม์        1
บ้านดงวังพัง        1
บ้านหนองนกทา  ปกติ       1
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน        1
บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ       1
บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)  ปกติ       1
บ้านหนองงิ้ว  ปกติ       1
บ้านคำบอน        1
10  บ้านจันทน์        1
11  บ้านดงไพรวัลย์        1
12  บ้านซำป่าหัน        1
13  บ้านดอนสวรรค์        1
14  บ้านหนองตาใกล้        1
15  บ้านดงพัฒนา  ปกติ       1
16  บ้านนาปู0นากลาง  ปกติ       1
17  บ้านท่าช่วง  ปกติ       1
18  บ้านคำยาง  ปกติ       1
19  บ้านโคกคำไหล  ปกติ       1
20  บ้านไทย  ปกติ       1
21  บ้านหว้านใหญ่ประชาคม  ปกติ       1
22  บ้านกล้วย  ปกติ       1
23  บ้านดูนประชารัฐ  ปกติ       1
24  บ้านหนองแวงตาด  ปกติ       1
25  บ้านบ่อคํา  ปกติ       1
26  บ้านโนนสะอาด  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
27  บ้านเหล่าอุดม  ปกติ       1
28  บ้านหนองอิอู  ปกติ       1
29  บ้านหัวหนองยาง  ปกติ       1
30  บ้านค้อน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
31  บ้านชัย  ปกติ       1
32  บ้านหนองช้างคาว  ปกติ       1
33  บ้านดงโพนยอ  ปกติ       1
34  บ้านโนนทองอินทร์  ปกติ       1
35  บ้านนามั่ง  ปกติ       1
36  บ้านโนนศรีทอง  ปกติ       1
37  บ้านหนองสะหนาย  ปกติ       1
38  บ้านม่วง  ปกติ       1
39  บ้านเรืองชัย  ปกติ      
40  บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์  ปกติ       1
41  บ้านหนองหญ้ารังกา  ปกติ    
42  บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย  ปกติ       1
43  บ้านถ่อนนาลับ  เรียนร่วม       1
44  บ้านนาเยีย  ปกติ       1
45  บ้านดงวัฒนา  ปกติ       1
46  บ้านสะคาม  ปกติ       1
47  บ้านนาโฮง  ปกติ       1
48  บ้านโพนสูง  ปกติ       1
49  บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ  ปกติ       1
50  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ       1
51  บ้านหัวดงยาง  ปกติ       1
52  บ้านขาวัว  ปกติ       1
53  บ้านนาฮัง  เรียนร่วม       1
54  บ้านหนองกอบง  เรียนร่วม       1
55  บ้านทุ่ง  ปกติ       1
56  บ้านโคกถาวร  ปกติ       1
57  บ้านโนนถั่วดิน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
58  บ้านนาดี  ปกติ       1
59  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ       1
60  บ้านเชียงงาม  ปกติ       1
61  บ้านคำสง่าประชาสรรค์  ปกติ       1
62  บ้านคำอ้อ  ปกติ       1
63  กำแมดคำเจริญ  ปกติ       1
64  บ้านท่าบ่อยาง  ปกติ       1
65  บ้านหนองไผ ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)  ปกติ       1
66  บ้านเมืองนาซำ  ปกติ      
67  บ้านดงค้าพัฒนา  ปกติ       1
68  บ้านโนนนาสร้าง  ปกติ       1
69  บ้านหนองกล้า  ปกติ       1
70  บ้านหัวหนอง  ปกติ       1
71  บ้านคำแคนแก่นคูณ  ปกติ       1
72  บ้านดงดารา  ปกติ       1
73  บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี  ปกติ       1
74  บ้านซำป่ารัง  ปกติ       1
75  นานกหงส์เสรีมีชัย  ปกติ       1
76  บ้านไพจาน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
77  บ้านโยธา  เรียนร่วม    
78  บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ  ปกติ       1
79  บ้านวังแข้  ปกติ       1
80  บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)  ปกติ       1
81  บ้านโพธิ์  ปกติ      
82  บ้านดงยาง  ปกติ       1
83  บ้านดอนนางคำ  ปกติ       1
84  กมลศิลป์สามัคคี  ปกติ       1
85  บ้านหนองผือ  ปกติ       1
86  บ้านดอนม่วง  ปกติ       1
87  บ้านคำม่วง  ปกติ       1
88  บ้านนาอุดม  ปกติ       1
89  บ้านโพธิ์ท่าเมือง  ปกติ       1
90  บ้านหงษาวดี  ปกติ       1
91  บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์  ปกติ       1
92  บ้านเมืองไพร  ปกติ       1
93  บ้านสมวิไล  ปกติ       1
94  บ้านยา  ปกติ       1
95  บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว  ปกติ       1
96  บ้านคำบอนโนนสมโภชน์  ปกติ       1
97  บ้านโนนชัยศิลป์  ปกติ       1
98  บ้านดงเย็น  เรียนร่วม    
99  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ       1
100  บ้านตาดโนนทองหลาง  ปกติ       1
101  บ้านนาสีนวล  ปกติ       1
102  ธาตุน้อยก่อสำราญ  ปกติ       1
103  บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)  ปกติ       1
104  บ้านดงยางพรพิบูลย์  ปกติ       1