รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านดงบัง  ปกติ       1
บ้านโคกวิชัย        1
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล        1
บ้านหนองสร้างไพร        1
ปะโคสามัคคีวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
บ้านโนนสะอาด        1
บ้านแดง  เรียนร่วม       1
บ้านนาอ่าง       
บ้านลาน        1
10  บ้านม่วง  ปกติ       1
11  บ้านภูดิน        1
12  บ้านเชียงเพ็ง        1
13  โนนสูงวิทยา        1
14  ชุมชนสงเคราะห์  ปกติ       1
15  บ้านนาล้อม  ปกติ       1
16  บ้านโสกแกคำเจริญ  ปกติ       1
17  บ้านนางาม  ปกติ       1
18  บ้านสระคลองพัฒนา  ปกติ       1
19  บ้านนาคำ  ปกติ       1
20  บ้านโนนดู่  ปกติ       1
21  บ้านโนนฐานะ  ปกติ       1
22  บ้านโพธิ์โนนแดง  ปกติ       1
23  บ้านนาคูณ        1
24  บ้านน้ำทรง  ปกติ       1
25  บ้านโคกสว่าง  ปกติ       1
26  บ้านโคกสะอาด  ปกติ       1
27  บ้านหายโศก  ปกติ      
28  บ้านโคกสีแก้ว  ปกติ       1
29  บ้านโพธิ์  ปกติ       1
30  บ้านลำภู  ปกติ       1
31  บ้านหนองบอนเวียงชัย  ปกติ       1
32  บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม  ปกติ       1
33  บ้านหันเทาผักกาดย่า  ปกติ       1
34  บ้านกุดเม็ก  ปกติ       1
35  บ้านผากลางนา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
36  อุดรวัฒนานุสรณ์  ปกติ       1
37  บ้านวังสวย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
38  บ้านจำปาโมง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
39  บ้านดงหมูชัยเจริญ  ปกติ       1
40  บ้านขัวล้อ  ปกติ    
41  บ้านโนนม่วง  เรียนร่วม       1
42  นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1  เรียนร่วม       1
43  บ้านนารายณ์  ปกติ       1
44  บ้านดงน้อย  ปกติ       1
45  ราษฎร์จุฬาสามัคคี  ปกติ       1
46  บ้านดงหวาย  ปกติ       1
47  ชายแดนประชาสรรค์  ปกติ       1
48  บ้านนาคำ  ปกติ       1
49  เตชะไพบูลย์ (2)  ปกติ       1
50  บ้านเทพประทาน  ปกติ       1
51  บ้านจำปาทอง  ปกติ       1
52  บ้านกุดจับ  ปกติ    
53  บ้านวังแข้  ปกติ       1
54  บ้านแหลมทองพัฒนา  ปกติ       1
55  บ้านนางิ้ว  ปกติ       1
56  บ้านโนนแดง  ปกติ       1
57  บ้านทุ่งทอง  ปกติ       1
58  บ้านโนนทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
59  บ้านวังบง  ปกติ       1
60  บ้านเขือน้ำ  ปกติ       1
61  บ้านถิ่น  ปกติ       1
62  บ้านเจริญสุข  ปกติ       1
63  บ้านลาดหอคำ  ปกติ       1
64  บ้านตาดน้ำพุ  ปกติ       1
65  จอมศรีโคกก่องวิทยา  ปกติ       1
66  บ้านดงเย็นพัฒนา  เรียนร่วม       1
67  บ้านโนนสมบูรณ์  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
68  บ้านเหล่าตำแย  ปกติ       1
69  บ้านหนองนกเขียน  ปกติ       1
70  บ้านนาตูม  ปกติ       1
71  บ้านนาจานโนนนาโพธิ์  ปกติ       1
72  กลางน้อยเหล่ามะแงว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
73  บ้านหินตั้ง  ปกติ       1
74  บ้านนาไฮ  ปกติ       1
75  บ้านนาหลวง  ปกติ       1
76  บ้านหนองกบ  ปกติ       1
77  บ้านนาแคทุ่งขวาง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
78  บ้านโนนอุดม  เรียนร่วม      
79  บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
80  บ้านติ้ว  ปกติ       1
81  บ้านสมประสงค์  ปกติ       1
82  โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา  ปกติ      
83  บ้านโนนสะอาด  ปกติ       1
84  บ้านโพน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1