รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5  ปกติ       1
จริมอนุสรณ์ 2  ปกติ       1
ท่าแฝกอนุสรณ์ 4  ปกติ       1
เจริญราษฎร์อุปถัมภ์  เรียนร่วม       1
ชุมชนวัดมหาธาตุ  ปกติ       1
วัดปากไพร  ปกติ       1
วัดวังกอง  ปกติ       1
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4  ปกติ       1
บ้านวังหัวดอย  ปกติ       1
10  ท่าแฝกอนุสรณ์ 2  ปกติ       1
11  บ้านนาต้นโพธิ์  ปกติ       1
12  บ้านต้นม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
13  บ้านหนองแห้ว  ปกติ       1
14  บ้านห้วยก้านเหลือง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
15  นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6  ยุบโรงเรียนแล้ว      
16  บ้านน้ำแพ  ปกติ    
17  บ้านห้วยหูด  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
18  ชุมชนไกรลาสฯสาขาวัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
19  สมพงษ์วิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
20  นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2  ปกติ       1
21  บ้านนาผักฮาด  ปกติ       1
22  บ้านห้วยเดื่อ  ปกติ       1
23  บ้านใหม่  เรียนร่วม    
24  บ้านปางเกลือ  ปกติ       1
25  บ้านห้วยแมง  ปกติ       1
26  บ้านห้วยครั่ง  ปกติ       1
27  บ้านเด่นชาติ  ปกติ    
28  บ้านสุมข้าม  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
29  บ้านม่วงชุม  ปกติ       1
30  บ้านม่วง  ปกติ       1
31  น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78)  ปกติ       1
32  บ้านเดิ่น  ปกติ       1
33  บ้านน้ำไคร้  ปกติ       1
34  บ้านนาหน่ำ  ปกติ       1
35  วัดโพธิ์ชัย  ปกติ       1
36  ผาเต่าพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
37  บ้านปากห้วยฉลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
38  บ้านท่าโพธิ์  เรียนร่วม       1
39  บ้านห้วยสีเสียด  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
40  บ้านทรายขาว  ปกติ       1
41  บ้านห้วยไคร้  ปกติ       1
42  บ้านซําบ้อ  ปกติ       1
43  บ้านย่านดู่  ปกติ       1
44  คุรุประชาสรรค์ศึกษา  ปกติ       1
45  วัดนาขุม  ปกติ       1
46  ไผ่งามวิทยา  ปกติ    
47  ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1  ปกติ       1
48  บ้านน้ำลัดสามัคคี  ปกติ       1
49  สว่างวิทย์  เรียนร่วม      
50  บ้านปางคอม  ปกติ    
51  บ้านโป่งปุ้น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
52  บ้านโป่งพาน  เรียนร่วม    
53  บ้านไร่ตีนตก  ปกติ       1
54  บ้านท่าเรือ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
55  บ้านงอมมด  ปกติ       1
56  บ้านกิ่วเคียน  ปกติ    
57  บ้านม่วงสาขาบ้านชำบุ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
58  บ้านน้ำลี  ปกติ       1
59  บ้านนาไร่เดียว  ปกติ       1
60  จริมอนุสรณ์1  ปกติ       1
61  บ้านห้วยต้าวิทยา  ปกติ    
62  บ้านห้วยยศ  ยุบโรงเรียนแล้ว    
63  วัดวังสัมพันธ์  ปกติ       1
64  บ้านนาแซง  ปกติ       1
65  บ้านชําบอน  เรียนร่วม      
66  วัดหนองหิน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
67  ท่าแฝกอนุสรณ์ 1  ปกติ       1
68  บ้านห้วยโป่ง  ปกติ       1
69  บ้านทรายงามวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
70  อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)  ปกติ       1
71  ประชานิคมวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
72  บ้านห้วยเนียม  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
73  บ้านห้วยคอมสาขาบ้านเพีย  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
74  บ้านน้ำต๊ะ  ปกติ       1