รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านเนินสาธารณ์  ปกติ       1
วัดห้วยพระจันทร์  ปกติ       1
บ้านงิ้วงาม  ปกติ       1
วัดสะนำ        1
บ้านหนองไม้แก่น  ปกติ       1
บ้านหินงามสามัคคี  ปกติ       1
บ้านลานคา  ปกติ       1
บ้านทุ่งนาสวน        1
บ้านทัพยายปอน  ปกติ       1
10  บ้านหนองม่วง  ปกติ    
11  บ้านเพชรน้ำผึ้ง     
12  วัดเขาผาแรต  ปกติ    
13  บ้านนาไร่เดียว  ปกติ       1
14  บ้านซับสุราษฎร์  ปกติ       1
15  บ้านพุต่อ  ปกติ       1
16  บ้านห้วยโศก  ปกติ       1
17  บ้านห้วยบง  ปกติ       1
18  บ้านพุบอน  ปกติ       1
19  วัดห้วยขานาง  เรียนร่วม       1
20  วัดทัพหลวง  ปกติ      
21  บ้านใหม่คลองเคียน  ปกติ       1
22  วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี  เรียนร่วม      
23  บ้านเขาน้ำโจน  ปกติ       1
24  ชุมชนบ้านหนองงาแซง  ปกติ       1
25  วัดหนองมะกอก  ปกติ       1
26  บ้านหน้าฝายบึงตาโพ  ปกติ       1
27  วัดเทพนิมิต  ปกติ       1
28  บ้านทุ่งน้อย  ปกติ       1
29  บ้านล่อมเสือโฮก  ปกติ       1
30  บ้านใหม่หนองแก  ปกติ       1
31  บ้านหนองจิกยาว  ปกติ       1
32  บ้านร่องมะดูก  ปกติ       1
33  บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
34  บ้านใหม่ร่มเย็น  ปกติ       1
35  วัดปทุมทอง  ปกติ       1
36  บ้านห้วยทราย  ปกติ       1
37  บ้านวังผาลาด  ปกติ       1
38  บ้านป่าเลา  ปกติ       1
39  วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร)  เรียนร่วม       1
40  บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ       1
41  บ้านบุ่งฝาง  ปกติ       1
42  บ้านคลองตะขาบ  ปกติ       1
43  บ้านดงประดาพระ  ปกติ       1
44  บ้านนาทุ่งเชือก  ปกติ       1
45  บ้านบ่อทับใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
46  สง่ารวมราษฎร์  ปกติ       1
47  บ้านน้ำวิ่ง  ปกติ       1
48  บ้านวังพง  ปกติ       1
49  บ้านคลองโป่ง  ปกติ       1
50  บ้านหินตุ้ม  ปกติ       1
51  วัดหนองยาง  ปกติ       1
52  บ้านวังตอสามัคคี  ปกติ       1
53  บ้านโป่งข่อย  ปกติ       1
54  บ้านจัน  ปกติ       1
55  บ้านตะกรุด  ปกติ       1
56  ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต  ปกติ       1
57  บ้านห้วยพลู  ปกติ       1
58  บ้านหนองแกเชียงราย  ปกติ       1
59  บ้านห้วยไผ่ขุย  ปกติ      
60  บ้านบุ่งกะเซอร์  ปกติ       1
61  วัดทุ่งโพ  ปกติ       1
62  บ้านเนินพยอม  ปกติ       1
63  บ้านหนองอาสา  ปกติ       1
64  บ้านเขากวางทอง  ปกติ       1
65  บ้านเขาน้อย  ปกติ       1
66  บ้านบุ่ง  ปกติ       1
67  บ้านหนองผักแพว  ปกติ       1
68  วัดทุ่งหลวง  ปกติ       1
69  บ้านห้วยป่าปก  ปกติ       1
70  บ้านศาลาคลอง  ปกติ       1
71  วัดหัวเมือง  ปกติ       1
72  ทุ่งโพวิทยา สาขาบ้านทุ่งสบาย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
73  วัดมะพร้าวสูง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
74  บ้านทุ่งหมัน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
75  บ้านหนองเจ๊กกวย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
76  บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สาขาบ้านหนองสี่เหลี่ยม  ยุบโรงเรียนแล้ว