รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านแคกลางหงษ์  ปกติ       1
บ้านนาดูน  ปกติ       1
บ้านหนองหว้า  ปกติ       1
บ้านขี้เหล็กคำเจริญ        1
บ้านทัพไทย        1
กิตติญาณอุปถัมภ์  ปกติ       1
บ้านมะเขือ        1
บ้านพับ        1
บ้านท่าลาด        1
10  บ้านนามน        1
11  ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)        1
12  บ้านท่าศาลา  ปกติ       1
13  บ้านทัน        1
14  บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)       
15  บ้านอีต้อม        1
16  บ้านขามป้อม  ปกติ       1
17  บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)        1
18  บ้านหนองคูทรายมูล        1
19  บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)  ปกติ       1
20  บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย        1
21  บ้านเหล่าบาก        1
22  บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี)        1
23  บ้านแสง  ปกติ       1
24  บ้านหนองเป็ด        1
25  บ้านดอนกลอย  ปกติ       1
26  บ้านดูน        1
27  บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)        1
28  บ้านดอนชี        1
29  บ้านท่าวารี        1
30  บ้านหนองขุ่น  ปกติ       1
31  บ้านนาไผ่  ปกติ       1
32  บ้านแสงน้อย  ปกติ       1
33  บ้านดอนเชียงโท       
34  บ้านโนนโพธิ์  ปกติ       1
35  กองบินอุบลสงเคราะห์  ปกติ    
36  บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)  ปกติ       1
37  บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)  ปกติ       1
38  บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
39  บ้านแพง  ปกติ       1
40  บ้านหนองแล้ง  ปกติ    
41  บ้านนาไร่ใหญ่  ปกติ       1
42  บ้านแดงหม้อ  ปกติ       1
43  บ้านสร้างหมากแข้ง  ปกติ      
44  บ้านค้อกุดลาด  ปกติ       1
45  บ้านแคน(ประชาสามัคคี)  ปกติ    
46  บ้านหนองฮีหนองแคน  ปกติ       1
47  บ้านชีทวน  ปกติ       1
48  บ้านสร้างถ่อ  ปกติ       1
49  บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)  ปกติ       1
50  บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ  ปกติ       1
51  บ้านรังแร้ง  ปกติ       1
52  บ้านทุ่ง  ปกติ       1
53  บ้านเค็ง  ปกติ       1
54  บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)  ปกติ       1
55  บ้านหนองบัวแดง  ปกติ       1
56  บ้านโอดนาดี  ปกติ       1
57  บ้านหมากมี่  ปกติ       1
58  บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)  ปกติ       1
59  บ้านยางสักกระโพหลุ่ม  ปกติ       1
60  บ้านหาด  ปกติ       1
61  บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)  ปกติ       1
62  บ้านเหล่าแค  ปกติ       1
63  บ้านธรรมละ  ปกติ       1
64  บ้านหนองมะแซว  ปกติ       1
65  บ้านหนองโนหนองดูน  ปกติ       1
66  บ้านหนองเมืองน้อย  ปกติ       1
67  บ้านหนองแฝกยางเครือ  ปกติ      
68  บ้านยางขี้นกขี้นก  ปกติ       1
69  บ้านเหล่าคำ  ปกติ       1
70  บ้านไผ่  ปกติ       1
71  บ้านสว่างโนนสวาง  ปกติ       1
72  บ้านกระบูน  ปกติ      
73  บ้านเป้า  ปกติ       1
74  บ้านก่อ  ปกติ       1
75  บ้านค้อ  ปกติ       1
76  บ้านผือ  ปกติ       1
77  บ้านท่าศิลา  ปกติ       1
78  บ้านหนองมุก  ปกติ       1
79  บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)  ปกติ       1
80  บ้านนาคำ  ปกติ       1
81  บ้านโนนรัง  ปกติ       1
82  บ้านคำไฮน้อย  ปกติ       1
83  บ้านนาขมิ้น  ปกติ       1
84  บ้านเอ้  ปกติ       1
85  บ้านไผ่ใหญ่  ปกติ       1
86  บ้านนาเลิง  ปกติ       1
87  บ้านหนองปลาปาก  ปกติ       1
88  บ้านผาสุกหนองซองแมว  ปกติ       1
89  บ้านหนองแก  ปกติ       1
90  บ้านศรีบัว  ปกติ       1
91  บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)  ปกติ       1
92  บ้านน้ำคำน้อย  ปกติ       1
93  บ้านโนนดู่  ปกติ       1
94  บ้านท่าสนามชัย  ปกติ       1
95  บ้านหนองตอแก้ว  ปกติ       1
96  บ้านนาเมือง  ปกติ       1
97  บ้านศรีสุข  ปกติ       1
98  บ้านเค็งนาดี  ปกติ       1
99  บ้านข่าโคม  ปกติ       1
100  บ้านดินดำคำไฮ  ปกติ       1
101  บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)  ปกติ       1
102  บ้านบุตร  ปกติ       1
103  บ้านทุ่งใต้  ปกติ       1
104  บ้านหวาง  ปกติ       1
105  บ้านสำราญ  ปกติ       1
106  บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)  ปกติ       1
107  ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)  ปกติ       1
108  บ้านผึ้ง(สามัคคี)  ปกติ       1
109  ประชานุเคราะห์วิทยา  ปกติ       1
110  บ้านเชือก(ทวีปัญญา)  ปกติ       1
111  บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์  ปกติ       1
112  บ้านกุดกั่ว  ปกติ       1
113  บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง  ปกติ       1
114  บ้านหนองห้างหนองกวาง  ปกติ       1
115  บ้านหนองมะทอ  ปกติ       1
116  บ้านเศรษฐี  ปกติ       1
117  บ้านคำเกิ่งหนองจิก  ปกติ       1
118  บ้านก่อบึง  ปกติ       1
119  บ้านคำไหล  ปกติ       1
120  บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)  ปกติ       1
121  บ้านดู่น้อย  ปกติ       1
122  บ้านป่าก่อ  ปกติ       1
123  บ้านอ้น  เรียนร่วม      
124  บ้านท่าค้อ  ปกติ       1
125  บ้านบก  ปกติ       1
126  บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)  ปกติ       1
127  บ้านวังถ้ำ  เรียนร่วม       1
128  บ้านนาใต้  ปกติ       1
129  วัดบ้านบาก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
130  บ้านโนนรังน้อย  ปกติ       1
131  บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี  ปกติ       1
132  บ้านศรีศึกษา  ปกติ      
133  บ้านแต้เก่า  ปกติ       1
134  บ้านสงยางดอนไม้คูณ  ปกติ       1
135  บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์)  ปกติ       1
136  บ้านตำแย  ปกติ       1
137  บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)  ปกติ       1
138  บ้านเตย  ปกติ       1
139  บ้านชาติสามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
140  บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)  ปกติ       1
141  บ้านขมิ้น  ปกติ       1
142  บ้านหนองแสงหนองเม็ก  ปกติ       1
143  บ้านไพบูลย์  ปกติ       1
144  ชุมชนบ้านหนองแสง  ปกติ       1
145  บ้านนาขามดอนติ้ว  ปกติ       1
146  บ้านคำหมีหนองข่า  เรียนร่วม       1
147  บ้านนาผาย  ปกติ       1
148  บ้านกลางใหญ่  ปกติ       1
149  บ้านป่าข่า  ปกติ       1
150  บ้านยางโยภาพ  ปกติ       1
151  บ้านหนองยาง  เรียนร่วม      
152  บ้านหนองผำ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
153  บ้านนาโพธิ์  ปกติ       1
154  บ้านเป็ดฟากทุ่ง  ปกติ       1
155  บ้านหนองไฮวิทยา  ปกติ    
156  ประชาสามัคคี  ปกติ       1
157  บ้านท่าลาด  ปกติ       1
158  บ้านโนนขวาวนายูง  ปกติ       1
159  วัดท่าวังหิน  ปกติ       1
160  บ้านบัวยาง  ปกติ       1
161  บ้านโนนรังใหญ่  ปกติ       1
162  บ้านไทยโพนทราย  ปกติ       1
163  บ้านยางเทิง  ปกติ       1
164  บ้านวังมนเดือยไก่  ปกติ       1
165  บ้านปลาฝา  ปกติ       1
166  บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
167  บ้านหนองบก  ปกติ       1
168  บ้านดอนประทาย  ปกติ       1
169  บ้านนาดูน  ปกติ      
170  บ้านเทพา  ปกติ       1
171  บ้านแสงไผ่  ปกติ       1
172  บ้านดอนกลาง  ปกติ       1
173  บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้  ปกติ       1
174  บ้านกุดตากล้า  ปกติ       1
175  บ้านโนนชาติยูง  ปกติ       1
176  บ้านหนองเซือม  ปกติ       1
177  บ้านหนองเค็ม  ปกติ      
178  บ้านหนองหิน  ปกติ       1