รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านนาขนัน        1
บ้านหนองหลวง  ปกติ       1
บ้านลาดสมดี        1
บ้านดอนใหญ่  ปกติ       1
บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)  ปกติ    
บ้านทม  ปกติ    
บ้านดอนชาด  ปกติ       1
บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)  เรียนร่วม       1
บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง       
10  บ้านนาหว้า  ปกติ       1
11  บ้านคันพะลาน  ปกติ       1
12  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ        1
13  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)  ปกติ       1
14  บ้านโนนสำราญ  ปกติ       1
15  บ้านเขือง  ปกติ       1
16  บ้านคึม  ปกติ    
17  บ้านกาจับ  ปกติ       1
18  บ้านดอนทับช้าง  ปกติ    
19  บ้านดอนก่อ  ปกติ       1
20  บ้านนาดอกไม้  ปกติ       1
21  บ้านปากแซง  ปกติ       1
22  บ้านป่าข่า  ปกติ       1
23  บ้านแก้งลิง  เรียนร่วม       1
24  บ้านไชยชนะ  เรียนร่วม       1
25  บ้านพะไล  ปกติ       1
26  บ้านแก้งหลักด่าน  ปกติ    
27  บ้านไผ่ล้อม  ปกติ       1
28  บ้านนาทราย  ปกติ       1
29  บ้านนาหินโหง่น  ปกติ       1
30  บ้านดอนจิก  เรียนร่วม      
31  บ้านหนองเอาะ  ปกติ       1
32  บ้านเกษม  ปกติ       1
33  บ้านเอ็นอ้า  ปกติ       1
34  บ้านโหมน  ปกติ      
35  บ้านสร้างโพน  ปกติ       1
36  บ้านดอนหมูวิทยา  ปกติ       1
37  บ้านโป่งน้อย  ปกติ       1
38  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ  ปกติ       1
39  บ้านโนนหอม  ปกติ       1
40  บ้านไพรสวรรค์  ปกติ       1
41  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง  ปกติ       1
42  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)  ปกติ       1
43  บ้านสารภี  ปกติ    
44  บ้านน้ำเกลี้ยง  ปกติ       1
45  บ้านกะลึง  ปกติ       1
46  บ้านโปร่ง  ปกติ       1
47  บ้านคำไหล  ปกติ      
48  บ้านโคกก่องวังนอง  ปกติ       1
49  บ้านตาดแต้  ปกติ       1
50  บ้านแข็งขยัน  ปกติ       1
51  บ้านนาคิแลน  ปกติ       1
52  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
53  บ้านเล้า  เรียนร่วม       1
54  บ้านนาพะเนียงออ  ปกติ       1
55  สมาคมจักรยานสมัครเล่น  ปกติ       1
56  บ้านศรีสุข  ปกติ       1
57  บ้านไหล่ธาตุ  ปกติ       1
58  บ้านคำข่า  ปกติ       1
59  บ้านนางิ้ว  ปกติ       1
60  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)  ปกติ       1
61  บ้านนาคำวิทยา  ปกติ       1
62  บ้านแหลไหล่  ปกติ       1
63  บ้านสมบูรณ์  ปกติ       1
64  บ้านโคกจาน  ปกติ       1
65  บ้านเลาะ  ปกติ       1
66  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี  ปกติ       1
67  บ้านศรีเชียงใหม่  ปกติ       1
68  บ้านท่าหลวง  ปกติ       1
69  บ้านหินห่อม  ปกติ       1
70  บ้านลุมพุก  ปกติ       1
71  บ้านสงยาง  ปกติ       1
72  เกษมบ้านนาคำ  ปกติ       1
73  บ้านนาม่วง  ปกติ       1
74  บ้านดอน  ปกติ       1
75  บ้านโคกใหญ่  ปกติ       1
76  บ้านบก  ปกติ       1
77  บ้านด่านฮัง  ปกติ       1
78  บ้านพะลาน  ปกติ       1
79  บ้านนาจ่าย  ปกติ       1
80  บ้านตาดโตน  ปกติ       1
81  น้ำคำพิทยา  ปกติ       1
82  บ้านดอนหมู  ปกติ       1
83  บ้านนานวน  ปกติ       1
84  บ้านนาเดื่อ  ปกติ       1
85  บ้านนากลาง  ปกติ       1
86  บ้านดงไม้งาม  ปกติ       1
87  ตชด.ป่งคอม  ปกติ       1
88  ชุมชนบ้านเซเป็ด  ปกติ       1
89  บ้านหนองบั่ว  ปกติ       1
90  บ้านกุดกลอย  ปกติ       1
91  บ้านแก้งอะฮวน  ปกติ       1
92  บ้านปากห้วยม่วง  ปกติ       1
93  บ้านพนมดี  ปกติ    
94  บ้านไหล่ทุ่ง  ปกติ       1
95  บ้านโป่งเป้า  ปกติ       1
96  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)  ปกติ    
97  บ้านลาดหญ้าคา  ปกติ       1
98  บ้านสำโรง  ปกติ       1
99  บ้านนานางวาน  ปกติ       1
100  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว  ปกติ       1
101  บ้านแก้งใต้  ปกติ       1
102  บ้านกะเตียด  ปกติ       1
103  บ้านเสาธงใหญ่  ปกติ       1
104  บ้านดงบัง  ปกติ       1
105  บ้านหนองหว้า  ปกติ       1
106  บ้านดอนกะทอด  ปกติ       1
107  บ้านแสนอุดม  ปกติ       1
108  บ้านนาส้มมอ  ปกติ       1
109  บ้านนาตาหมุด  ปกติ       1
110  บ้านฟ้าห่วน  ปกติ       1
111  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)  ปกติ       1
112  บ้านคำแคน  ปกติ       1
113  บ้านหนองฟานยืน  ปกติ       1
114  บ้านหนองลุมพุก  ปกติ       1
115  บ้านห้วยที  ปกติ       1
116  บ้านพะลอง  ปกติ       1
117  บ้านโบกม่วง  ปกติ       1
118  บ้านนาห้วยแดง  ปกติ       1
119  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข  ปกติ       1
120  บ้านแพง  ปกติ       1
121  บ้านกึ่งพุทธกาล  ปกติ       1
122  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  ปกติ       1
123  บ้านไทรย้อย  ปกติ       1
124  บ้านดอนตะมุน  ปกติ       1
125  บ้านโคกสว่าง        1
126  บ้านโนนสูง  ปกติ       1
127  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)  ปกติ       1
128  บ้านโนนสูง  ปกติ       1
129  บ้านป่าติ้ว  ปกติ