รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านสร้างถ่อ        1
บ้านม่วงฮี        1
บ้านดอนโด่โคกเลียบ  ปกติ       1
บ้านวังแคน        1
บ้านถิ่นสำราญ        1
บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)        1
บ้านปากบุ่ง  ปกติ       1
บ้านคำเขื่อนแก้ว        1
บ้านไฮหย่อง        1
10  บ้านคำเตย        1
11  บ้านหนองโน  ปกติ       1
12  บ้านวังพอก        1
13  บ้านคำเตย        1
14  บ้านจุการ  ปกติ       1
15  บ้านขัวแคน  ปกติ       1
16  บ้านคำไหล  ปกติ       1
17  บ้านราษฎร์เจริญ        1
18  บ้านหนองคูณ        1
19  บ้านแขมเหนือ  ปกติ       1
20  บ้านอ่างหินน้อย       
21  บ้านหนองผักแพว  ปกติ      
22  บ้านดอนน้ำคำ  ปกติ      
23  บ้านสระคำ       
24  บ้านคำบง  ปกติ    
25  บ้านโนน  ปกติ       1
26  บ้านนาโป่งโพน        1
27  บ้านห้วยหมากใต้        1
28  บ้านห้วยดู่  ปกติ       1
29  บ้านทุ่งหนองบัว  ปกติ       1
30  บ้านชาด  ปกติ       1
31  บ้านลาดควาย  ปกติ       1
32  บ้านเม็ก  ปกติ       1
33  บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)  ปกติ       1
34  บ้านดอนพันชาด  ปกติ       1
35  บ้านดูกอึ่ง  ปกติ       1
36  บ้านหุ่งหลวง  ปกติ       1
37  บ้านดอนขวาง  ปกติ       1
38  บ้านดอนชี  ปกติ       1
39  บ้านบัวทอง  ปกติ       1
40  บ้านเดื่อสะพานโดม  ปกติ       1
41  บ้านผักหย่า  ปกติ       1
42  บ้านลาดวารี  ปกติ    
43  บ้านสงยาง  ปกติ       1
44  บ้านคำเม็กห้วยไผ่  ปกติ       1
45  บ้านโพนแพง  ปกติ      
46  บ้านบุ่งคำ  ปกติ    
47  บ้านหนองสองห้อง  ปกติ       1
48  บ้านคันท่าเกวียน  ปกติ       1
49  บ้านดงบาก  ปกติ    
50  บ้านหนองแสงใหญ่  ปกติ       1
51  บ้านสัน  ปกติ       1
52  บ้านห้วยสะคาม  ปกติ       1
53  บ้านห้วยน้ำใส  ปกติ       1
54  บ้านหนองกุงน้อย  ปกติ       1
55  บ้านคำผ่าน  ปกติ       1
56  บ้านดอนโพธิ์  ปกติ       1
57  บ้านหนองหอย  ปกติ       1
58  บ้านงิ้ว  ปกติ       1
59  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
60  บ้านคันเปือย  ปกติ       1
61  บ้านสะพือท่าค้อ  ปกติ       1
62  บ้านสะพือใต้  ปกติ       1
63  บ้านนาทม  ปกติ       1
64  บ้านนาทอย  ปกติ    
65  บ้านห้วยเดื่อ  ปกติ       1
66  ไมตรีจิตไทย0อเมริกัน  ปกติ       1
67  บ้านโหง่นขาม  ปกติ       1
68  บ้านดงนา  ปกติ    
69  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่  ปกติ       1
70  บ้านกุดเรือคำ  ปกติ       1
71  บ้านภูมะหรี่  ปกติ       1
72  นิคมสร้างตนเอง 3  ปกติ       1
73  บ้านแก่งกอก  ปกติ       1
74  บ้านนาแก  ปกติ       1
75  บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)  ปกติ       1
76  บ้านแหลมทอง  ปกติ       1
77  บ้านเหล่าคำ  ปกติ       1
78  บ้านแก่งเจริญ  ปกติ       1
79  บ้านเวินบึก  ปกติ       1
80  บ้านแก่งยาง  ปกติ       1
81  บ้านฝางคำสามัคคี  ปกติ       1
82  บ้านดงมะไฟ  ปกติ       1
83  บ้านบัวแดง  ปกติ       1
84  บ้านยอดดอนชี  ปกติ       1
85  บ้านหนองกอก  ปกติ       1
86  บ้านแก่งกบ  ปกติ    
87  นิคมสร้างตนเอง 6  ปกติ       1
88  บ้านป่าเลา  ปกติ       1
89  บ้านห้วยไฮ  ปกติ       1
90  บ้านซะซอม  ปกติ       1
91  บ้านสิม  ปกติ       1
92  บ้านคำหมาไน  ปกติ       1
93  บ้านโป่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
94  บ้านไทรงาม  ปกติ       1
95  บ้านหนองชาด  ปกติ       1
96  บ้านนาดี  ปกติ       1
97  บ้านตามุย  ปกติ       1
98  บ้านนาแค  ปกติ       1
99  บ้านท่าล้ง  ปกติ       1
100  บ้านบากชุม  ปกติ       1
101  บ้านโนนกุง  ปกติ       1
102  บ้านโนนจิก  ปกติ       1
103  บ้านกุดก่วยโนนเจริญ  ปกติ       1
104  บ้านโนนจันทน์  ปกติ       1
105  บ้านปากโดม  ยุบโรงเรียนแล้ว