รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านผึ้งโดม  ปกติ       1
บ้านทุ่งเพียง  ปกติ       1
บ้านโนนสัง  ปกติ       1
บ้านหนองหิน  ปกติ       1
บ้านดอนม่วง  ปกติ    
หนองมังโนนกลางห่องแดง  ปกติ       1
บ้านโนนเกษม  ปกติ       1
บ้านทางสาย  ปกติ      
บ้านหนองสองห้องงสองห้อง  ปกติ       1
10  บ้านแฮหนามแท่ง  ปกติ       1
11  บ้านนาประชุม  ปกติ    
12  บ้านหนองหัวงัว  ปกติ       1
13  บ้านแก้งยาง  ปกติ      
14  บ้านบอน  ปกติ       1
15  บ้านผำ  ปกติ       1
16  บ้านค้อบอน  ปกติ       1
17  บ้านสว่าง  ปกติ       1
18  บ้านหาดสวนยา  ปกติ       1
19  บ้านนานวล  ปกติ       1
20  บ้านอาเลา  ปกติ       1
21  บ้านสำโรงน้อย  ปกติ       1
22  บ้านกะแอกน้อย  ปกติ       1
23  บ้านคำเจริญ  ปกติ       1
24  บ้านคำสมิง  ปกติ       1
25  บ้านเปือย  ปกติ       1
26  บ้านสร้างแก้ว  ปกติ       1
27  บ้านป่าข่า  ปกติ       1
28  บ้านม่วงคำ  ปกติ       1
29  บ้านนาโหนนน้อย  ปกติ       1
30  บ้านนาแก  ปกติ       1
31  บ้านหินลาด  ปกติ       1
32  บ้านหนองตาปู่  ปกติ       1
33  บ้านคอนสาย  ปกติ       1
34  บ้านบัวเทิง  เรียนร่วม    
35  บ้านผับแล้ง  ปกติ       1
36  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ       1
37  บ้านหนองกระบือ  ปกติ       1
38  บ้านท่าข้องเหล็ก  ปกติ       1
39  บ้านห่องชัน  ปกติ       1
40  บ้านคำนางรวย  ปกติ       1
41  บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)  เรียนร่วม       1
42  บ้านแกนาคำ  ปกติ       1
43  บ้านโนนแคน  ปกติ       1
44  บ้านโปร่ง  ปกติ       1
45  บ้านหนองสองห้อง  ปกติ       1
46  บ้านท่างอย  ปกติ       1
47  บ้านวังคก  ปกติ       1
48  บ้านก่อ(ก่อวิทยาคาร)  ปกติ       1
49  บ้านโพนงาม  ปกติ       1
50  บ้านห่องขอน  ปกติ       1
51  บ้านห่องยูง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
52  บ้านนางาม  ปกติ       1
53  บ้านธาตุ  ปกติ       1
54  บ้านกุดปลาขาว  ปกติ       1
55  บ้านบัววัด  ปกติ       1
56  บ้านดอนชาด  ปกติ       1
57  บ้านโนนงาม  ปกติ       1
58  บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
59  บ้านแก่งโดม  ปกติ       1
60  บ้านนาสะแบง  เรียนร่วม       1
61  บ้านคำข่า  ปกติ       1
62  บ้านกุดชุม  ปกติ       1
63  บ้านหินแห่  ปกติ       1
64  บ้านจั่น  ปกติ       1
65  บ้านโนนยาง  ปกติ       1
66  บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง)  ปกติ       1
67  บ้านบัวท่า  เรียนร่วม       1
68  บ้านนาดี  ปกติ    
69  วัดบ้านค้อหวาง  ปกติ       1
70  บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)  ปกติ       1
71  ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)  ปกติ      
72  บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า  เรียนร่วม       1
73  บ้านคูสว่าง  ปกติ    
74  บ้านคำหมากอ่อน  ปกติ       1
75  บ้านโนนชาดผดุงวิทย์  ปกติ       1
76  บ้านหนองบัวแดนเกษม  ปกติ       1
77  บ้านน้ำเที่ยง  ปกติ       1
78  บ้านน้ำเกลี้ยง  ปกติ      
79  บ้านดอนผอุง  ปกติ       1
80  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ       1
81  บ้านเกษตรพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
82  บ้านโคกสมบูรณ์  ปกติ       1
83  บ้านหนองผือโปร่งคำ  ปกติ       1
84  บ้านทรายทอง  ปกติ       1
85  บ้านปากกุดหวาย  ปกติ       1
86  บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา)  ยุบโรงเรียนแล้ว    
87  บ้านโนนสูงดอนพิกุล  ยุบโรงเรียนแล้ว    
88  บ้านคำสว่าง  ปกติ       1