รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านนาห้วยแคน     
บ้านหนองบัว  ปกติ       1
บ้านราษฎร์สามัคคี        1
บ้านป่าไร่        1
บ้านแก้งยาง  ปกติ       1
บ้านอุดมชาติ  ปกติ       1
บ้านเก่ากลาง  ปกติ       1
บ้านหนองขี้เห็น  ปกติ       1
บ้านโนนกอย  ปกติ       1
10  บ้านห่องคำ        1
11  บ้านโชคชัย  ปกติ       1
12  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
13  บ้านแก้งขอ        1
14  อุดมสามัคคี  ปกติ       1
15  บ้านหม้อทอง  ปกติ       1
16  บ้านโนนหุ่ง  ปกติ       1
17  บ้านหนองบัวอารี  ปกติ       1
18  บ้านบัวเจริญ  ปกติ       1
19  บ้านนาเลิง  ปกติ       1
20  บ้านแสนถาวร  ปกติ      
21  บ้านหนองบัวหลวง  ปกติ       1
22  ประชานุเคราะห์ศึกษา  เรียนร่วม       1
23  บ้านหนองยู  ปกติ       1
24  บ้านห่องเตย  ปกติ       1
25  บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)  ปกติ       1
26  บ้านโนนคูณแสนสุข  ปกติ       1
27  บ้านนาสมบูรณ์  ปกติ       1
28  บ้านดอนยาว  ปกติ       1
29  บ้านคำสำราญ  ปกติ       1
30  บ้านป่าสน  ปกติ       1
31  บ้านบัวเทียม  ปกติ       1
32  บ้านม่วง  ปกติ       1
33  นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่  ปกติ       1
34  บ้านทองสวัสดิ์  ปกติ       1
35  บ้านดอนโจด  ปกติ       1
36  พิชัยศึกษา  ปกติ       1
37  บ้านโนนสวรรค์  ปกติ       1
38  บ้านโนนแฝก  ปกติ       1
39  บ้านหนองโด  ปกติ       1
40  บ้านคำกลาง  ปกติ       1
41  บ้านโนนใหญ่  ปกติ       1
42  บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว  ปกติ       1
43  บ้านหนองไฮ  ปกติ       1
44  ดำรงสินสงเคราะห์  ปกติ       1
45  ตชด.เกษตรสมบูรณ์  ปกติ       1
46  บ้านอุดมสุข  ปกติ       1
47  บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า  ปกติ       1
48  บ้านนาอุดม  ปกติ       1
49  บ้านห่องปอ  ปกติ      
50  บ้านโนนสว่าง  ปกติ       1
51  บ้านโนนสนาม  ปกติ       1
52  บ้านวารีอุดม  ปกติ       1
53  บ้านห้วยสำราญ  ปกติ       1
54  บ้านคุ้มแสนชะนี  ปกติ       1
55  บ้านโพนทอง  ปกติ       1
56  บ้านห้วยแก้ว  ปกติ       1
57  บ้านดวน  ปกติ       1
58  บ้านหนองคู  ปกติ       1
59  บ้านโพนแอวขัน  ปกติ       1
60  บ้านโนนรังหนองบัวดง  ปกติ       1
61  บ้านโนนจานหนองสีขา  ปกติ       1
62  บ้านแก้งขี้เหล็ก  ปกติ       1
63  บ้านนาแก  ปกติ      
64  บ้านโนนหลี่  ปกติ       1
65  บ้านโนนสวาง  ปกติ    
66  บ้านหนองถาวร  ปกติ       1
67  บ้านโนนแก้ง  ปกติ       1
68  บ้านสองคอน  ปกติ       1
69  บ้านโนนน้อย  ปกติ       1
70  บ้านโนนบก  ปกติ       1
71  บ้านแข้ด่อน  ปกติ       1
72  บ้านไพบูลย์  ปกติ       1
73  บ้านป่าเตี้ย  ปกติ       1
74  บ้านกระเบื้อง  ปกติ       1
75  บ้านหนองสำราญ  ปกติ    
76  บ้านเปือย  ปกติ       1
77  บ้านนาห่อม  ปกติ       1
78  บ้านป่าตาว  ปกติ       1
79  บ้านห้วยเสลา  ปกติ       1
80  บ้านหนองขอน  ปกติ      
81  บ้านโพธิ์ไทร  ปกติ       1
82  บ้านดอนชัยชนะ  ปกติ       1
83  บ้านนาประดู่  ปกติ       1
84  บ้านโนนจิก  ปกติ       1
85  บ้านบัวทอง  ปกติ      
86  บ้านป่าพอก  ปกติ       1
87  บ้านป่าหวาย  ปกติ       1
88  บ้านคำม่วง  ปกติ       1
89  บ้านกวางดีด  ปกติ       1
90  ผอบ ณ นคร 2  ปกติ       1
91  บ้านดอนม่วย  ปกติ    
92  บ้านห้วยยาง  ปกติ       1
93  บ้านคำกลางวังม่วง  ปกติ       1
94  บ้านโนนหมากเดือย  ปกติ       1
95  บ้านทุ่งช้าง  ปกติ       1
96  บ้านโนนสวาง  ปกติ       1
97  บ้านแก้งสว่าง  ปกติ       1
98  บ้านกรุงเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
99  อิสานเศรษฐกิจ  ปกติ       1
100  บ้านหนองคู  ปกติ       1
101  แก้งบ้านหนองสนม  ปกติ       1
102  บ้านสุขสมบูรณ์  ปกติ       1
103  บ้านโนนสว่าง  ปกติ       1
104  บ้านยางกลาง  ปกติ       1
105  บ้านทับไฮ  ปกติ       1
106  บ้านหนองบัวแดง  ปกติ       1
107  บ้านดอนงัว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
108  บ้านนาโดม  ปกติ       1