รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กระบี่

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
ทุ่งพะยอม  ปกติ       1
บ้านหนองน้ำแดง  ปกติ       1
บ้านทุ่งคา  ปกติ       1
บ้านควนใต้  ปกติ       1
บ้านทุ่งสูง        1
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3        1
บ้านอ่าวน้ำ       
บ้านถ้ำเสือ  ปกติ       1
บ้านนาเทา        1
10  วัดช่องแบก        1
11  สหกรณ์ประชาอุทิศ        1
12  บ้านปากหรา  ปกติ       1
13  บ้านเขาล่อม  ปกติ       1
14  บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่        1
15  บ้านเขางาม  ปกติ       1
16  บ้านไสไทย  เรียนร่วม      
17  "บ้านคลองทราย ""ประชาอุทิศ"""  ปกติ       1
18  บ้านหาดยาว  ปกติ       1
19  บ้านช่องไม้ดำ  ปกติ       1
20  บ้านเกาะปอ  ปกติ       1
21  บ้านดินแดงน้อย  ปกติ       1
22  บ้านเกาะฮั่ง  ปกติ       1
23  บ้านหินราว  เรียนร่วม       1
24  บ้านคลองพระยา  ปกติ       1
25  บ้านทุ่งประสาน  ปกติ       1
26  บ้านห้วยยูง  ปกติ       1
27  บ้านเหนือ  ปกติ       1
28  บ้านหว่างคลอง  ปกติ       1
29  บ้านควนเกาะจันทร์  ปกติ       1
30  บ้านแชงเปิง  ปกติ       1
31  บ้านทุ่งนุ้ย  ปกติ       1
32  บ้านเขาสามหน่วยา  ปกติ       1
33  บ้านทุ่งสาคร  ปกติ       1
34  วัดสถิตโพธาราม  ปกติ       1
35  บ้านทุ่ง  ปกติ       1
36  วัดไพรสณฑ์  ปกติ       1
37  วัดห้วยโต้  ปกติ       1
38  บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา  ปกติ       1
39  บ้านคลองชะมวง  ปกติ       1
40  บ้านสังกาอู้  ปกติ      
41  บ้านทับพล  ปกติ       1
42  โคกยอ  ปกติ       1
43  บ้านท่ายาง  ปกติ       1
44  บ้านในยวน  ปกติ       1
45  ชุมชนวัดนาเหนือ  ปกติ       1
46  บ้านบางขนุน  ปกติ      
47  บ้านห้วยปริศนา  ปกติ       1
48  บ้านคลองแรด  ปกติ       1
49  บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)  ปกติ       1
50  บ้านหนองกก  ปกติ       1
51  บ้านบกเก้าห้อง  ปกติ       1
52  บ้านบกห้อง  ปกติ       1
53  บ้านสะพานพน  ปกติ       1
54  บ้านคลองท่อมเหนือ  ปกติ       1
55  บ้านนางรอง  ปกติ       1
56  บ้านบางเตียว  ปกติ       1
57  วัดบางโทง  ปกติ       1
58  บ้านแหลมตง  ปกติ       1
59  บ้านคลองเตาะ  ปกติ       1
60  บ้านเกาะศรีบอยา  ปกติ       1
61  บ้านคลองเขม้า  ปกติ       1
62  บ้านคลองหวายเล็ก  ปกติ       1
63  บ้านเขาทอง  ปกติ       1
64  บ้านพรุพี  ปกติ       1
65  บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
66  บ้านบางใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
67  บ้านนาพรุ  ปกติ       1
68  วัดบางเหลียว  ปกติ       1
69  บ้านปากหยา  ปกติ       1
70  บ้านนาวง  ปกติ       1
71  บ้านควน  ปกติ       1
72  วัดห้วยคราม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
73  บ้านในทับ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
74  บ้านห้วยมัด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
75  บ้านนาออก  ปกติ       1
76  บ้านปากคลอง  ปกติ       1
77  บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว  ปกติ       1
78  บ้านบางโสก  ปกติ       1
79  บ้านควนนกหว้า  เรียนร่วม      
80  บ้านห้วยพลู  ปกติ       1
81  บ้านช้างตาย  โอนไปสังกัดอื่น      
82  บ้านถ้ำเพชร  ยุบโรงเรียนแล้ว      
83  วัดบ้านนา  ปกติ       1
84  บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)  ปกติ    
85  บ้านคลองรั้ว  ปกติ       1
86  บ้านเกาะไทร  ปกติ       1
87  บ้านเขาแก้ว  ปกติ       1
88  บ้านตลิ่งชัน  ปกติ       1
89  บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123  ปกติ       1
90  บ้านหลังโสด  ปกติ       1
91  บ้านคลองปัญญา  ปกติ       1
92  บ้านป่างาม  โอนไปสังกัดอื่น      
93  บ้านพรุเตียว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
94  บ้านคลองม่วง  ปกติ       1
95  บ้านท่านุ่น  ปกติ       1
96  บ้านเขาพนม  ปกติ       1
97  บ้านคลองประสงค์  ปกติ       1
98  บ้านนานอก