รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดเกาะจันทาราม  ปกติ       1
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง        1
วัดพนมพนาวาส        1
วัดลาดบัว  ปกติ       1
วัดผาณิตาราม       
วัดคลองต้นหมัน  ปกติ       1
วัดกระทุ่ม  ปกติ       1
วัดอินทาราม        1
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)        1
10  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม        1
11  สกัด 40  ปกติ       1
12  บ้านแขวงกลั่น  ปกติ       1
13  วัดดอนทราย  ปกติ       1
14  วัดบางผึ้ง  ปกติ       1
15  วัดหลวงแพ่ง  ปกติ       1
16  จันทร์เจริญ  ปกติ       1
17  วัดลาดยาว  ปกติ       1
18  วัดอรัญญิการาม  ปกติ       1
19  วัดใหม่ประเวศ  ปกติ       1
20  บ้านบึงพระอาจารย์  ปกติ       1
21  วัดสมานรัตนาราม  ปกติ       1
22  วัดตะพังคลี  ปกติ       1
23  บ้านคลองเจ้า  ปกติ       1
24  วัดบึงตาหอม  ปกติ       1
25  พระพิมลเสนี  ปกติ       1
26  บึงเทพยา  ปกติ       1
27  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17  ปกติ       1
28  วัดแพรกนกเอี้ยง  ปกติ       1
29  วัดกลางราษฎร์บำรุง  ปกติ    
30  วัดประศาสน์โสภณ  ปกติ       1
31  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์  ปกติ       1
32  วัดคลองบ้านโพธิ์  ปกติ       1
33  วัดเทพนิมิตร  ปกติ       1
34  วัดหนองกระสังสามัคคี  ปกติ       1
35  บ้านคลอง 21  ปกติ       1
36  สุเหร่าหลวงแพ่ง  ปกติ       1
37  ตลาดเปร็ง  ปกติ       1
38  วัดสามกอ  ปกติ       1
39  บ้านเกาะดอน  ปกติ       1
40  คลองพานทอง  ปกติ       1
41  บ้านบางข้าว  ปกติ      
42  คลองขวาง  ปกติ       1
43  สุเหร่าสมอเอก  ปกติ       1
44  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์  ปกติ       1
45  วัดบึงทองหลาง  ปกติ       1
46  สกัด 80  ปกติ       1
47  วัดโพธาราม  ปกติ       1
48  วัดบางไทร  ปกติ       1
49  วัดรามัญ  ปกติ       1
50  วัดพุทธอุดมวิหาร  ปกติ    
51  สิทธิสุนทรอุทิศ  ปกติ       1