รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหมื่นจิต  ปกติ       1
บ้านบึงกระโดน        1
บ้านท่าจาม  ปกติ       1
บ้านห้วยมะระ  ปกติ       1
บ้านห้วยมะไฟ  ปกติ       1
วัดธรรมนิมิตต์  ปกติ       1
บ้านหนองผักหนาม  ปกติ       1
บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
บ้านมาบคล้า  ปกติ      
10  บ้านเกาะไม้แหลม  ปกติ       1
11  วัดคลองใหญ่  ปกติ       1
12  วัดอรุณรังษี  ปกติ       1
13  บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
14  บ้านเขาแรต  ปกติ       1
15  วัดหนองบอนแดง  ปกติ       1