รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านนอก        1
บ้านทางตรง  ปกติ       1
บ้านระเวิง  ปกติ       1
วัดเวฬุวนาราม  ปกติ       1
บ้านมาบประชัน  ปกติ       1
บ้านเนินตอง  ปกติ       1
เกล็ดแก้ว  ปกติ       1