รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านนาวัง        1
บ้านนาสีนวล        1
บ้านโพธิ์ใหญ่  ปกติ       1
โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  ปกติ       1
ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา        1
บ้านหนองแหนดอนกู่        1
บ้านหินลาด        1
บ้านโนนขี้ตุ่น        1
บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น        1
10  บ้านฝาย        1
11  ห้วยไร่วิทยานุกูล        1
12  บ้านปากห้วยเดื่อ  ปกติ       1
13  บ้านหนองนกออกประชาสรรค์        1
14  บ้านม่วงเงาะ        1
15  บ้านหินกอง        1
16  บ้านห้วยบงใต้        1
17  บ้านโปร่งโก        1
18  บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง  ปกติ       1
19  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ       1
20  บ้านโนนผักหวาน  ปกติ       1
21  บ้านโนนคูณ  ปกติ       1
22  ราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
23  บ้านชีลองกลาง  ปกติ       1
24  บ้านต้อน  ปกติ       1
25  ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ       1
26  บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)  ปกติ       1
27  โนนหว้านไพล  ปกติ       1
28  บ้านโนนตาด  ปกติ       1
29  บ้านห้วยน้ำคำ  ปกติ       1
30  บ้านห้วยยาง  ปกติ       1
31  บ้านกุดละลม  ปกติ       1
32  บ้านซับพระไวย์  ปกติ       1
33  โพนทองพิทยา  ปกติ       1
34  บ้านท่าฉาง  เรียนร่วม       1
35  โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
36  บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)  ปกติ      
37  บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ       1
38  บ้านกุดเวียน  เรียนร่วม       1
39  สหประชาสรร  ปกติ       1
40  บ้านซับม่วง  ปกติ       1
41  บ้านหนองหญ้ารังกา  ปกติ       1
42  บ้านภูนกเขียน  เรียนร่วม       1
43  บ้านห้วยร่วม  ปกติ       1
44  บ้านห้วยข่าเฒ่า  เรียนร่วม      
45  บ้านเสี้ยวใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว    
46  บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน  ปกติ    
47  บ้านโนนศรีทอง  ปกติ    
48  บ้านหนองโสมง  ปกติ    
49  บ้านโนนลาน  ปกติ       1
50  บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
51  บ้านหนองไห  ปกติ      
52  บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์  ปกติ       1
53  บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  ปกติ       1
54  บ้านสามแยกดงสวรรค์  ปกติ       1
55  บ้านขี้เหล็กใหญ่  ปกติ       1
56  บ้านโนนกอก  ปกติ       1
57  กุดเวียนวิทย์ผดุง  ปกติ       1
58  บ้านหนองไฮใต้  ปกติ       1
59  บ้านดอนหันวิทยา  ปกติ       1
60  บ้านเจาเหนือ  ปกติ       1
61  บ้านลำชี  ปกติ       1
62  บ้านนาฮี  ปกติ       1
63  บ้านซับปลากั้ง  ปกติ       1
64  บ้านสงแคน  ปกติ       1
65  บ้านนาอุดม  ปกติ       1
66  บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง  เรียนร่วม       1
67  บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)  ปกติ       1
68  ท่าแกวิทยากร  ปกติ       1
69  บ้านวังปลาฝา  ปกติ       1
70  บ้านโสกหว้า  ปกติ       1
71  บ้านผือวิทยายน  ปกติ       1
72  สระไข่น้ำขุนีวิทยา  เรียนร่วม       1
73  บ้านหนองไผ่ล้อม  เรียนร่วม       1
74  บ้านห้วยม่วง  ปกติ       1
75  บ้านห้วยไผ่ใต้  ปกติ    
76  บ้านโชคอำนวย  ปกติ    
77  บ้านซับสีทอง  ปกติ       1
78  บ้านหนองโง้ง  เรียนร่วม      
79  หนองเบ็นเจริญวิทย์  ปกติ       1
80  บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา  ปกติ       1
81  บ้านป่ายาง  ปกติ       1
82  โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  ปกติ       1
83  บ้านโสกรัง  ปกติ       1
84  บ้านสำราญ  ปกติ       1
85  บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว  ปกติ       1
86  โสกตลับราษฎร์อุทิศ  ปกติ       1
87  โคกสูงราษฎร์สามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
88  บ้านนาอินทร์แต่ง  ปกติ       1
89  บ้านนาโจด  ปกติ       1
90  บ้านหนองแวง  เรียนร่วม       1
91  โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา  เรียนร่วม       1
92  บ้านนามน  ปกติ       1
93  บ้านห้วยหนองจันทิ  ปกติ       1
94  บ้านโสกหาด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
95  บ้านหนองแห้วพัฒนา  ปกติ       1
96  บ้านโสกมูลนาค  ปกติ       1
97  บ้านท่าวังย่างควาย  ปกติ      
98  บ้านกุดขมิ้น  ปกติ    
99  บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน  ปกติ       1
100  บ้านทรัพย์เจริญ  ปกติ       1
101  บ้านเสี้ยวน้อย  ปกติ       1
102  บ้านวังกำแพง  ปกติ       1
103  บ้านห้วยหวาย  ปกติ       1
104  บ้านลาดเหนือ  ปกติ       1
105  บ้านโนนโพธิ์  ปกติ       1
106  บ้านนาเสียวหนองชาติ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
107  บ้านนางเม้ง  ปกติ       1
108  ยางนาดีราษฎร์ดำรง  ปกติ       1
109  บ้านโนนโพธิ์  ปกติ       1
110  บ้านหนองสะแก  ปกติ    
111  บ้านค่ายหางเรียง  ปกติ       1
112  หนองบัวบานเย็นวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
113  ศรีสว่างสามัคคี  ปกติ       1
114  บ้านหลุบโพธิ์  ปกติ       1
115  นาเสียวศึกษาคาร  ปกติ       1
116  บ้านขวาน้อย  ปกติ       1
117  หนองตาไก้วิทยากร  ปกติ       1
118  บ้านสะพุงเหนือ  ปกติ       1
119  หนองสระสำราญราษฎร์  ปกติ       1
120  หินเหิบซับภูทอง  ปกติ       1
121  บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์)  ปกติ      
122  บ้านหนองกุงบำรุง  เรียนร่วม      
123  บ้านโนนหมาว้อ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
124  บ้านหนองไผ่พัฒนา  ปกติ       1
125  บ้านดอนหัน  ปกติ       1
126  บ้านโนนถาวร  ปกติ      
127  บ้านหนองโนน้อย  ปกติ       1
128  บ้านแจ้งน้อย  ปกติ       1
129  บ้านหนองไฮเหนือ  ปกติ      
130  บ้านห้วยหมากแดง  ปกติ      
131  บ้านวังกุ่ม  ปกติ       1
132  ยางบ่ารัฐประชามิตร  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
133  บ้านหนองเขื่อง  เรียนร่วม       1
134  บ้านคลองไผ่งาม  ปกติ       1
135  กะพี้ดอนขวางวิทยา  ปกติ       1
136  บ้านกุดยาง  ปกติ       1
137  บ้านกุดโง้ง  ปกติ       1
138  บ้านซับรวงไทร  เรียนร่วม       1
139  บ้านสัมพันธ์  ปกติ       1
140  บ้านหนองฉิม  ปกติ       1
141  บ้านห้วยตะแคง  ปกติ       1
142  บ้านห้วยยาง  ปกติ       1
143  บ้านโป่งคองเหนือ  ปกติ       1
144  วัดพุทโธวาท  ปกติ       1
145  ไทรงามผดุงวิทย์  ปกติ       1
146  บ้านโคกสง่า  ปกติ       1
147  บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง  ปกติ       1
148  บ้านโนนพันชาติกุดโดน  ปกติ       1
149  บ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 167  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
150  ดงบังราษฎร์นุเคราะห์  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
151  บ้านหัวนา  ปกติ       1
152  บ้านโนนพระคำ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
153  บ้านโป่งคองใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
154  บ้านห้วยผักหนาม  ปกติ       1
155  วัดสว่างอารมณ์  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
156  หนองปลาโดผดุงราษฎร์  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
157  บ้านโนนแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
158  บ้านกุดตะเคียน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
159  บ้านหนองทอน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
160  บ้านห้วยหว้า  ปกติ       1