รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านขามป้อม        1
บ้านหัวโสก        1
บ้านหนองสองห้อง  ปกติ       1
บ้านพรมใต้พิทยาคาร  ปกติ    
บ้านนาดี        1
บ้านดงขีสะเดาหวาน        1
บ้านดงใต้  ปกติ       1
บ้านโนนข่า  ปกติ       1
บ้านกุดหัวช้าง  ปกติ       1
10  หนองเบนประภากร       
11  บ้านกุดแดง  ปกติ       1
12  บ้านหนองไรไก่  ปกติ       1
13  บ้านโนนสาวเอ้  ปกติ       1
14  บ้านน้ำทิพย์  ปกติ       1
15  บ้านโนนสลวย  ปกติ    
16  บ้านหนองแต้  ปกติ       1
17  บ้านโนนงาม  ปกติ       1
18  บ้านนาหนองทุ่ม  ปกติ       1
19  บ้านโนนงิ้ว  ปกติ       1
20  บ้านเขวา  ปกติ       1
21  บ้านหนองสามขา  ปกติ       1
22  บ้านตาดรินทอง  ปกติ       1
23  บ้านโปร่ง  ปกติ       1
24  บ้านสระแต้  ปกติ       1
25  กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)  ปกติ       1
26  บ้านหัวหนอง  ปกติ      
27  บ้านดอนหัน  ปกติ       1
28  บ้านโนนทอง  ปกติ       1
29  บ้านโนนชาด  ปกติ       1
30  บ้านโป่งดินดำ  ปกติ       1
31  หนองแต้วรวิทย์  ปกติ       1
32  บ้านหนองโพนงาม  ปกติ       1
33  บ้านหนองแห้วปรางค์กู่  ปกติ       1
34  บ้านเหล่ากาดย่า  ปกติ       1
35  บ้านดอนอุดม  ปกติ       1
36  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ       1
37  บ้านดงพอง  เรียนร่วม       1
38  บ้านหนองบัวพรม  ปกติ       1
39  บ้านกุดโคลน  ปกติ       1
40  บ้านนกเขาทอง  ปกติ       1
41  บ้านหนองพอก  ปกติ       1
42  บ้านดอนเค็ง  ปกติ      
43  หนองมะเกลือบำรุงวิทย์  ปกติ    
44  บ้านจมื่น  ปกติ       1
45  บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)  ปกติ       1
46  บ้านดอนไก่เถื่อน  ปกติ       1
47  บ้านโนนสาทร  ปกติ       1
48  บ้านกุดจอก  ปกติ       1
49  ม่วงราษฎร์สามัคคี  ปกติ      
50  บ้านหนองขาม  ปกติ       1
51  บ้านน้ำพุปางวัว  ปกติ       1
52  บ้านดอนเตาเหล็ก  ปกติ       1
53  บ้านนาหัวแรด  ปกติ       1
54  บ้านโนนหินแร่  ปกติ       1
55  บ้านโนนหัวนา  ปกติ       1
56  บ้านห้วยไห  ปกติ       1
57  บ้านทิกแล้ง  ปกติ       1
58  บ้านกลาง  ปกติ       1
59  บ้านห้วยแก้ว  ปกติ       1
60  บ้านห้วยทรายทอง  ปกติ       1
61  บ้านดงเมย  ปกติ       1
62  บ้านถนนกลาง  ปกติ       1
63  บ้านมอญ  ปกติ       1
64  บ้านวังหิน  ปกติ       1
65  บ้านท่าคร้อ  ปกติ       1
66  บ้านนาบัว  ปกติ       1
67  หัวนานคร  ปกติ      
68  บ้านหนองปลามันหนองไร่  ปกติ       1
69  บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี  ปกติ       1
70  บ้านโนนเห็ดไคล  ปกติ       1
71  บ้านพรมห้วยข่าวิทยา  ปกติ       1
72  ชุมชนบ้านหัน  ปกติ    
73  โคกม่วงศึกษา  ปกติ       1
74  บ้านพีพวย  ปกติ       1
75  บ้านเหมือดแอ่หนองโดน  ปกติ       1
76  บ้านท่าเริงรมย์  ปกติ       1
77  บ้านคลองบอน  ปกติ       1
78  บ้านห้วยพลวง  ปกติ       1
79  บ้านโคกนกทา  ปกติ       1
80  บ้านแก้งตาดไซ  ปกติ       1
81  บ้านโนนคูณ  ปกติ       1
82  บ้านสะเดาหนองไผ่  ปกติ       1
83  บ้านหนองดินดำ  ปกติ       1
84  บ้านหินรอยเมย  ปกติ    
85  บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา  ปกติ       1
86  บ้านสีปลาด  ปกติ       1
87  บ้านโป่งโพธิ์  ปกติ    
88  บ้านหนองรวก  ปกติ       1
89  บ้านโคกงาม  ปกติ       1
90  บ้านทุ่งคำหลวง  ปกติ       1
91  บ้านสวนอ้อย  ปกติ       1
92  บ้านหนองขาม  ปกติ       1
93  บ้านหินลาด  ปกติ       1
94  บึงมะนาววิทยา  ปกติ    
95  บ้านนาล้อม  เรียนร่วม       1
96  บ้านโสกมะตูม  ปกติ       1
97  บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย  ปกติ       1
98  บ้านหนองแดงกุดจิก  ปกติ       1
99  บ้านกุดหมากเห็บ  ปกติ       1
100  บ้านโนนโจด  ปกติ       1
101  บุปผาราม  ปกติ       1
102  บ้านนาสมบูรณ์  ปกติ       1
103  บ้านโปร่งสังข์  ปกติ       1
104  บ้านหนองงูเหลือม  ปกติ      
105  บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์  ปกติ       1
106  บ้านเมืองคง  ปกติ       1
107  เพชรราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
108  หนองเมยสามัคคี  ปกติ    
109  บ้านดอนหันนาสวรรค์  ปกติ       1
110  บ้านหลุบค่าย  ปกติ       1
111  บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา  ปกติ       1
112  บ้านหนองแฝก  ปกติ       1
113  บ้านโนนสะอาด  ปกติ       1
114  บ้านหินลาดพัฒนา  ปกติ       1
115  บ้านตลุกหิน  ปกติ       1
116  บ้านท่าศาลา  ปกติ       1
117  บ้านหนองตากล้า  ปกติ       1
118  บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)  ปกติ       1
119  บ้านมูลกระบือ  ปกติ       1
120  บ้านหนองไฮ  ปกติ       1
121  บ้านดงบัง  ปกติ       1
122  บ้านหนองช้างเอก  ปกติ       1
123  บ้านหนองเชียงรอด  ปกติ       1
124  บ้านหนองหญ้าโก้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
125  บ้านโนนดินแดง  ปกติ       1
126  ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร)  ปกติ       1
127  ฉิมพลีมา  ปกติ       1
128  บ้านน้ำพุหินลาด  ปกติ       1
129  บ้านน้ำอุ่น  ปกติ       1
130  บ้านท่าทางเกวียน  ปกติ    
131  กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์  ปกติ       1
132  บ้านกุดขอนแก่น  ปกติ       1
133  บ้านกุดแคน  ปกติ       1
134  บ้านฉนวน  ปกติ       1
135  บ้านดอนดู่  ปกติ       1
136  บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์  ปกติ       1
137  บ้านป่าว่าน  ปกติ       1
138  บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก  เรียนร่วม      
139  บ้านยางคำวิทยา  ปกติ       1
140  บ้านระหัด  ปกติ       1
141  บ้านหนองคูวิทยาคม  ปกติ       1
142  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
143  บ้านหนองปอแดง  ปกติ       1
144  บ้านหนองม่วงบำรุง  ปกติ       1
145  บ้านหลุบคา  ปกติ       1
146  บ้านห้วยยางดำ  ปกติ       1
147  บ้านห้างสูง  ปกติ       1
148  บ้านเลิงทุ่ม  ปกติ       1
149  บ้านโคกล่าม  ปกติ       1
150  บ้านโคกสง่า  ปกติ      
151  บ้านโคกไพรวัน  ปกติ       1
152  บ้านโจดกลาง  ปกติ       1
153  บ้านโนนคูณ  ปกติ       1
154  บ้านโนนสง่า  ปกติ      
155  บ้านโนนสะอาด  ปกติ       1
156  บ้านโนนหนองไฮ  ปกติ      
157  บ้านโสกคลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
158  สาลิกาวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
159  สระโพนทอง  ปกติ       1
160  หว้านไพรสามัคคี  ปกติ       1
161  โคกสะอาดศึกษา  ปกติ       1
162  โนนศิลาเหล่าเกษตร  ปกติ       1
163  โนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว