รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านสำโรงโคก  ปกติ       1
บ้านสำโรงทุ่ง       
กันกงบ้านลี่สามัคคี  ปกติ       1
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)  ปกติ       1
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)  ปกติ       1
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)  ปกติ       1
บ้านตาล        1
วังกะอาม  ปกติ       1
บ้านหนองอีหล่อ  ปกติ       1
10  บ้านกลอยสามัคคี        1
11  หนองกกสามัคคี        1
12  บ้านตะลอมไผ่        1
13  บ้านหนองจาน     
14  บ้านหนองกองแก้ว  ปกติ       1
15  บ้านโคกสะอาด        1
16  ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)  ปกติ       1
17  วังโพธิ์สว่างศิลป์        1
18  บ้านบุ่งเวียนวิทยา        1
19  บ้านดงลาน        1
20  บ้านหนองจะบก        1
21  บ้านซับเจริญสุข        1
22  บ้านวังพง  ปกติ       1
23  บ้านเขื่อนลั่น        1
24  บ้านหนองนกเขียน  ปกติ    
25  บ้านวังกุง  ปกติ       1
26  บ้านโป่งเกต        1
27  บ้านห้วยบง  ปกติ       1
28  บ้านห้วยยางดี        1
29  บ้านร่วมมิตร  ปกติ       1
30  บ้านเสลาประชารัฐ        1
31  บ้านโคกกระเบื้องไห  ปกติ       1
32  บ้านหนองตะครอง  ปกติ       1
33  บ้านหนองตอ        1
34  โคกสำราญราษฎร์อำนวย  ปกติ    
35  โคกหินตั้งศึกษาศิลป์        1
36  บ้านห้วยเกตุ        1
37  บ้านวังมน        1
38  บ้านร้านหญ้า  ปกติ       1
39  บ้านโนนฝาย  ปกติ       1
40  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
41  บ้านหนองไผ่ล้อม        1
42  บ้านใหม่นาดี        1
43  บ้านขามราษฎร์นุกูล        1
44  บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านหลังสัน        1
45  บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์  ปกติ       1
46  บ้านปากค่ายช่องแมว  ปกติ       1
47  ดอนเปล้าศึกษา  ปกติ       1
48  บ้านวังตาเทพ  ปกติ       1
49  เขาดินพิทยารักษ์  ปกติ       1
50  บ้านหนองดง  ปกติ       1
51  บ้านห้วย  ปกติ       1
52  บ้านไทรงาม  ปกติ       1
53  บ้านกุดแคนสามัคคี        1
54  บ้านหนองลูกช้าง  ปกติ       1
55  บ้านโคกไค  ปกติ       1
56  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย  ปกติ    
57  บ้านซับหมี  ปกติ       1
58  บ้านหนองโดน  ปกติ       1
59  บ้านยางเครือ  ปกติ       1
60  ซับถาวรพัฒนา  ปกติ       1
61  บ้านซับยาง  ปกติ       1
62  บ้านห้วยยาง  ปกติ       1
63  บ้านหัวหนอง  ปกติ       1
64  บ้านทามจาน  ปกติ       1
65  บ้านดอนกอก  ปกติ       1
66  บ้านโนนสวรรค์  ปกติ       1
67  บ้านเดื่อ  ปกติ       1
68  บ้านท่าศิลา  ปกติ       1
69  บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ       1
70  บ้านสามหลักพัฒนา  ปกติ       1
71  บ้านโกรกกุลา  ปกติ       1
72  บ้านท่าแตง  ปกติ       1
73  บ้านโนนสะอาด  ปกติ       1
74  ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  ปกติ       1
75  บ้านโปร่งมีชัย  ปกติ       1
76  บ้านประดู่งาม  ปกติ       1
77  บ้านโคกแสว  ปกติ       1
78  หนองประดู่วิทยา  ปกติ       1
79  บ้านโนนมะกอกงาม  ปกติ       1
80  บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)  ปกติ       1
81  บ้านวังขอนสัก  ปกติ       1
82  บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)  ปกติ       1
83  บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์  เรียนร่วม      
84  บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)  ปกติ       1
85  บ้านโนนสำราญ  ปกติ       1
86  บ้านสระสี่เหลี่ยม  ปกติ       1
87  บ้านโสกรวกหนองซึก  ปกติ       1
88  บ้านดอนละนาม  ปกติ       1
89  บ้านช่องสำราญ  ปกติ       1
90  บ้านละหานค่าย  ปกติ       1
91  บ้านหนองหญ้าข้าวนก  ปกติ       1
92  บ้านห้วยไฮ  ปกติ       1
93  บ้านหลุบงิ้ว  ปกติ       1
94  บ้านหนองแขม  ปกติ      
95  จอมแก้ววิทยา  ปกติ       1
96  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ  ปกติ    
97  บ้านโคกสะอาด  ปกติ       1
98  บ้านกุดตาลาด  ปกติ       1
99  บ้านโสกคร้อ  ปกติ       1
100  บ้านหนองโจด  ปกติ       1
101  บ้านหนองผักแว่น  ปกติ       1
102  บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน  ปกติ       1
103  บ้านบะเสียว  ปกติ       1
104  บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)  ปกติ       1
105  บ้านซับไทร  ปกติ       1
106  บ้านทองคำพิงวิทยา  ปกติ       1
107  บ้านทุ่งสว่างวัฒนา  ปกติ       1
108  บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
109  บ้านท่าชวน  เรียนร่วม       1
110  บ้านหนองขาม  ปกติ       1
111  บ้านแจ้งใหญ่  ปกติ       1
112  บ้านนา  ปกติ       1
113  บ้านโคกแฝกดอนทะยิง  ปกติ       1
114  หินตั้งพิทยากร  ปกติ       1
115  บ้านหนองใหญ่  ปกติ       1
116  บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี  เรียนร่วม    
117  บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง  ปกติ       1
118  บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม  ปกติ       1
119  บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี  ปกติ       1
120  บ้านหลักศิลา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
121  บ้านหนองม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
122  บ้านห้วยฝรั่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว