รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านสมานมิตร  ปกติ       1
บ้านโป่งช้าง  ปกติ       1
บ้านโป่งพระบาท  ปกติ       1
บ้านช่องลม  ปกติ       1
บ้านโป่งน้ำตก  ปกติ       1
บ้านริมลาว  ปกติ       1
บ้านจอเจริญ  ปกติ       1
บ้านป่าบง  ปกติ       1
บ้านห้วยห้างป่าสา  ปกติ       1
10  บ้านค่ายเจริญ  โอนไปสังกัดอื่น       1
11  บ้านร่องห้า  ปกติ       1
12  ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา  ปกติ       1
13  บ้านปางริมกรณ์  ปกติ       1
14  บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)  ปกติ       1
15  บ้านหนองบัวผาบ่ม  ปกติ       1
16  บ้านชัยพฤกษ์  ปกติ       1
17  บ้านสันต้นขาม  ปกติ       1
18  บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ       1
19  บ้านป่าก๊อ  ปกติ       1
20  บ้านโป่งน้ำร้อน  ปกติ       1
21  บ้านปุยคำ  ปกติ       1
22  บ้านป่าอ้อดอนชัย  ปกติ       1
23  บ้านดอยงาม  ปกติ       1
24  บ้านห้วยทราย  ปกติ       1
25  บ้านร่องหวาย  ปกติ       1
26  บ้านเวียงกือนา  ปกติ       1
27  บ้านป่ายางหลวง  ปกติ       1
28  บ้านถ้ำผาตอง  ปกติ       1
29  บ้านผาลั้ง  ปกติ    
30  บ้านผาขวางพัฒนาสาขาบ้านแคววัวดำ  ปกติ       1
31  บ้านปางลาว  ปกติ       1
32  บ้านป่ายางมน  ปกติ       1
33  ห้วยเจริญวิทยา  ปกติ       1
34  บ้านบ่อทอง  ปกติ       1
35  บ้านท่าสาย  ปกติ       1
36  บ้านห้วยทรายขาว  ปกติ       1
37  บ้านร่องปลาขาว  ปกติ       1
38  บ้านโป่งฮึ้ง  ปกติ       1
39  บ้านป่าแหย่ง  ปกติ       1
40  บ้านจำบอน  ปกติ       1
41  บ้านป่าซาง  ปกติ       1
42  บ้านผาเสริฐ  ปกติ       1
43  บ้านดอยฮาง  ปกติ       1
44  บ้านหัวดง  ปกติ       1
45  บ้านห้วยขี้เหล็ก  ปกติ       1
46  บ้านสันกลาง  ปกติ       1
47  บ้านศรีเวียง  ปกติ       1
48  บ้านโป่งเกลือ  ปกติ       1
49  บ้านร่องบัวลอย  เรียนร่วม       1
50  บ้านเวียงเดิม  ปกติ       1
51  บ้านปง  เรียนร่วม       1
52  บ้านดงป่าเหมี้ยง  ปกติ       1
53  บ้านเวียงชัย  ปกติ       1
54  บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
55  บ้านโป่ง  ปกติ       1
56  บ้านโป่งนาคำ  ปกติ       1
57  บ้านนางแล  ปกติ       1
58  บ้านขัวแคร่  ปกติ       1
59  บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ  ปกติ      
60  บ้านทรายงาม  เรียนร่วม       1