รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านสันติวัน        1
บ้านโป่ง  ปกติ       1
บ้านแม่ผง  ปกติ       1
ริมวัง ๒  ปกติ       1
บ้านห้วยม่วง        1
บ้านสันต้นดู่  ปกติ       1
บ้านป่าแดงงาม  ปกติ       1
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)  ปกติ       1
บ้านแม่อ้อนอก  ปกติ       1
10  โป่งทะลายใหม่เจริญ  เรียนร่วม    
11  บ้านแม่แก้วเด่นชัย  เรียนร่วม       1
12  บ้านสันก้างปลา  ปกติ       1
13  บ้านแม่แก้ว  ปกติ       1
14  บ้านปอเรียง  เรียนร่วม    
15  บ้านแม่อ้อ  เรียนร่วม       1
16  ปางมะกาดวิทยา  ปกติ       1
17  บ้านต้นง้าว  ปกติ       1
18  บ้านม่วงคำ  ปกติ       1
19  บ้านเจริญเมือง  ปกติ       1
20  บ้านสันผักแค  เรียนร่วม       1
21  บ้านแม่ตาแมว  ปกติ       1
22  ริมวัง ๑  ปกติ       1
23  บ้านปางเกาะทราย  ปกติ      
24  บ้านฝั่งตื้น  ปกติ       1
25  บ้านสิบสอง  ปกติ       1
26  บ้านป่าส้าน  ปกติ       1
27  บ้านเหมืองง่า  ปกติ    
28  บ้านปางอ้อย  ปกติ       1
29  บ้านจำผักกูด  ปกติ       1
30  บ้านดงเวียง  เรียนร่วม      
31  บ้านร่องคตสันปูเลย  ปกติ    
32  ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง0ดงเจริญ)  ปกติ       1
33  บ้านขุนลาว  ปกติ       1
34  บ้านปางหลวง  ปกติ       1
35  บ้านปางหก  ปกติ       1
36  บ้านจำคาวตอง  ปกติ       1
37  บ้านโป่งมอญ  ปกติ       1
38  บ้านป่าแงะ  ปกติ       1
39  บัวสลีวิทยา  ปกติ       1
40  บ้านปางอ่ายห้วยชมภู  ปกติ       1
41  บ้านสันมะแฟน  เรียนร่วม      
42  บ้านป่าสัก  ปกติ       1
43  บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก  ปกติ       1
44  บ้านมังกาล่า  ปกติ       1
45  บ้านแม่แก้วเหนือ  เรียนร่วม       1
46  บ้านห้วยหินลาดใน  ปกติ       1
47  บ้านแม่เจดีย์  เรียนร่วม       1
48  บ้านสักพัฒนา  ปกติ       1
49  บ้านห้วยหมอเฒ่า  ปกติ       1
50  บ้านถ้ำ  ปกติ       1
51  บ้านใหม่ใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
52  บ้านหนองเก้าห้อง  ปกติ       1
53  บ้านท่ามะโอ  ปกติ       1
54  บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)  ปกติ      
55  ชุมชนบ้านสันมะค่า  ปกติ       1
56  บ้านป่าตึง  ปกติ       1
57  บ้านร้องบง  ปกติ       1
58  เจริญเมืองวิทยา  ปกติ       1
59  บ้านหนองฮ่างสันหลวง  เรียนร่วม       1
60  บ้านป่าตึง  ปกติ       1
61  ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)  ปกติ       1
62  บ้านหนองยาว  ปกติ       1
63  บ้านดินดำ  ปกติ       1
64  บ้านป่าสัก  ปกติ       1
65  บ้านสัน  ปกติ       1
66  บ้านหม้อ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
67  บ้านแม่โมงเย้า  ปกติ       1
68  บ้านแสนเจริญ  ปกติ       1
69  บ้านโป่งปูเฟือง  ปกติ       1
70  บ้านป่าตึงงาม  ปกติ       1
71  บ้านศาลา  ปกติ       1
72  บ้านป่าหัดป่าแขม  ปกติ      
73  ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด  ปกติ    
74  บ้านต้นยาง  ปกติ       1
75  ดอยเวียงวิทยา  ปกติ       1
76  สันหนองควาย  ปกติ       1
77  บ้านห้วยโป่ง  ปกติ    
78  บ้านสันสลี  ปกติ       1
79  บ้านหนองผำ  ปกติ       1
80  อนุบาลจอมหมอกแก้ว  ปกติ       1
81  บ้านทุ่งยาว  ปกติ       1
82  บ้านปางมะขามป้อม  ปกติ       1
83  บ้านสันต้นผึ้ง  ปกติ       1
84  บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ  ปกติ       1
85  บ้านลังกา  ปกติ       1
86  บ้านห้วยกล้า  ปกติ       1
87  บ้านป่าจั่น  ปกติ       1
88  บ้านขุนสรวย  ปกติ       1
89  บ้านแม่ตาช้าง  ปกติ       1
90  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
91  ชุมชนสันมะเค็ด  ปกติ       1
92  บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)  ปกติ      
93  สันกลางวิทยา  ปกติ       1
94  บ้านแม่คาวหลวง  เรียนร่วม       1
95  บ้านแม่แก้วใต้  ปกติ       1
96  บ้านห้วยขี้เหล็ก  ปกติ      
97  บ้านดง  เรียนร่วม      
98  บ้านป่าคา  ปกติ       1
99  บ้านสันต้นแหน  เรียนร่วม    
100  บ้านแม่พุง  ปกติ       1
101  บ้านห้วยทรายขาว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
102  บ้านใหม่พัฒนา  เรียนร่วม       1
103  บ้านป่าเส้า  เรียนร่วม