รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)  ปกติ       1
บ้านป่าตึง (วิทยประสาท)  ปกติ       1
บ้านหนองแว่น       
บ้านสันธาตุ  เรียนร่วม      
บ้านทุ่งเกลี้ยง  เรียนร่วม      
ราษฎร์พัฒนา        1
บ้านป่าซางงาม        1
บ้านสันต้นเปา  ปกติ       1
ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์  ปกติ       1
10  บ้านท่าข้าวเปลือก  ปกติ       1
11  บ้านทุ่งกวาง  ปกติ       1
12  บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง  ปกติ       1
13  อนุบาลจันจว้าใต้(บ้านกิ่วพร้าว)  ปกติ       1
14  บ้านป่าลัน  ปกติ       1
15  ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)  ปกติ       1
16  บ้านผาเดื่อ  ปกติ       1
17  บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)  ปกติ       1
18  บ้านแม่ลากเนินทอง  ปกติ       1
19  บ้านสันบุญเรือง  ปกติ       1
20  บ้านไทรทอง  ปกติ       1
21  ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑  ปกติ       1
22  ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒  ปกติ       1
23  บ้านป่าตึง (วิทยประสาท)  ปกติ       1
24  บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)  ปกติ       1
25  บ้านเวียงแก้ว  ปกติ       1
26  บ้านฮ่องแฮ่  ปกติ       1
27  บ้านห้วยไร่  ปกติ       1
28  บ้านศรีดอนมูล  ปกติ       1
29  บ้านดอยจัน  ปกติ       1
30  บ้านวังลาว  ปกติ       1
31  บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม  ปกติ       1
32  บ้านศรีป่าแดง  ปกติ       1
33  บ้านม่วงคำ  ปกติ       1
34  บ้านห้วยหก  ปกติ       1
35  บ้านสันโค้ง  ปกติ       1
36  บ้านปงของ  ปกติ       1
37  บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)  ปกติ       1
38  บ้านเหมืองแดงน้อย  ปกติ       1
39  บ้านแม่เต๋อ  ปกติ       1
40  บ้านป่าเปา0ป่าซางน้อย  ปกติ       1
41  บ้านแม่คำ  ปกติ       1
42  บ้านศรีกองงาม  ปกติ       1
43  บ้านสันมะเค็ด  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
44  บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี  ปกติ       1
45  บ้านแม่แพง  ปกติ       1
46  อนุบาลศรีค้ำ  ปกติ       1
47  บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ       1
48  บ้านแม่สลองใน  ปกติ       1
49  บ้านแม่คี0หนองอ้อ  ปกติ       1
50  บ้านสันธาตุ  ปกติ       1
51  บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม  ปกติ    
52  บ้านหนองป่าก่อ  ปกติ       1
53  บ้านผาจี  ปกติ       1
54  บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น  ปกติ      
55  บ้านร่องบง  ปกติ       1
56  บ้านห้วยกว๊าน  ปกติ       1
57  บ้านดอยสะโง๊ะ  ปกติ       1
58  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕  ปกติ       1
59  บ้านทับกุมารทอง  ปกติ       1
60  บ้านสันยาวสันลิดไม้  ปกติ       1
61  บ้านหนองแหย่ง  ปกติ       1
62  ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป  ปกติ       1
63  บ้านป่าก๋อย  เรียนร่วม       1
64  บ้านสันต้นธง  เรียนร่วม       1
65  บ้านสันธาตุ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
66  บ้านสันนา  เรียนร่วม       1
67  บ้านหนองปลาสะเด็ด  เรียนร่วม       1
68  บ้านแม่มะ  เรียนร่วม      
69  บ้านแหลว  ปกติ       1
70  บ้านแม่ลัว  ยุบโรงเรียนแล้ว       1