รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหลวง        1
บ้านตุ้มเหนือ        1
บ้านตีนเป็ด  เรียนร่วม       1
บ้านม่อนป่ายาง  ปกติ       1
บ้านหนองบัวคำ  ปกติ       1
บ้านขุนห้วยไคร้  ปกติ       1
บ้านผาแล  ปกติ       1
บ้านใหม่  ปกติ       1
บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
10  อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)  ปกติ       1
11  บ้านชมภู  ปกติ       1
12  บ้านห้วยโป่ง  ปกติ       1
13  บ้านตองม่วงชุม  ปกติ       1
14  บ้านขอนซุง  ปกติ       1
15  บ้านดอนไชย  ปกติ       1
16  บ้านปางค่า  เรียนร่วม       1
17  บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง  ปกติ       1
18  บ้านเวียงหวาย  ปกติ       1
19  บ้านห้วยซ้อ  ปกติ       1
20  บ้านแจมป๋อง  ปกติ       1
21  บ้านห้วยเอียน  ปกติ       1
22  บ้านป่าซาง  ปกติ       1
23  บ้านศรีลานนา  ปกติ       1
24  บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)  ปกติ       1
25  "บ้านห้วยก้าง""รัฐประชาสงเคราะห์"""  ปกติ       1
26  บ้านครึ่งใต้  ปกติ       1
27  บ้านแม่ต๋ำน้อย       
28  บ้านต้านาล้อม  ปกติ       1
29  บ้านสันป่าสัก  เรียนร่วม       1
30  บ้านใหม่สุขสันต์  ปกติ       1
31  บ้านดอนดินแดง  ปกติ    
32  บ้านงิ้วใหม่  ปกติ       1
33  บ้านปล้องส้าน  เรียนร่วม    
34  จำไฮบ้านเหล่า  ปกติ       1
35  บ้านปล้องใต้  ปกติ       1
36  บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว  ปกติ       1
37  บ้านป่าม่วง  ปกติ       1
38  บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย  ปกติ       1
39  บ้านทุ่งโห้ง  ปกติ       1
40  บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า  ปกติ       1
41  บ้านบุญนาค  ปกติ       1
42  บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
43  บ้านใหม่โชคชัย  ปกติ       1
44  บ้านก๊อ  ปกติ       1
45  บ้านทุ่งซางดงหลวง  ปกติ       1
46  บ้านลุงท่าเจริญ  ปกติ       1
47  บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย  ปกติ      
48  บ้านหนองเตา  ปกติ       1
49  บ้านส้าน  ปกติ       1
50  บ้านโล๊ะ  ปกติ       1
51  บ้านทุ่งคำ  ปกติ       1
52  บ้านดอนมหาวัน  ปกติ       1
53  บ้านบุญเรือง  เรียนร่วม       1
54  บ้านต้นเขือง  ปกติ       1
55  อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)  ปกติ       1
56  บ้านหนองเสา  ปกติ       1
57  บ้านท่าข้าม  เรียนร่วม       1
58  บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม       1
59  บ้านน้ำม้า  ปกติ       1
60  บ้านสันหลวงสามัคคี  ปกติ       1
61  บ้านปากอิง  ปกติ       1
62  บ้านป่าตึงงาม  ปกติ       1
63  บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)  ปกติ       1
64  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
65  บ้านศรีสะอาด  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
66  บ้านร่องกอก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
67  บ้านป่ารวก  ปกติ    
68  บ้านแม่ต๋ำกลาง  ปกติ       1
69  บ้านห้วยเดื่อ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
70  บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)  ปกติ       1
71  บ้านต้นปล้อง  ปกติ       1
72  บ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
73  บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)  ปกติ       1
74  บ้านแม่ลอยไร่  ปกติ       1
75  บ้านป่ามื่น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
76  บ้านสันปูเลย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
77  บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง  ปกติ       1
78  บ้านรักถิ่นไทย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
79  บ้านสันทรายมูล  ปกติ       1
80  บ้านครึ่ง  ปกติ       1
81  บ้านดอนแยง  ปกติ       1
82  บ้านสันป่าบง  ปกติ       1
83  บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)  ปกติ       1
84  บ้านทุ่งอ่าง  ปกติ       1
85  ศรีสว่าง  ปกติ       1
86  บ้านโนนสมบูรณ์  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
87  บ้านป่าจี้  เรียนร่วม      
88  บ้านหก  เรียนร่วม      
89  บ้านเขียะ  ปกติ       1
90  บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)  ปกติ       1
91  ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สาขาบ้านสันสะอาด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
92  บ้านเกี๋ยงใต้  ปกติ       1
93  วัดพระเกิดคงคาราม  ปกติ       1