รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านป่าขุย        1
บ้านท่ารั้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
บ้านปางแดง        1
บ้านแม่หวาน  ปกติ    
บ้านแม่ดอกแดง  ปกติ       1
บ้านปางน้ำถุ  ปกติ       1
วัดป่าตาล  ปกติ       1
วัดบ้านน้อย  ปกติ       1
วัดสันโค้ง  ปกติ       1
10  บ้านออนกลาง  ปกติ       1
11  บ้านดอนปิน  เรียนร่วม       1
12  บ้านม่วงโตน  ปกติ       1
13  วัดดอนชัย  ปกติ       1
14  วัดเปาสามขา  ปกติ       1
15  บ้านป่าป้อง  ปกติ       1
16  บ้านแม่ฮ้อยเงิน  ปกติ       1
17  บ้านป่างิ้ว  ปกติ       1
18  บ้านแม่จ้อง  ปกติ      
19  บ้านป่าสักงาม  ปกติ    
20  วัดหนองป่าครั่ง  ปกติ       1
21  วัดสันกลางเหนือ  ปกติ       1
22  บ้านมอญ  เรียนร่วม       1
23  บ้านตลาดขี้เหล็ก  ปกติ       1
24  ศรีเนห์รู  ปกติ       1
25  วัดเมืองสาตร  ปกติ       1
26  บ้านออนหลวย  ปกติ       1
27  วัดทรายมูล  ปกติ       1
28  เทพเสด็จวิทยา  ปกติ       1
29  วัดร้องวัวแดง  ปกติ       1
30  บ้านห้วยทราย  ปกติ       1
31  วัดบ้านโห้ง  ปกติ       1
32  บ้านแม่ปูคา  ปกติ       1
33  บ้านโป่งกุ่ม  ปกติ       1
34  บ้านปงป่าเอื้อง  ปกติ       1
35  วัดแม่ผาแหน  ปกติ       1
36  บ้านร้องขี้เหล็ก  ปกติ       1
37  วัดบ้านม่อน  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
38  แม่ตะไคร้  ปกติ       1
39  บ้านสันทราย  ปกติ       1
40  บ้านกอสะเลียม  ปกติ       1
41  บ้านสันต้นม่วงเหนือ  ปกติ       1
42  โป่งน้ำร้อนวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
43  บ้านป่าไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
44  สังวาลย์วิทยา  ปกติ       1