รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านต้นขาม  เรียนร่วม       1
บ้านช้างใน  ปกติ       1
บ้านก๋ายน้อย        1
บ้านผึ้ง  ปกติ       1
บ้านทับเดื่อ  ปกติ       1
บ้านสะลวงนอก        1
วัดแม่เลย     
บ้านป่าไหน่       
บ้านท่ามะเกี๋ยง        1
10  บ้านป่าเหมือด  ปกติ       1
11  บ้านหัวฝาย  ปกติ       1
12  บ้านแม่แต       
13  บ้านกิ่วเสือ       
14  บ้านหนองมะจับ  ปกติ       1
15  วัดบ้านป้อก  ปกติ       1
16  วัดปางเติม  ปกติ       1
17  บ้านศรีงาม  ปกติ       1
18  ประชาสามัคคีวิทยา  ปกติ       1
19  บ้านโป่ง  ปกติ       1
20  บ้านป่าก้าง  ปกติ       1
21  บ้านหลวง  ปกติ      
22  บ้านโปง  ปกติ       1
23  บ้านเมืองขอน  ปกติ      
24  บ้านขุนแจ๋  ปกติ       1
25  บ้านนาหืก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
26  ประดู่วิทยา  ปกติ       1
27  วัดแม่กะ  ปกติ       1
28  วัดหนองออน  ปกติ       1
29  บ้านแม่เลา  ปกติ       1
30  บ้านปางกว้าง  ปกติ    
31  วัดปางมะกล้วย  ปกติ       1
32  วัดนาเม็ง  ปกติ       1
33  วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ  ปกติ       1
34  บ้านเป้าวิทยาคาร  ปกติ       1
35  บ้านดงเจริญชัย  เรียนร่วม       1
36  ชุมชนบ้านแม่สาบ  ปกติ       1
37  ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน  เรียนร่วม       1
38  บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง  ปกติ       1
39  บ้านสันป่าตอง  เรียนร่วม       1
40  ชุมชนวัดช่อแล  ปกติ       1
41  บ้านสันป่าสัก  เรียนร่วม       1
42  บ้านใหม่  เรียนร่วม       1
43  วัดช่อแลสาขาบ้านดง  เรียนร่วม       1
44  บ้านแม่ย่อย  ปกติ       1
45  บ้านปง  ปกติ       1
46  บ้านผาหมอน  ปกติ      
47  ภูดินวิทยา  ปกติ       1
48  บ้านห้วยน้ำจาง        1
49  ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา  เรียนร่วม       1
50  บ้านห้วยบง  ปกติ       1
51  หัวฝายวิทยาคาร  ยุบโรงเรียนแล้ว      
52  บ้านแม่นาป้าก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
53  วัดแม่หอพระ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
54  วัดสันคะยอม  ปกติ       1
55  วัดทุ่งหลวง  ปกติ       1
56  บ้านแม่แสะ  ปกติ    
57  บ้านเมืองก๊ะ  ปกติ       1
58  บ้านน้ำริน  ปกติ       1
59  บ้านแม่ไคร้  ปกติ       1
60  บ้านสันปง  ปกติ       1
61  บ้านต้นรุง  ปกติ       1
62  บ้านแมตะละ สาขาบ้านห้วยเต่า  ปกติ    
63  สันป่ายางวิทยาคาร  ปกติ       1
64  บ้านกองแหะ  ปกติ       1
65  สันป่าตึงวิทยาคาร  เรียนร่วม       1
66  วัดงิ้วเฒ่า  ปกติ    
67  บ้านปางฮ่าง  ปกติ       1
68  บ้านแม่แฝก  ปกติ       1
69  หนองหล่มวิทยาคาร  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
70  บ้านหนองบัวหลวง  เรียนร่วม       1
71  วัดอมลอง  ปกติ       1
72  มูลนิธิมหาราช 5  ปกติ       1
73  ชุมชนบ้านโป่ง  ปกติ       1
74  วัดห้วยไร่  ปกติ       1
75  บ้านป่าฮิ้น  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
76  บ้านนากู่  ปกติ       1
77  บ้านแม่แมม  ปกติ       1
78  บ้านปางเปา  เรียนร่วม      
79  บ้านแม่ขะจาน  เรียนร่วม    
80  พร้าวบูรพา  ปกติ       1
81  บ้านหนองก๋าย  เรียนร่วม      
82  บ้านเขื่อนผาก  เรียนร่วม       1
83  บ้านเอียก  เรียนร่วม      
84  บ้านปางขุม  ปกติ       1
85  บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก  ปกติ       1
86  บ้านปางไฮ  ปกติ       1
87  ป่าบงห้วยฮ่าง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
88  บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม  ปกติ    
89  บ้านปางฮ่างสาขาผาแตก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
90  วัดทรายมูล  ปกติ       1