รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านกองวะ  ปกติ       1
บ้านแปลง 2        1
บ้านฉิมพลี  ปกติ       1
บ้านโปงทุ่ง  ปกติ       1
บ้านยางแก้ว  ปกติ       1
บ้านถิ่นสำราญ  ปกติ       1
บ้านใบหนา  ปกติ       1
บ้านห่างหลวง  ปกติ       1
บ้านแอ่นใหม่  ปกติ       1
10  ตรีมิตรวิทยา  ปกติ       1
11  บ้านขุน  ปกติ       1
12  บ้านแม่สะนาม  ปกติ      
13  บ้านดอกแดง  ปกติ       1
14  บ้านทุ่ง  ปกติ       1
15  ศูนย์อพยพแปลง 8  ปกติ       1
16  บ้านหางดง  ปกติ       1
17  บ้านงิ้วสูง  ปกติ       1
18  บ้านนาไคร้  ปกติ       1
19  บ้านผีปานเหนือ  ปกติ       1
20  บ้านผาแตน  ปกติ       1
21  บ้านโค้งงาม  ปกติ       1
22  บ้านกิ่วลม  ปกติ       1
23  บ้านแม่บวน  ปกติ       1
24  บ้านแม่สะเต  ปกติ       1
25  บ้านแม่ตื่น  ปกติ    
26  บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง  ปกติ       1
27  บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง  เรียนร่วม      
28  บ้านห้วยปูลิง       
29  บ้านไร่  ปกติ       1
30  ชุมชนบ้านแม่ทัง  ปกติ       1
31  ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด  ปกติ       1
32  บ้านดงดำ  ปกติ       1
33  บ้านแปลง 5  ปกติ       1
34  บ้านดอยคำ  ปกติ    
35  บ้านสันติสุข  ปกติ       1
36  บ้านเด่นวิทยา  ปกติ    
37  บ้านวังหลวง  ปกติ       1
38  บ้านแม่อมลอง  ปกติ       1
39  บ้านแม่โขง  ปกติ       1
40  บ้านแม่ลอง  ปกติ       1
41  บ้านนาคอเรือ  ปกติ       1
42  บ้านวังหม้อ  ปกติ       1
43  บ้านวังกอง  ปกติ       1
44  บ้านห้วยฝาง  ปกติ       1
45  บ้านบ่อสลี  ปกติ       1
46  บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน  เรียนร่วม      
47  บ้านตีนตก  ปกติ       1
48  บ้านตาลใต้  ปกติ       1
49  บ้านหนองผักบุ้ง  ปกติ       1
50  บ้านผาจุก  ปกติ       1
51  บ้านกองหิน  ปกติ       1
52  บ้านหลังท่อ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
53  บ้านหนองบัวคำ  ปกติ