รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านแปะ  ปกติ       1
วัดพระบาท        1
บ้านห้วยน้ำดิบ  ปกติ       1
บ้านโรงวัว        1
บ้านพุย สาขาพุยใต้  ปกติ       1
บ้านเมืองอาง  ปกติ       1
บ้านสบแปะ  ปกติ       1
บ้านแม่สอย  ปกติ       1
บ้านทุ่งยาว  ปกติ       1
10  บ้านต่อเรือ  ปกติ       1
11  บ้านสบวาก  ปกติ       1
12  บ้านแม่วาก  ปกติ       1
13  บ้านแม่มะลอ  ปกติ       1
14  บ้านแม่แฮใต้        1
15  บ้านหนองคัน  ปกติ       1
16  บ้านขุนแม่นาย  ปกติ       1
17  วัดพุทธนิมิตร  ปกติ       1
18  บ้านแม่แดดน้อย  ปกติ       1
19  บ้านหาดนาค  ปกติ    
20  บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น  ปกติ       1
21  บ้านแปะสามัคคี  ปกติ       1
22  บ้านเมืองกลาง  ปกติ       1
23  ป่ากล้วยพัฒนา  ปกติ       1
24  บ้านแม่ตะละเหนือ  ปกติ       1
25  บ้านห้วยม่วง  ปกติ       1
26  บ้านสามสบ  ปกติ       1
27  บ้านเฮาะวิทยา  ปกติ       1
28  บ้านแม่หอย  ปกติ       1
29  บ้านขุนแตะ  ปกติ       1
30  บ้านวังน้ำหยาด  ปกติ       1
31  บ้านขุนยะ  ปกติ       1
32  บ้านสองธาร  ปกติ       1
33  บ้านน้ำตกแม่กลาง  ปกติ       1
34  บ้านทัพ  ปกติ      
35  บ้านแม่ปาน  ปกติ       1
36  บ้านอมขูด  ปกติ       1
37  บ้านใหม่สารภี  ปกติ       1
38  บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน  ปกติ    
39  บ้านห้วยปู  ปกติ       1
40  บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้  ปกติ    
41  บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด  ปกติ       1
42  บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย  ปกติ    
43  บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ  ปกติ       1
44  บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร  ปกติ       1
45  บ้านอมเม็ง  ปกติ       1
46  บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย  ปกติ    
47  บ้านผาละปิ  ปกติ      
48  บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ  ปกติ       1
49  บ้านห้วยสะแพด  ปกติ       1
50  บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อป  ปกติ       1
51  บ้านข่วงเปาใต้  ปกติ    
52  บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย  ปกติ       1
53  บ้านแม่มุ  ปกติ       1
54  บ้านผานัง  ปกติ       1
55  บ้านสบแม่รวม  ปกติ       1
56  บ้านเนินวิทยา  ปกติ       1
57  บ้านทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย  ปกติ       1
58  บ้านห้วยผา  ปกติ       1
59  บ้านบนนา  ปกติ      
60  บ้านขุนแม่หยอด  ปกติ       1
61  บ้านนากลาง  ปกติ       1
62  บ้านท่าหลุก  ปกติ       1
63  บ้านแม่ตูม  ปกติ       1
64  บ้านทุ่งหมากหนุ่ม  ยุบโรงเรียนแล้ว