รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
กลาโหมราชเสนา  ปกติ       1
บ้านน้ำดิบ        1
บ้านขุนห้วยนกแล  ปกติ       1
บ้านปูแป้  ปกติ       1
บ้านทุ่งมะขามป้อม  ปกติ       1
บ้านแม่กลองเก่า  ปกติ       1
บ้านห้วยไม้แป้น  ปกติ       1
บ้านจกปก  ปกติ       1
ชุมชนบ้านแม่กุน้อย  ปกติ       1
10  บ้านพะละ  ปกติ       1
11  บ้านห้วยผาลาด  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
12  บ้านแม่ตาวใต้  ปกติ       1
13  บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ  ปกติ       1
14  บ้านต้นผึ้ง  ปกติ       1
15  บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ  ปกติ       1
16  บ้านขุนห้วยแม่ต้าน  ปกติ       1
17  บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี  ปกติ       1
18  บ้านห้วยโป่ง  ปกติ       1
19  บ้านแม่กุหลวง  ปกติ       1
20  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ       1
21  บ้านทีกะเป่อ  ปกติ       1
22  บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง  เรียนร่วม       1
23  บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ  ยุบโรงเรียนแล้ว