รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครนายก

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดวังไทร  ปกติ       1
วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)  ปกติ       1
วังดอกไม้  ปกติ       1
วัดพรหมเพชร  ปกติ       1
บ้านคลอง 1  ปกติ    
วัดหนองคันจาม  ปกติ       1
วัดกุฎีเตี้ย  ปกติ      
วัดท่าชัย  ปกติ       1
วัดคลองโพธิ์  ปกติ       1
10  วัดเอี่ยมประดิษฐ์  ปกติ       1
11  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปกติ       1
12  บ้านดอนเจริญ  ปกติ       1
13  ชุมชนบ้านคลองเหมือง  ปกติ       1
14  วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)  ปกติ       1
15  วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)  ปกติ       1
16  วัดสันติวัฒนาราม  ปกติ       1
17  วัดปากคลองพระอาจารย์  ปกติ       1
18  บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)  ปกติ       1
19  อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)  ปกติ       1
20  บ้านเตยใหญ่  ปกติ       1
21  วัดจันทร์เรือง  ปกติ       1
22  วันครู 2504  ปกติ       1
23  วัดเกาะกระชาย  ปกติ       1
24  วัดวังตูม  ปกติ       1
25  วัดศรีสุวรรณ  ปกติ       1
26  วัดโคกสว่าง  ปกติ       1
27  วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)  ปกติ       1
28  วัดหุบเมย  ปกติ       1
29  บ้านคลอง 23  ปกติ       1
30  วัดท่าทราย(พิมพานุสร)  ปกติ       1
31  วัดโบสถ์เจริญธรรม  ปกติ       1
32  วัดท่ามะปราง  ปกติ    
33  วัดนาหินลาด  ปกติ    
34  บ้านคลอง 30  ปกติ       1
35  วัดสบกเขียว  ปกติ       1
36  วัดใหม่พงษ์โสภณ  เรียนร่วม       1
37  วัดอรุณรังษี  ปกติ       1
38  วัดเนินหินแร่  ปกติ       1
39  วัดบางนางเล็ก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
40  บ้านบุ่งเข้  ปกติ       1
41  วัดลำบัวลอย  ปกติ       1
42  วัดบางหอย  ปกติ       1
43  บ้านช่องตะเคียน  ปกติ       1
44  บ้านกำแพงเศียร  ปกติ       1
45  วัดหนองเคี่ยม  ปกติ       1
46  บ้านเขาเพิ่ม  ปกติ      
47  วัดเนินสะอาด  ปกติ      
48  บ้านชะวากยาว  ปกติ       1
49  บ้านคลอง 33  ปกติ       1
50  ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)  ปกติ       1
51  บ้านชวดบัว  ปกติ       1
52  บ้านปากคลอง 17  ปกติ       1
53  วัดราษฎร์ประดิษฐ์  ปกติ    
54  วัดแหลมไม้ย้อย  ปกติ      
55  วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)  ปกติ       1
56  บ้านกลางคลอง 30  ปกติ    
57  บ้านเขาไม้ไผ่  ปกติ       1
58  วัดอารีราษฎร์  ปกติ       1
59  หัวเขาแก้ว  ปกติ       1
60  วัดโบสถ์การ้อง  ปกติ       1
61  วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)  ปกติ       1
62  บ้านคลองหกวา  ปกติ       1
63  บ้านปลายคลอง 22  ปกติ       1
64  วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8  ปกติ       1
65  วัดโคกลำดวน  ปกติ       1
66  วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)  ปกติ       1
67  บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)  ปกติ       1
68  วัดกุดตะเคียน  ปกติ       1
69  วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)  ปกติ      
70  วัดวังยายฉิม  ปกติ       1
71  วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)  ปกติ       1
72  วัดวังทิพย์พันธาราม  ปกติ      
73  บ้านคลองใหญ่  ปกติ       1
74  วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)  ปกติ       1
75  วัดสุวรรณศิริ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
76  บ้านหนองขุม(พูนแถมอุปถัมภ์)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
77  วัดใหม่บำเพ็ญผล  ยุบโรงเรียนแล้ว