รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านดอนม่วง  ปกติ       1
บ้านหนองหญ้าไซ  ปกติ       1
บ้านนาราชควายน้อย  ปกติ       1
บ้านท่าลาด  ปกติ       1
บ้านพิมานท่า  ปกติ       1
บ้านหนองบัวคำ  ปกติ       1
บ้านหัวขัวใต้  ปกติ       1
บ้านนาม่วง  ปกติ       1
บ้านสร้างหิน  ปกติ    
10  บ้านหนองห้าง  ปกติ       1
11  บ้านนาบัว  ปกติ       1
12  บ้านหนองกุง  ปกติ       1
13  บ้านหนองแซง  ปกติ       1
14  บ้านนาทราย  ปกติ       1
15  บ้านนาคำโนนขาม  ปกติ       1
16  บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน  ปกติ      
17  บ้านสุขเกษม  ปกติ       1
18  บ้านกลางมูลอ้น  ปกติ       1
19  บ้านนางาม  ปกติ       1
20  บ้านวังไฮหนองกุง  ปกติ       1
21  บ้านชาติพัฒนาสันติสุข  ปกติ       1
22  บ้านนาป่งคอง  ปกติ       1
23  บ้านหนองบัวด่านเก่า  ปกติ       1
24  บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ  ปกติ       1
25  บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง  ปกติ      
26  บ้านหนองยาว  ปกติ       1
27  บ้านดงโชค  ปกติ    
28  บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ  ปกติ       1
29  บ้านโพนทา  ปกติ       1
30  บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164  ปกติ       1
31  บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87  ปกติ       1
32  บ้านหนองบึง  ปกติ      
33  บ้านนาป่ง  ปกติ       1
34  บ้านเนินสะอาด  ปกติ       1
35  บ้านดงขวาง  เรียนร่วม      
36  บ้านนาบั่ว  ปกติ       1
37  บ้านคำผาสุก  ปกติ       1
38  บ้านโพนสาวเอ้  เรียนร่วม       1
39  บ้านทรายมูลคำผักแพว  ปกติ       1
40  บ้านนาคำ  ปกติ      
41  บ้านจรุกเตย  ปกติ       1
42  บ้านวังโพธิ์  ปกติ       1
43  บ้านแก่งโพธิ์  ปกติ       1
44  บ้านดอนข้าวหลาม  ปกติ       1
45  บ้านหนองกกคูณ  ปกติ       1
46  บ้านสามแยกหัวภูธร  ปกติ       1
47  บ้านโพนสวาง  ปกติ       1
48  บ้านโนนสวรรค์  ปกติ       1
49  บ้านจำปา  ปกติ       1
50  บ้านจอมมณี  ปกติ       1
51  นาถ่อนท่าวิทยาคาร  เรียนร่วม       1
52  บ้านนาสะเดา  ปกติ       1
53  บ้านคำเม็ก  ปกติ       1
54  บ้านหนองยอโพนแพง  ปกติ       1
55  บ้านดอนกลาง  ปกติ       1
56  บ้านหนองโพธิ์วังโน  ปกติ       1
57  บ้านนาขาม  ปกติ       1
58  บ้านเหล่าสำราญ  ปกติ       1
59  บ้านปลาปากน้อย  ปกติ      
60  บ้านวังยาง  ปกติ       1
61  บ้านดงมะเอก  ปกติ       1
62  บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง  ปกติ       1
63  บ้านห้วยไหล่  ปกติ    
64  บ้านโนนหอม  ปกติ       1
65  บ้านสร้างแป้น  ปกติ       1
66  บ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช)  ปกติ       1
67  บ้านหนองจันทน์  ปกติ       1
68  บ้านน้อยใต้  ปกติ      
69  บ้านนางเลิศ  ปกติ       1
70  บ้านปากบัง  ปกติ       1
71  ชุมชนบ้านพิมาน  ปกติ       1
72  บ้านบ่อสะอาด  เรียนร่วม       1
73  บ้านหนองสะโน  ปกติ       1
74  บ้านนาหัวบ่อ  ปกติ       1
75  บ้านโพนทัน  ปกติ       1
76  บ้านหนองแคน  ปกติ       1
77  บ้านดอนแดง  ปกติ       1
78  บ้านห้วยทราย  ปกติ       1
79  บ้านนาหลวง  ปกติ       1
80  ลาดสว่างวิทยา  ปกติ       1
81  บ้านไทยสามัคคี  ปกติ       1
82  บ้านยอดชาดวิทยา  ปกติ       1
83  บ้านดงป่ายูง  ปกติ       1
84  บ้านนาสีนวล  ปกติ       1
85  บ้านวังสิม  ปกติ       1
86  บ้านนาขามส้มป่อย  ปกติ       1
87  บ้านนาขาม  ปกติ       1
88  บ้านเหิบ  ปกติ       1
89  บ้านหนองลาดควาย  เรียนร่วม      
90  ชุมชนบ้านพุ่มแก  ปกติ       1
91  บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์  ปกติ       1
92  บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง  ปกติ       1
93  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
94  บ้านหนองหมากแก้ว  เรียนร่วม       1
95  ดอนนางหงส์สงเคราะห์  ปกติ    
96  บ้านคับพวง  ปกติ       1
97  บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร  ปกติ       1
98  บ้านนาหนาด  ปกติ      
99  บ้านคำเกิ้ม  เรียนร่วม      
100  บ้านนายอน้อย  ปกติ       1
101  บ้านกอก  ปกติ       1
102  บ้านสร้างเม็ก  ปกติ       1
103  บ้านพระซองเหนือ  ปกติ       1
104  นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี  ปกติ       1
105  ชายแดนอนุสรณ์  เรียนร่วม    
106  บ้านวังกะเบา  ปกติ       1
107  บ้านวังม่วง  ปกติ       1
108  บ้านดงก้อม  ปกติ       1
109  บ้านดงหมู  เรียนร่วม      
110  บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)  เรียนร่วม       1
111  บ้านนาทาม  เรียนร่วม      
112  บ้านวังยาง  เรียนร่วม      
113  บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์  เรียนร่วม      
114  บ้านโนนสังข์  เรียนร่วม       1
115  บ้านนาโดนเก่า  ปกติ       1
116  บ้านขอนกองโพนทอง  ปกติ       1
117  บ้านโคกสว่าง  ปกติ       1
118  บ้านกลางน้อย  ปกติ       1
119  บ้านโคกก่อง  ปกติ       1
120  บ้านหนองดินแดง  ปกติ       1
121  บ้านวังม่วง  ปกติ       1
122  บ้านโชคอํานวย  ปกติ       1
123  บ้านตับเต่าโนนจันทร์  ปกติ       1
124  มรุกขนคร  ปกติ       1
125  บ้านดงดู่งาม  ปกติ       1
126  บ้านดอนยานาง  เรียนร่วม       1
127  บ้านใหม่วังเซือม  ปกติ       1
128  บ้านดงยอ  ปกติ       1
129  บ้านกล้วย  ปกติ       1
130  บ้านวังยาง  ปกติ       1
131  บ้านขามเฒ่า  ปกติ    
132  บ้านนาดี  ปกติ       1
133  บ้านดอนสวรรค์  ปกติ       1
134  บ้านหนองญาติ  ปกติ       1
135  บ้านหนองนางด่อน  ปกติ       1
136  บ้านบ่อดอกซ้อน  ปกติ       1
137  บ้านหนองสะโน  ปกติ       1
138  นาเหนือทุ่งทองวิทยา  ปกติ       1
139  บ้านโพนป่าหว้าน  ปกติ       1
140  บ้านคำชะอี  ปกติ      
141  บ้านเหล่าทุ่ง  ปกติ       1
142  บ้านสุขเจริญ  ปกติ    
143  บ้านน้ำบ่อ  เรียนร่วม       1
144  บ้านทุ่งสว่าง  ปกติ       1
145  บ้านโคกกลาง  ปกติ      
146  บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)  ปกติ       1
147  บ้านนามนดงติ้ววิทยา  ปกติ       1
148  บ้านขอนขว้าง  ปกติ       1
149  บ้านสว่างสำราญ  ปกติ      
150  บ้านไผ่ล้อม  ปกติ    
151  บ้านกกไฮ  ปกติ       1
152  บ้านหนองคอง  ปกติ       1
153  บ้านนาโดนใหม่  ปกติ       1
154  บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ)  ปกติ       1
155  บ้านนาเชือก  ปกติ      
156  บ้านหนองหญ้าม้า  ปกติ       1
157  บ้านแขนนาง  เรียนร่วม    
158  บ้านนาโสก  ปกติ       1
159  บ้านโพธิ์ศรี  ปกติ       1
160  บ้านหนองกุดแคน  ปกติ       1
161  บ้านหนองกุง  ปกติ       1
162  พระซองวิทยาคาร  ปกติ       1