รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์        1
บ้านหนองโพธิ์  ปกติ       1
บ้านเขาศาลา        1
บ้านหนองขุย        1
วัดบ้านน้อย  ปกติ       1
บ้านดอนสระ        1
บ้านพนมนาง  ปกติ       1
บ้านชายธูป  ปกติ       1
วัดหนองโรง  ปกติ       1
10  บ้านห้วยด้วน  ปกติ       1
11  วัดนาพระยา  ปกติ       1
12  บ้านห้วยลึก  ปกติ       1
13  บ้านหนองเจริญสุข  ปกติ       1
14  เมตตาจิตต  ปกติ       1
15  บ้านนาใหม่  ปกติ       1
16  วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)  ปกติ       1
17  บ้านหนองหิน  ปกติ       1
18  บ้านจันทร์ลาดวิทยา  ปกติ       1
19  บ้านแจงงาม  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
20  บ้านรางยอม  ปกติ       1
21  เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)  ปกติ       1
22  บ้านบึงวิทยา  ปกติ       1
23  วัดทุ่งมะกรูด  ปกติ       1
24  วัดท่ากระทุ่ม  ปกติ       1
25  บ้านสระจันทอง  ปกติ       1
26  เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)  ปกติ       1
27  บ้านวังรัก  ปกติ       1
28  บ้านบ่อหว้า  ปกติ       1
29  บ้านโป่งกูป  ปกติ       1
30  วัดเขาตะพั้น  ปกติ       1
31  บ้านท่าพะเนียง  ปกติ       1
32  บ้านไพรงาม  ปกติ       1
33  วัดห้วยตะเคียน  ปกติ       1
34  บ้านหนองตาคง  ปกติ       1
35  วัดดงสัก  ปกติ       1
36  บ้านซ่อง  ปกติ       1
37  วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)  ปกติ       1
38  บ้านหนองตาแพ่ง  ปกติ       1
39  บ้านโคราช  ปกติ       1
40  บ้านทุ่งมังกะหร่า  ปกติ       1
41  วัดหนองลาน  ปกติ       1
42  บ้านหนองตายอด  ปกติ       1
43  บ้านอ่างหิน  ปกติ       1
44  บ้านหนองกรด  ปกติ       1