รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครพนม เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านนางัว        1
บ้านดงหนองบัว  ปกติ       1
บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)  ปกติ       1
บ้านอ้วน        1
บ้านนาพระ  ปกติ       1
บ้านตาลปากน้ำ  ปกติ       1
บ้านโคกยาว     
บ้านม่วงชี  ปกติ       1
บ้านดอนสะฝาง  ปกติ       1
10  บ้านนาดีหัวภู  ปกติ       1
11  บ้านนาเพียง        1
12  บ้านนาผักปอด  ปกติ       1
13  บ้านดงขวาง  ปกติ       1
14  บ้านดอนพะธาย  ปกติ       1
15  บ้านน้อยนาเหนือ  ปกติ       1
16  บ้านท่าจำปา  ปกติ       1
17  บ้านโคกพะธาย  ปกติ       1
18  บ้านหนองบาท้าว  ปกติ    
19  บ้านยางงอย  ปกติ       1
20  บ้านตาล  ปกติ       1
21  บ้านนาหนองบก  ปกติ       1
22  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ       1
23  บ้านนาโพธิ์  ปกติ    
24  บ้านพืชผล  ปกติ      
25  บ้านดอนบาก  ปกติ       1
26  บ้านดอนดู่  ปกติ       1
27  บ้านนาเพียง  เรียนร่วม       1
28  บ้านดอนติ้ว  ปกติ       1
29  บ้านท่าแต้ปุ่งแก  ปกติ       1
30  บ้านแค  ปกติ    
31  บ้านโพนสว่าง  ปกติ       1
32  บ้านโคกสว่าง  ปกติ       1
33  บ้านโคกสายทอง  ปกติ       1
34  บ้านอุ่มไผ่  ปกติ       1
35  บ้านศรีเวินชัย  ปกติ       1
36  บ้านปากทวย  ปกติ       1
37  บ้านคําสว่าง  ปกติ       1
38  บ้านเหล่า  ปกติ       1
39  บ้านเทพนิมิตร  ปกติ       1
40  บ้านดอนมะจ่าง  ปกติ       1
41  บ้านอ้อวังหมากเห็บ  ปกติ       1
42  บ้านหนองท่ม  ปกติ       1
43  บ้านกุดน้ำใส  ปกติ    
44  บ้านขามเตี้ยน้อย  ปกติ       1
45  บ้านหัวหาด  ปกติ       1
46  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
47  บ้านเสียวสงคราม  ปกติ       1
48  บ้านดอนแดงดอนดู่  ปกติ       1
49  บ้านนากะทืมโนนสะอาด  ปกติ       1
50  บ้านท่าพันโฮง  ปกติ       1
51  บ้านเหล่าศรีโหนโห่  ปกติ       1
52  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม  ปกติ       1
53  บ้านนาเดื่อ  ปกติ       1
54  บ้านโนนกุง  ปกติ    
55  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)  ปกติ       1
56  บ้านโคกศรี  ปกติ       1
57  บ้านเหล่าหนาด  ปกติ       1
58  บ้านไชยศรี  ปกติ       1
59  ประชาสนธิ์นุสรณ์  ปกติ       1
60  บ้านนาโดโพธิ์ศรี  ปกติ       1
61  บ้านนากระแต้  ปกติ       1
62  บ้านท่าเรือ  ปกติ       1
63  บ้านนานอ  ปกติ       1
64  บ้านแพงโคก  เรียนร่วม      
65  บ้านนายาง  เรียนร่วม      
66  บ้านแพงสะพัง  ปกติ       1
67  บ้านธาตุ  ปกติ       1
68  บ้านเชียงยืน  ปกติ       1
69  บ้านดอนแดง  ปกติ       1
70  บ้านโพนขาว  ปกติ       1
71  บ้านจอมศรี  ปกติ    
72  บ้านโพนทอง  ปกติ       1
73  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
74  บ้านนาข่าคำพอก  ปกติ       1
75  บ้านโพนงาม  ปกติ       1
76  บ้านโพนแดง  ปกติ       1
77  บ้านโพนตูมหนองแสง  ปกติ      
78  บ้านวังโพธิ์  ปกติ       1
79  บ้านนาผักหมนาหมากแงว  ปกติ       1
80  บ้านสามัคคี  ปกติ      
81  บ้านดง  ปกติ       1
82  บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา  ปกติ       1
83  บ้านหนองสาหร่าย  ปกติ       1
84  บ้านนาดอกไม้  เรียนร่วม       1
85  บ้านเหล่าส้มป่อย  ปกติ       1
86  บ้านดอนแดง  ปกติ       1