รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านโกรกสำโรง        1
วัดมกุฎไทยาราม        1
บ้านดอน(สหรัฐ0ราษฎร์อุทิศ)        1
วัดโพนทราย        1
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา  ปกติ       1
บ้านหนองตาด  ปกติ      
บ้านวังหิน  ปกติ       1
บ้านน้ำซับ  ปกติ       1
บ้านคลองทราย  ปกติ       1
10  บ้านคลองบง  ปกติ       1
11  บ้านคลองกุ่ม  ปกติ       1
12  วัดม่วง  ปกติ       1
13  วัดทุ่งจาน  ปกติ       1
14  บ้านคลองสาริกา  ปกติ       1
15  บ้านบ่อลิงประชาสรรค์  ปกติ       1
16  บ้านซับสะเดา  ปกติ       1
17  บ้านโคกใบบัว  ปกติ       1
18  บ้านพันธ์สงวน  ปกติ       1
19  สวนหมากสงเคราะห์  เรียนร่วม      
20  วัดโคกสระน้อย  ปกติ       1
21  บ้านคลองเตย  ปกติ       1
22  บ้านวังน้ำเขียว  ปกติ       1
23  บ้านท่าเยี่ยม  ปกติ       1
24  บ้านวังตะเคียน  ปกติ       1
25  บ้านพัดทะเล  ปกติ       1
26  บ้านคลองซับน้อยสามัคคี  ปกติ      
27  บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด  ปกติ       1
28  บ้านราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
29  บ้านหนองต้อ  ปกติ       1
30  บ้านอังโกน0ห้วยทราย  ปกติ       1
31  หนองชุมแสงศรัทธาคาร  ปกติ       1
32  บ้านพุปลาไหล  ปกติ      
33  วัดโพธิ์เมืองสามัคคี  ปกติ       1
34  บ้านหนองเมา  ปกติ       1
35  วัดหงษ์  ปกติ       1
36  บ้านโคกโจด  ปกติ       1
37  บ้านตะกุดโนนระเวียง  ปกติ       1
38  บ้านหนองหญ้าขาว  ปกติ       1
39  บ้านซับเต่า  ปกติ       1
40  บ้านบุยายแลบ  ปกติ       1
41  บ้านหลุมเงิน  ปกติ       1
42  บ้านหนองโดน  ปกติ       1
43  บ้านหนองไผ่ใหญ่  ปกติ       1
44  บ้านนางเหริญ  ปกติ       1
45  บ้านน้อย  ปกติ       1
46  วัดโพธินิมิตร  ปกติ       1
47  บ้านโป่งสามัคคี  ปกติ       1
48  รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)  ปกติ       1
49  บ้านประชาสันต์  ปกติ       1
50  บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)  ปกติ       1
51  บ้านหนองโสมง  ปกติ       1
52  บ้านหนองกก  ปกติ       1
53  บ้านโนนแดง  เรียนร่วม       1
54  บ้านกลาง  ปกติ       1
55  บ้านสระผักโพด  ปกติ       1
56  บ้านหนองโสน  ปกติ       1
57  บ้านคลองหินร่อง  เรียนร่วม       1
58  บ้านโคกสะอาด  ปกติ       1
59  บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร  ปกติ       1
60  บ้านบุหัวช้าง  ปกติ       1
61  บ้านห้วยน้ำเค็ม  ปกติ       1
62  บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)  ปกติ       1
63  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ       1
64  หนองไผ่วิทยา  ปกติ       1
65  บ้านโกรกหว้า  ปกติ       1
66  บ้านโคกเกษม(สหรัฐ0ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ       1
67  บ้านหนองหลักศิลา  ปกติ       1
68  วัดบ้านส่อง  เรียนร่วม       1
69  บ้านหนองนมนาง  ปกติ       1
70  บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง  ปกติ       1
71  สกัดนาควิทยา  ปกติ       1
72  บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)  ปกติ       1
73  แหลมรวกบำรุง  ปกติ       1
74  วัดบ้านพร้าว  ปกติ       1
75  วัดศีรษะกระบือ  ปกติ       1
76  บ้านลำไซกง  ปกติ       1
77  บ้านหนองผักไร  ปกติ       1
78  บ้านปางไม้  ปกติ       1
79  บ้านหน้ากลองวิทยา  ปกติ       1
80  บ้านดอนแขวนประชานุกูล  ปกติ       1
81  บ้านโคกสันติสุข  ปกติ       1
82  หนองประดู่  เรียนร่วม       1
83  วัดไม้เสี่ยว  ปกติ       1
84  บ้านดอนกรูด  ปกติ       1
85  บ้านโปร่งสนวน  เรียนร่วม    
86  บ้านไร่แหลมทอง  เรียนร่วม       1
87  บ้านไผ่  ปกติ       1
88  บ้านบุหว้าสามัคคี  ปกติ       1
89  บ้านบ่อปลา  ปกติ      
90  บ้านคลองใบพัด  ปกติ       1
91  บ้านหนองกระทุ่ม  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
92  บ้านหนองหว้าประชาอาสา  เรียนร่วม       1