รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านเขาจันทน์หอม  ปกติ       1
บ้านห้วยตะคร้อ  ปกติ       1
บ้านกุดหัวช้าง        1
บ้านหนองไม้ตาย  ปกติ       1
แหลมทองวิทยานุสรณ์  ปกติ       1
บ้านน้อยกุดคล้า  ปกติ       1
บ้านโนนเสลา  ปกติ       1
บ้านหนองขาม  ปกติ       1
บ้านห้วยตะแคง        1
10  บุญบันดาลวิทยานุสรณ์        1
11  บ้านเขาแก้ว  ปกติ       1
12  เที่ยงธรรมวิทยา  ปกติ       1
13  โนนค่าวิทยา        1
14  บ้านนาดีศรีสะอาด        1
15  บ้านซับหวาย  ปกติ       1
16  บ้านท่ามะนาว  ปกติ       1
17  บ้านโป่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
18  บ้านใหม่สันติ  ปกติ       1
19  บ้านกุดขมิ้น  ปกติ       1
20  บ้านสายชนวน  ปกติ       1
21  บ้านปางโก  ปกติ       1
22  วัดกุดเวียน  ปกติ       1
23  บ้านนาตะโครก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
24  ห้วยทรายวิทยาคม  ปกติ       1
25  บ้านโคกสว่าง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
26  บ้านหนองพยอม  ปกติ       1
27  บ้านมะเกลือเก่า  ปกติ       1
28  บ้านไร่โคกสูง  ปกติ       1
29  บ้านหนองอีเหลอ  ปกติ       1
30  บ้านโป่งวัวแดง  ปกติ      
31  บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)บ  ปกติ       1
32  บ้านบุใหญ่  ปกติ       1
33  บ้านหนองคุ้มวิทยา  ปกติ       1
34  บ้านหนองตอ  ปกติ       1
35  บ้านซับน้ำเย็น[  ปกติ       1
36  บ้านซับชุมพล  ปกติ       1
37  บ้านหนองโอง  ปกติ    
38  จตุรคามสามัคคี  ปกติ       1
39  บ้านโนนรัง  ปกติ       1
40  บ้านหนองตะไก้  ปกติ      
41  บ้านหนองบอน  ปกติ       1
42  สันติวิทยา  ปกติ       1
43  บ้านวังกะทะ  ปกติ    
44  บ้านบุ่งเตย  ปกติ       1
45  วัดบันไดม้า  ปกติ       1
46  บ้านวังสีสด  ปกติ       1
47  กิริวัฒนศักดิ์  ปกติ       1
48  สันติพัฒนา  ปกติ       1
49  บ้านคลองเสือ  ปกติ       1
50  ประชารัฐวิทยา  ปกติ       1
51  บ้านหนองเลา  ปกติ       1
52  นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2  ปกติ       1
53  ถนนมิตรภาพ  ปกติ       1
54  บ้านหนองกก  ปกติ       1
55  เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1  ปกติ       1
56  เสมาวิทยา  ปกติ       1
57  บ้านหนองไม้ตาย  ปกติ       1
58  บ้านวังกระสวย  ปกติ       1
59  บ้านห้วยลุง  ปกติ       1
60  คลองแจ้งวิทยา  ปกติ    
61  บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่  ปกติ       1
62  บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)  ปกติ       1
63  บ้านส้มกบงาม  ปกติ       1
64  บ้านโป่งตาลอง  ปกติ       1
65  บ้านบ่อทอง  ปกติ       1
66  บ้านโศกน้อย  ปกติ       1
67  บ้านคลองมะค่าหิน  ปกติ       1
68  บ้านป่าไผ่  ปกติ       1
69  บ้านโนนประดู่  ปกติ       1
70  บ้านวังราง  ปกติ    
71  บ้านหนองจอก  ปกติ       1
72  สระน้ำใสวิทยา  ปกติ       1
73  บ้านคลองเดื่อ  ปกติ       1
74  วัดขนงพระเหนือ  ปกติ       1
75  นิคมชลประทานสงเคราะห์  ปกติ       1
76  บ้านหนองสลักได  ปกติ       1
77  บ้านห้วยตะแคงใต้  ปกติ       1
78  บ้านลำทองหลาง  ปกติ       1
79  ผ่านศึกสงเคราะห์  ปกติ       1
80  บ้านโคกหินเหล็กไฟ[  ปกติ       1
81  บ้านห้วยไผ่  ปกติ       1
82  บ้านโสกแจ้ง  ปกติ       1
83  บ้านกุดน้อย  ปกติ       1
84  บ้านซับศรีจันทร์  ปกติ       1
85  รามวิทยาประชานุสรณ์  ปกติ       1
86  นาหว้าไตรประชาคม  ปกติ       1
87  บ้านคลองตะแบก  ปกติ       1
88  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
89  บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)  ปกติ       1
90  บ้านซับใต้  ปกติ       1
91  บ้านป่ากล้วย  ปกติ       1
92  บ้านกุดโง้ง  ปกติ       1