รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านซับยาง  ปกติ       1
บ้านหนองกราดน้อย  ปกติ       1
บ้านปราสาท  ปกติ       1
บ้านบุตะโก  ปกติ       1
บ้านตลุกชั่งโค        1
บ้านหนองกก        1
บ้านห้วยโนนพฤกษ์        1
บ้านบัลลังก์สะอาด  ปกติ       1
บ้านงิ้ว        1
10  บ้านโกรกกระหาด        1
11  บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)  ปกติ       1
12  บ้านโคกกระบือ        1
13  บ้านมะค่าดอนทะยิง  ปกติ       1
14  บุ่งสะอาดวัฒนา  ปกติ       1
15  บ้านหนองกลางดอน  ปกติ       1
16  เทพคงคา        1
17  บ้านหนองแจง  ปกติ       1
18  บ้านครึมม่วง        1
19  บ้านคลองขามป้อม  ปกติ       1
20  บ้านเกาะลอย        1
21  บ้านหนองขุยคูเมือง        1
22  บ้านใหม่ศรีสุข  ปกติ       1
23  บ้านหญ้าคาโนนแจง  ปกติ       1
24  บ้านหินหล่อง  ปกติ       1
25  บ้านดอนขวาง  ปกติ       1
26  บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)  ปกติ       1
27  บ้านมะเกลือโกรกกระสัง  ปกติ       1
28  บ้านดอนสระจันทร์  ปกติ      
29  บ้านบุระไหว  ปกติ       1
30  บ้านโคกแขวน  ปกติ       1
31  บ้านดอนมุกมัน  ปกติ       1
32  บ้านหนองกระเทียมใต้  ปกติ       1
33  วัดกุดน้ำใส  ปกติ       1
34  บ้านห้วย  ปกติ       1
35  บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)  ปกติ    
36  บ้านตะเคียนงาม  ปกติ       1
37  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
38  บ้านโค้งตะคร้อ  ปกติ      
39  บ้านโกรกช้างน้อย  ปกติ       1
40  บ้านหนุก  ปกติ       1
41  บ้านหนองตะครอง  ปกติ       1
42  บ้านหนองโพธิ์  ปกติ      
43  บ้านเมืองเก่า  ปกติ       1
44  บ้านใหม่เจริญผล  ปกติ       1
45  บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)  ปกติ       1
46  ศรีชลสินธุ์  ปกติ       1
47  บ้านทุ่งสว่าง  ปกติ       1
48  บ้านหนองแหน  ปกติ       1
49  บ้านโนนงิ้ว  ปกติ       1
50  บ้านท่าขี้เหล็ก  ปกติ       1
51  บ้านเมืองนาท  ปกติ       1
52  บ้านหนองโบสถ์  เรียนร่วม       1
53  บ้านป่ารังงาม  ปกติ       1
54  ไชยณรงค์วิทยา  ปกติ      
55  บ้านทรงธรรม  ปกติ       1
56  บ้านหินลาด  ปกติ       1
57  บ้านกุดไผ่  ปกติ       1
58  บ้านโป่งกระสัง  ปกติ       1
59  บ้านสระตอง  ปกติ       1
60  บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)  ปกติ       1
61  บ้านมาบกราด  ปกติ       1
62  บ้านดอน  ปกติ       1
63  บ้านเสมา  ปกติ       1
64  บ้านหนองหอย  ปกติ       1
65  บ้านกุดจิกหนองแห้ว  ปกติ       1
66  บ้านกะพี้  ปกติ      
67  บ้านฝายโบสถ์  ปกติ       1
68  บ้านหนองบง  ปกติ       1
69  บ้านหนองสะแก  ปกติ       1
70  บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี  ปกติ       1
71  บ้านโนนหวาย  ปกติ       1
72  บ้านโนนพุทรา  ปกติ       1
73  บ้านขามทะเลสอ  ปกติ       1
74  บ้านทำนบเทวดา  ปกติ       1
75  บ้านมะเริง  ปกติ      
76  บ้านสำโรง  ปกติ       1
77  บ้านสระแจง  ปกติ       1
78  ศิริบ้านไร่  ปกติ       1
79  บ้านสำนักพิมาน  ปกติ       1
80  บ้านหนองกระเทียมเหนือ  ปกติ       1
81  บ้านหนองสาร  ปกติ       1
82  บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)  ปกติ       1
83  บ้านโพธิ์ตาสี  ปกติ       1
84  บ้านจะบู  ปกติ       1
85  บ้านโนนระเวียง  ปกติ      
86  บ้านเมืองตะโก  ปกติ       1
87  บ้านสระขี้ตุ่น  ปกติ       1
88  บ้านทองหลาง  ปกติ       1
89  บ้านโตนดพูนผลวิทยา  ปกติ      
90  บ้านหนองประดู่  ปกติ       1
91  บ้านโคกแฝก  ปกติ       1
92  บ้านหนองบัวหลวง  ปกติ       1
93  บ้านหนองแดง  ปกติ       1
94  บ้านละเลิงพิมาน  ปกติ       1
95  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)  ปกติ       1
96  บ้านถนนหัก  ปกติ       1
97  บ้านวังสนวน  ปกติ       1
98  วัดสระจรเข้  ปกติ       1
99  บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต  ปกติ       1
100  บ้านกำปัง  ปกติ       1
101  บ้านหนองกก  ปกติ       1
102  บ้านโนนมะเกลือ  ปกติ      
103  บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)  ปกติ       1
104  บ้านหนองกกตลุกผักไร  ปกติ       1
105  บ้านป่าเพกา  ปกติ       1
106  บ้านเก่า0บ้านน้อย  ปกติ       1
107  วัดบ้านกลาง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
108  ชายพะเนาหนองโพธิ์  ปกติ       1
109  บ้านโนนสะเดา  เรียนร่วม       1
110  บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์  ปกติ       1
111  บึงพัฒนาประชาร่วมจิต  ปกติ       1
112  บ้านโคกหนองไผ่  ปกติ       1
113  บ้านประดู่งาม  ปกติ       1
114  วัดกุดพิมาน  ปกติ      
115  บ้านหินเพิง  ปกติ       1
116  บ้านสระตะเฆ่  ปกติ      
117  บ้านใหม่ชัยพฤกษ์  ปกติ       1
118  บ้านหนองหัน  ปกติ       1
119  บ้านหนองสะแก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
120  บ้านหนองพลวง  ปกติ       1
121  บ้านกุดโดก  เรียนร่วม       1
122  บ้านหิงห้อย  ปกติ       1
123  วัดหนองราง  เรียนร่วม       1
124  บ้านโนน  ปกติ       1
125  บ้านหนองโพธิ์นามาบ  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
126  บ้านหนองกราด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
127  บ้านหนองปรือ  ปกติ