รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดบ้านหนองเดิ่น  ปกติ       1
ดอนใหญ่พัฒนา        1
บ้านฝาผนัง  ปกติ       1
บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์)  เรียนร่วม       1
คมเพชรวิทยาคาร  ปกติ       1
บ้านดอนหวาย        1
บ้านหนองโสน        1
สองห้องแวงน้อยวิทยา        1
บ้านลุงประดู่        1
10  บ้านหนองตะคลอง  ปกติ       1
11  หนองปรือแก้ว        1
12  บ้านโคกหินช้าง        1
13  หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)        1
14  บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์        1
15  โนนขุยสามัคคี  ปกติ       1
16  บ้านโกรกสำโรง        1
17  บ้านหนองบง  ปกติ       1
18  วัดบ้านตะเภาหนุน  ปกติ       1
19  วัดบ้านทุ่งรี  ปกติ       1
20  บ้านฝาง        1
21  บ้านโสกดู่        1
22  บ้านดอนลำดวน  ปกติ       1
23  บ้านโนนสมบูรณ์        1
24  บ้านหนองแวง  ปกติ       1
25  บ้านหนองม่วง        1
26  บ้านละเลิงหิน        1
27  บ้านสะแกงาม  ปกติ       1
28  นิคมสร้างตนเองพิมาย 6        1
29  บ้านศาลา  ปกติ       1
30  คูเตยราษฎร์สามัคคี     
31  บ้านท่าแดง  ปกติ       1
32  บ้านหนองแวงสามัคคี        1
33  บ้านโนนเพชรพิทยาคม        1
34  บ้านประทาย  ปกติ       1
35  บ้านหนองบัวคำ  ปกติ       1
36  หนองม่วงหนองแวง  ปกติ       1
37  บ้านจาบ  ปกติ       1
38  บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์  ปกติ       1
39  บ้านสว่างนาดี  ปกติ       1
40  บ้านขามใต้  ปกติ       1
41  หนองบัวลอย  ปกติ       1
42  ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี  ปกติ       1
43  หนองกุงวันชาติ  ปกติ      
44  บ้านเมืองไผ่  ปกติ       1
45  อัมพวันวิทยา  ปกติ       1
46  บ้านดอนสามัคคี  ปกติ       1
47  บ้านถนน  ปกติ       1
48  "บ้านขามขุนร่ม""ประชาสามัคคี"""  ปกติ       1
49  บ้านหนองพลวงน้อย  ปกติ       1
50  บ้านโนนปีบ  ปกติ       1
51  สัมพันธมิตรวิทยา  ปกติ       1
52  บ้านโนนภิบาลโคกกลาง  ปกติ       1
53  หนองกรดวิทยา  ปกติ       1
54  บ้านซาด  ปกติ       1
55  วัดบ้านหินตั้ง  ปกติ    
56  แกสำโรงวิทยา  ปกติ       1
57  บ้านม่วงขามประชารักษ์  ปกติ       1
58  บ้านหนองหญ้าขาว  ปกติ       1
59  นิคมสร้างตนเองพิมาย 1  ยุบโรงเรียนแล้ว      
60  วัดบ้านหนองกก  ปกติ       1
61  บ้านคึมหญ้านาง  ปกติ       1
62  บ้านป่าตะแบง  ปกติ       1
63  บ้านทุ่งมนวิทยาคาร  ปกติ       1
64  บ้านวังม่วง  ปกติ       1
65  ปราสาทหินนางรำ  ปกติ       1
66  วัดบ้านหนองสะแบง  ปกติ       1
67  วัดบ้านสี่เหลี่ยม  ปกติ       1
68  บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
69  บ้านคล้า  ปกติ       1
70  บ้านโนนม่วง  ปกติ       1
71  บ้านทับควาย  ปกติ       1
72  บ้านชีวาน  ปกติ       1
73  บ้านกระเบื้อง  ปกติ       1
74  ประโดกสามัคคี  ปกติ      
75  นิคมสร้างตนเองพิมาย 5  ปกติ       1
76  บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก  ปกติ       1
77  วัดบ้านขี้เหล็ก  ปกติ       1
78  บ้านหนองแวง  ปกติ       1
79  วัดบ้านหนองขาม  ปกติ       1
80  วัดบ้านโคกเพ็ด  ปกติ       1
81  บ้านมาบป่าแดง  ปกติ       1
82  บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา  ปกติ       1
83  บ้านฉกาจช่องโค  ปกติ       1
84  บ้านหนองแสง  ปกติ       1
85  บ้านตลาดประดู่  ปกติ       1
86  โนนเพ็ดวิทยา  ปกติ       1
87  บ้านหันเตย  ปกติ       1
88  บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ       1
89  บ้านหนองโดนรกฟ้า  ปกติ       1
90  บ้านตะคร้อ  ปกติ       1
91  บ้านโนนตะแบก  ปกติ       1
92  บ้านดอนวัว  ปกติ       1
93  บ้านโนนตาเถร  ปกติ       1
94  บ้านนาดี  ปกติ      
95  บ้านโนนตำหนัก  ปกติ       1
96  วัดบ้านหนองคู  ปกติ       1
97  วัดบ้านถนนโพธิ์  ปกติ       1
98  บ้านหนองห่าง  ปกติ       1
99  บ้านโนนพุทรา  ปกติ       1
100  บ้านโคกเพชร  ปกติ       1
101  วัดบ้านนางิ้ว  ปกติ       1
102  วัดบ้านโคกสีโนนรัง  ปกติ       1
103  บ้านหนองไผ่พิทยาคม  ปกติ       1
104  ไตรราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
105  บ้านหนองยาง  ปกติ       1
106  หนองอ้อวิทยาคม  ปกติ       1
107  บ้านหนองดู่  ปกติ       1
108  จตุคามพิทยาคม  ปกติ       1
109  บ้านโนนไม้งาม  ปกติ       1