รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านบางปรน  ปกติ       1
บ้านพอโกบ        1
ชุมชนบ้านหน้าเขา        1
บ้านบางรูป  ปกติ       1
วัดสวนพิกุล  ปกติ       1
องค์การสวนยาง 1  ปกติ       1
วัดถ้ำใหญ่  ปกติ       1
บ้านกรุงหยันใต้  ปกติ       1
บ้านคลองจัง  ปกติ       1
10  บ้านไสเตาอ้อย  ปกติ       1
11  บ้านห้วยรื่น  ปกติ      
12  บ้านควนตม  ปกติ       1
13  วัดเพ็ญมิตร  ปกติ       1
14  บ้านคลองสาย  ปกติ       1
15  บ้านเหนือคลอง  ปกติ       1
16  วัดภูเขาหลัก  เรียนร่วม       1
17  บ้านโคกวัด  ปกติ       1
18  บ้านคลองโอม  ปกติ       1
19  บ้านนาพรุ  ปกติ       1
20  บ้านนาใหญ่  ปกติ       1
21  วัดหลักช้าง  ปกติ       1
22  ราชเวชพิศาล  ปกติ       1
23  วัดยางค้อม  ปกติ       1
24  บ้านสวน  ปกติ       1
25  บ้านนาโพธิ์  ปกติ       1
26  วัดศิลาราย  ปกติ       1
27  วัดใหม่  ปกติ       1
28  บ้านกันละ  ปกติ       1
29  ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)  ปกติ       1
30  บ้านไทรงาม  ปกติ    
31  วัดทะเลมิตรภาพที่ 151  ปกติ    
32  บ้านคุ้งวังวัว  ปกติ      
33  บ้านนาบอน  ปกติ       1
34  บ้านพูน  ปกติ       1
35  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว  ปกติ       1
36  วัดสุวรรณคีรี  ปกติ       1
37  วัดสุวรรณคีรี  ปกติ       1
38  วัดในไร่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
39  องค์การสวนยาง 3  ปกติ       1
40  วัดควน  ปกติ       1
41  บ้านพรุวง  ปกติ       1
42  บ้านควนอวดพัน  ปกติ       1
43  วัดทุ่งส้าน  ปกติ       1
44  บ้านห้วยกลาง  ปกติ       1
45  บ้านจำปา  ปกติ       1
46  บ้านวังยาว  ปกติ      
47  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม  ปกติ       1
48  บ้านสวนอาย  ปกติ       1
49  บ้านโคกยาง  ปกติ       1
50  บ้านควน  ปกติ    
51  บ้านนาเหนือ  ปกติ       1
52  บ้านนาเกิดผล  ปกติ       1
53  บ้านเขาวง  ปกติ       1
54  พรรณราชลเขต  ปกติ       1
55  วัดควนยูง  ปกติ       1
56  บ้านควนสวรรค์  เรียนร่วม       1
57  วัดวังขรี  ปกติ       1
58  วัดมะปรางงาม  ปกติ       1
59  บ้านเศลาใต้  เรียนร่วม       1
60  บ้านป่าพาด  ปกติ       1
61  วัดเพ็ญญาติ  ปกติ       1
62  บ้านคลองปีก  ปกติ      
63  บ้านหนองเตย  เรียนร่วม      
64  บ้านนาปราน  ปกติ       1
65  วัดปากท่าซอง  ปกติ       1
66  วัดนาเขลียง  เรียนร่วม      
67  วัดวิสุทธิวงศ์  ปกติ       1
68  คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์  ปกติ       1
69  บ้านหนองปลิง  ปกติ       1
70  วัดนางเอื้อย  ปกติ       1
71  บ้านถ้ำตลอด  ปกติ       1
72  บ้านคลองกุย  ปกติ       1
73  บ้านจันดี  ปกติ       1
74  บ้านหน้าเหมน  เรียนร่วม      
75  ราษฎร์ประชาอุทิศ  ปกติ       1
76  บ้านปลายคลองเพรง  ปกติ       1
77  วัดคงคาเลียบ  เรียนร่วม      
78  วัดควนยูง  ปกติ       1
79  วัดมะเฟือง  ปกติ       1
80  บ้านควนประ  ปกติ      
81  บ้านวังเต่า  ปกติ       1
82  วัดควนสะตอ  เรียนร่วม       1
83  บ้านหนองยาง  ปกติ       1
84  วัดเกาะสระ  ปกติ       1
85  บ้านวังธน  ปกติ       1
86  วัดโคกเมรุ  ปกติ       1
87  วัดทุ่งนาใหม่  ปกติ       1
88  บ้านปากระแนะ  เรียนร่วม      
89  บ้านก่องาม  ปกติ    
90  บ้านเกาะปราง  ปกติ       1
91  วัดนิคมคีรี  ปกติ       1
92  บ้านคลองตูก  ปกติ       1
93  บ้านวังวัว  ปกติ       1
94  วัดราษฎร์ประดิษฐ์  ปกติ       1
95  บ้านหนองคล้า  ปกติ       1
96  บ้านไสยูงปัก  ปกติ       1
97  บ้านคลองขัน  เรียนร่วม       1