รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านพุเตย  ปกติ       1
บ้านทุ่งก้างย่าง        1
บ้านทุ่งเรือโกลน        1
บ้านช่องแคบ  ปกติ      
บ้านพุม่วง0พุพง  ปกติ       1
บ้านหนองขอน  ปกติ       1
บ้านเขาพัง  ปกติ    
บ้านท่าตาเสือ  ปกติ       1
บ้านนามกุย  ปกติ       1
10  บ้านแก่งประลอม  ปกติ       1
11  บ้านท่ามะเดื่อ       
12  บ้านถ้ำดาวดึงส์  ปกติ       1
13  วัดปากกิเลน  ปกติ       1
14  บ้านห้วยเขย่ง  ปกติ       1
15  บ้านลุ่มผึ้ง  ปกติ       1
16  บ้านหนองปรือ  ปกติ    
17  บ้านยางโทน  ปกติ      
18  บ้านหินดาด  ปกติ       1
19  บ้านดงโคร่ง  ปกติ       1
20  วัดใหม่ดงสัก  ปกติ       1
21  สามัคคีธรรมานุสรณ์  ปกติ       1
22  บ้านวังกระแจะ  ปกติ       1
23  หลุงกัง  ปกติ       1
24  บ้านพุปลู  เรียนร่วม