รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดกําแพง        1
บ้านปูลากาป๊ะ        1
บ้านจะแลเกาะ        1
บ้านทุ่งคา        1
บ้านนาโอน        1
บ้านบลูกา        1
บ้านสะแนะ        1
บ้านสาวอ  ปกติ       1
บ้านบือเล็งใต้        1
10  บ้านบือแนนากอ        1
11  บ้านจอเบาะ        1
12  บ้านรือเสาะ        1
13  บ้านจืองา        1
14  บ้านลูโบ๊ะบาตู  ปกติ       1
15  บ้านกูแว        1
16  บ้านธรรมเจริญ        1
17  บ้านศาลาลูกไก่        1
18  บ้านดือแย  ปกติ       1
19  บ้านปูตะ  ปกติ       1
20  สามัคคีวิทยา  ปกติ       1
21  บ้านโคกตีเต  เรียนร่วม       1
22  บ้านยาแลเบาะ  ปกติ       1
23  บ้านโคกเคียน  เรียนร่วม      
24  บ้านตะโละแน็ง  ปกติ       1
25  บ้านตอหลัง  ปกติ       1
26  บ้านเปล  ปกติ       1
27  บ้านโต๊ะนอ  ปกติ       1
28  บ้านทรายขาว  ปกติ       1