รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
เพลินพิศ  ปกติ       1
บ้านสายะ        1
วัดโบราณสถิตย์  เรียนร่วม       1
บ้านบอเกาะ  ปกติ       1
บ้านภูเขาทอง        1
วัดประดิษฐ์บุปผา        1
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง  ปกติ    
บ้านตอแล  ปกติ       1
บ้านโคกงู  ปกติ       1
10  ราชภักดี  ปกติ       1
11  บ้านบาโงกือเต  ปกติ       1
12  บ้านบือราแง  ปกติ    
13  วัดโคกมะเฟือง  ปกติ       1
14  บ้านตอออ  ปกติ       1
15  เทพประทานไทยยืนยง  ปกติ       1
16  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ  ปกติ       1
17  วัดทรายขาว  ปกติ       1
18  บ้านบาโงฮูมอ  ปกติ       1
19  บ้านดอเหะ  ปกติ       1
20  บ้านตอหลัง  ปกติ       1
21  วัดเกาะสวาด  ปกติ       1
22  บ้านแขยง  ปกติ       1
23  บ้านจุฬาภรณ์ 12  ปกติ       1