รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109  ปกติ       1
บ้านเขาพระ  ปกติ       1
บ้านไอปาเซ  ปกติ       1
บ้านยะออ  ปกติ       1
ราชประสงค์  ปกติ       1
บ้านกูจิงลือปะ  ปกติ       1
วัดร่อน  ปกติ       1
บ้านลูโบ๊ะเยาะ  ปกติ       1
ประชาบํารุง  ปกติ       1
10  บ้านบละแต  ปกติ       1
11  บ้านบาโงสะโต  ปกติ       1
12  บ้านลูโบ๊ะดีแย  ปกติ       1
13  บ้านบาโง  ปกติ       1
14  บ้านปาเซ  ปกติ       1