รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองกุ่ม  ปกติ       1
บ้านหนองหมู  ปกติ       1
บ้านหนองสาหร่าย        1
บ้านห้วยหวาย  ปกติ       1
บ้านหนองตาก้าย  ปกติ       1
บ้านหนองเข้  ปกติ       1
บ้านหนองไก่ต่อ  ปกติ       1
บ้านสระเตยพัฒนา  ปกติ       1
บ้านหนองใหญ่  ปกติ       1
10  บ้านหนองม่วง  ปกติ       1
11  บ้านพรหมณี  ปกติ       1
12  บ้านบะลังกา  ปกติ       1
13  บ้านน้ำลาด  ปกติ       1
14  บ้านพุรวก  เรียนร่วม      
15  บ้านช่องกลิ้งช่องกรด  ปกติ       1
16  บ้านหนองไผ่ล้อม  ปกติ       1
17  บ้านหนองงูเห่า  ปกติ       1
18  บ้านหนองหวาย  ปกติ       1
19  บ้านน้ำคลุ้ง  ปกติ       1
20  บ้านหนองผือ  ปกติ       1
21  หมู่บ้านป่าไม้  ปกติ       1
22  ประชาพัฒนา  ปกติ       1
23  บ้านชุมนุมพระ  ปกติ       1
24  เสรี0สมใจ  ปกติ       1
25  บ้านรางขาม  ปกติ       1
26  บ้านหนองไก่เหลือง  ปกติ      
27  บ้านเขามุสิ  ปกติ       1
28  บ้านทุ่งโป่ง  ปกติ       1
29  วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)  ปกติ       1
30  บ้านบึงหัวแหวน  ปกติ       1
31  บ้านทุ่งกระบ่ำ  ปกติ       1
32  บ้านพยอมงาม  ปกติ      
33  บ้านเขาแดง  ปกติ       1
34  บ้านรางพยอม  ปกติ       1
35  บ้านเขานางสางหัว  ปกติ       1
36  บ้านท่าว้า  ปกติ    
37  บ้านหนองหวาย  ปกติ       1
38  บ้านหนองใหญ่  ปกติ       1
39  บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง  ปกติ       1
40  บ้านไร่เจริญ  ปกติ       1
41  บ้านหนองกะหนาก  ปกติ       1
42  บ้านหนองแกใน  ปกติ       1