รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.น่าน เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านแคว้ง        1
รัฐราษฎร์นุเคราะห์        1
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125  ปกติ       1
ไทยรัฐวิทยา 45        1
บ้านดอนไชย  เรียนร่วม       1
บ้านปางช้าง        1
บ้านห้วยไฮ        1
บ้านหัวเวียงเหนือ        1
ริมฝั่งน่านวิทยา  ปกติ       1
10  ทุ่งศรีทอง  ปกติ       1
11  บ้านวังหมอ        1
12  บ้านซาวหลวง  ปกติ       1
13  ศรีนาชื่น        1
14  บ้านห้วยส้ม        1
15  บ้านพรหม  เรียนร่วม       1
16  บ้านชมพู        1
17  บ้านห้วยน้ำอุ่น        1
18  บ้านผาขวาง        1
19  บ้านผาตูบ        1
20  บ้านฮากฮาน        1
21  บ้านปิงหลวง  ปกติ       1
22  บ้านต้าม  ปกติ       1
23  บ้านศรีบุญเรือง  ปกติ       1
24  บ้านดู่ใต้  ปกติ       1
25  บ้านนาบอน  เรียนร่วม       1
26  บ้านไหล่น่าน  ปกติ       1
27  บ้านปงสนุก  เรียนร่วม       1
28  วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์  เรียนร่วม       1
29  บ้านสบยาง  ปกติ       1
30  บ้านน้ำอูน  ปกติ       1
31  บ้านป่าแดด  ปกติ       1
32  บ้านนาก้า  ปกติ       1
33  บ้านฟ้า  ปกติ       1
34  บ้านฝั่งหมิ่น  ปกติ       1
35  บ้านสถาน  ปกติ       1
36  ดอนสะไมย์วิทยา  เรียนร่วม       1
37  บ้านโป่งคำ  ปกติ       1
38  บ้านป่าอ้อย  เรียนร่วม      
39  บ้านค้างอ้อย  ปกติ       1
40  บ้านห้วยนาย  ปกติ    
41  บ้านท่าล้อ  เรียนร่วม       1
42  บ้านน้ำเลา  ปกติ       1
43  บ้านป่าซาง  ปกติ    
44  บ้านน้ำหิน  ปกติ       1
45  ราษฎร์รัฐพัฒนา  ปกติ       1
46  บ้านนาเคียน  ปกติ       1
47  บ้านหาดเค็ด  ปกติ       1
48  ชุมชนบ้านนาหลวง  ปกติ       1
49  บ้านธงหลวง  ปกติ       1
50  บ้านนาไลย  เรียนร่วม       1
51  บ้านอ่ายนาผา  เรียนร่วม      
52  บ้านพะเยา  เรียนร่วม      
53  บ้านนาเหลืองไชยราม  ปกติ       1
54  บ้านเมืองจัง  ปกติ       1
55  บ้านบุ้ง  ปกติ       1
56  บ้านนาหล่าย  ปกติ       1
57  บ้านสะเลียม  ปกติ    
58  บ้านห้วยหลอด  ปกติ    
59  บ้านป่าหุ่ง  ปกติ    
60  บ้านป่าสัก  เรียนร่วม       1
61  บ้านครกคำ  ปกติ       1
62  บ้านนากอก  เรียนร่วม       1
63  ตาลชุมศึกษาลัย  เรียนร่วม      
64  บ้านป่าคา  เรียนร่วม       1
65  บ้านสาคร  ปกติ       1
66  บ้านหลับมืนพรวน  ปกติ       1
67  บ้านเรือง  ปกติ       1
68  บ้านน้ำเคิม  ปกติ       1
69  บ้านสาลีก  ปกติ       1
70  บ้านน้ำลี  ปกติ       1
71  บ้านผาเวียง  เรียนร่วม       1
72  บ้านปางสา  ปกติ       1
73  บ้านส้าน  ปกติ       1
74  บ้านถืมตอง  ปกติ       1
75  บ้านเชตวัน  ปกติ       1
76  บ้านท่าลี่  เรียนร่วม       1
77  บ้านผาสิงห์  ปกติ       1
78  บ้านสะละภูเวียง  เรียนร่วม       1
79  บ้านฝายแก้ว  เรียนร่วม       1
80  บ้านนายาง  ปกติ    
81  บ้านท่าเลอ  ปกติ       1
82  บ้านน้ำแก่นเหนือ  ปกติ       1
83  บ้านน้ำแก่นกลาง  เรียนร่วม       1
84  บ้านน้ำเกี๋ยน  ปกติ       1
85  บ้านน้ำปูน  ปกติ       1
86  บ้านนาผา  ปกติ       1
87  บ้านไชยสถาน  ปกติ       1
88  บ้านจะเข้ภูหอม  ปกติ       1
89  บ้านไพรอุดม  เรียนร่วม       1
90  บ้านม่วงเจริญราษฎร์  ปกติ       1
91  บ้านเชียงยืน  ปกติ       1
92  บ้านม่วงใหม่  ปกติ       1
93  บ้านน้ำลัดสบแก่น  เรียนร่วม       1
94  บ้านดอนเฟือง  ปกติ       1
95  บ้านนาซาว  เรียนร่วม       1
96  บ้านนวราษฎร์  ปกติ       1
97  บ้านศรีเกิด  เรียนร่วม       1
98  บ้านก้อ  ปกติ       1
99  บ้านส้านนาหนองใหม่  ปกติ       1
100  บ้านน้ำพุ  เรียนร่วม    
101  บ้านสาลี่  ปกติ       1
102  บ้านหัวเมือง  ปกติ       1
103  บ้านกาใส  ปกติ       1
104  ริมฝั่งว้าวิทยา  ปกติ       1
105  ไตรธารวิทยา  ปกติ       1
106  บ้านห้วยบง  ปกติ       1
107  บ้านวังตาว  ปกติ       1
108  บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107  ปกติ       1
109  บ้านม่วงตึ๊ด  ปกติ       1
110  บ้านทัพม่าน  ปกติ       1
111  บ้านพี้ใต้  ปกติ       1
112  บ้านห้วยจอย  เรียนร่วม       1
113  บ้านพี้เหนือ  เรียนร่วม       1
114  บ้านนาวี       
115  บ้านนาเหลืองม่วงขวา       
116  บ้านศรีนาป่าน       
117  บ้านหัวนา       
118  บ้านวัวแดง       
119  อนุบาลแม่จริม       
120  บ้านบุปผาราม       
121  บ้านบ่อสวก       
122  บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51       
123  วัดพระธาตุแช่แห้ง       
124  บ้านม่วงเนิ้ง       
125  บ้านน้ำหก       
126  บ้านป่าสัก       
127  บ้านนาสา       
128  บ้านนาเหลืองใน       
129  บ้านห้วยคำ       
130  บ้านสันติภาพ  ปกติ       1
131  บ้านทรายทอง  เรียนร่วม      
132  ชุมชนบ้านน้ำปั้ว  ปกติ       1
133  บ้านสะเนียน  เรียนร่วม    
134  บ้านห้วยปุก  ปกติ       1
135  บ้านห้วยเฮือ  ปกติ       1
136  บ้านวังม่วง  เรียนร่วม       1
137  บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี  ปกติ       1
138  บ้านห้วยมอญ  ปกติ       1
139  บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน  ปกติ       1
140  บ้านไชยสถาน  เรียนร่วม      
141  บ้านหัวนา  ปกติ       1
142  ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ  เรียนร่วม      
143  บ้านเชียงของ  ปกติ       1
144  บ้านศาลา  ปกติ       1
145  บ้านน้ำลัด  ปกติ       1
146  บ้านห้วยเลา  ปกติ       1
147  บ้านน้ำพาง  ปกติ       1
148  บ้านพืชเจริญ  เรียนร่วม       1
149  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
150  บ้านคำเรือง  ปกติ       1
151  บ้านปิงใน  ปกติ       1
152  บ้านน้ำแพะ  ปกติ       1
153  บ้านนาคา  ปกติ       1
154  บ้านน้ำปาย  ปกติ       1
155  บ้านป่าสัก  ปกติ       1
156  มิตรมวลชน 3  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
157  บ้านกิ่วน้ำ  ปกติ       1
158  บ้านดอนหล่ายทุ่ง  ปกติ       1
159  หาดทรายทองวิทยาคาร  ปกติ       1