รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.น่าน เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านแดนพนา  ปกติ       1
บ้านห้วยท่าง  ปกติ       1
บ้านถ่อน  ปกติ       1
บ้านปง  ปกติ       1
ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
บ้านน้ำลักใต้  ปกติ       1
บ้านคัวะ  ปกติ       1
พัฒนานิคมวิทยา  ปกติ       1
บ้านน้ำสอด  ปกติ       1
10  บ้านชี  ปกติ       1
11  บ้านหนองผุก  ปกติ       1
12  บ้านส้อเด่นพัฒนา  ปกติ       1
13  บ้านขุนน้ำน่าน  ปกติ       1
14  บ้านดอนสบเปือ  ปกติ       1
15  บ้านปางปุก  ปกติ       1
16  บ้านปางหก  ปกติ       1
17  บ้านพร้าว  ปกติ      
18  บ้านน้ำฮาว  ปกติ       1
19  บ้านสบปืน  เรียนร่วม       1
20  บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  ปกติ       1
21  บ้านน้ำพิ  ปกติ       1
22  ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์  ปกติ       1
23  ไตรมิตรวิทยา  ปกติ       1
24  บ้านม่วง  เรียนร่วม       1
25  บ้านน้ำคา  ปกติ       1
26  จอมแจ้งวิทยาคาร  ปกติ       1
27  บ้านผาน้ำย้อย  ปกติ       1
28  บ้านพาน  ปกติ       1
29  บ้านสบขุ่น  ปกติ       1
30  ไตรคามวิทยา  ปกติ       1
31  บ้านดอนแก้ว  ปกติ       1
32  ไลออนส์บ้านหนองปลา  ปกติ       1
33  ธาราบรรพต  ปกติ       1
34  บ้านสบหนอง  ปกติ       1
35  บ้านป่าหัด  ปกติ       1
36  บ้านเสี้ยว  เรียนร่วม       1
37  บ้านดอนมูล (แงง)  เรียนร่วม       1
38  บ้านผาสิงห์  ปกติ       1
39  บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง  ปกติ       1
40  บ้านน้ำอ้อ  ปกติ       1
41  บ้านใหม่  ปกติ      
42  จตุราษฎร์ศึกษา  ปกติ       1
43  บ้านผาเวียง  ปกติ       1
44  ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน  ปกติ       1
45  บ้านสกาดใต้  ปกติ       1
46  บ้านปอน  ปกติ       1
47  บ้านปางกอม  ปกติ       1
48  บ้านนาหนุน 10ปิตุราษฎร์  ปกติ       1
49  บ้านห้วยทรายขาว  ปกติ       1
50  บ้านนาคอกสาขานาบง  ปกติ       1
51  บ้านยอดดอยวัฒนา  ปกติ       1
52  ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว  เรียนร่วม       1
53  บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)  ปกติ       1
54  บ้านเหล่าอ้อ  เรียนร่วม       1
55  บ้านขอน  เรียนร่วม       1
56  บ้านแพะกลาง  ปกติ       1
57  บ้านหนอง  ปกติ       1
58  บ้านตึ๊ด  เรียนร่วม    
59  บ้านดอนแท่น  เรียนร่วม    
60  หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์  ปกติ       1
61  ศรีสระวงศ์  ปกติ       1
62  บ้านพนาสวรรค์  ปกติ       1
63  บ้านนาฝ่า  ปกติ       1
64  บ้านวังว้า  ปกติ       1
65  บ้านปางยาง  ปกติ       1
66  ชุมชนบ้านเจดีย์  ปกติ       1
67  บ้านสะเกิน  ปกติ       1
68  บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
69  บ้านน้ำปัวพัฒนา  ปกติ       1
70  บ้านน้ำโมง  ปกติ       1
71  บ้านสันเจริญ  ปกติ       1
72  บ้านน้ำพุร้อน  ปกติ       1
73  บ้านผาหลัก  ปกติ       1
74  บ้านผักเฮือก  ปกติ       1
75  บ้านนาขวาง  เรียนร่วม       1
76  บ้านน้ำลาด  ปกติ       1
77  บ้านนาก้อ  เรียนร่วม       1
78  บ้านป่าลาน  ปกติ       1
79  บ้านกอก  ปกติ       1
80  บ้านนากอก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
81  บ้านนาคอก  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
82  บ้านน้ำแป่ง  ปกติ       1
83  บ้านหนาด  ปกติ    
84  บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
85  บ้านทุ่งเฮ้า  ปกติ       1
86  บ้านเกวต  ปกติ       1
87  บ้านเวียงสอง  ปกติ       1
88  บ้านห้วยสะแตง  ปกติ       1
89  บ้านนาฝาง  เรียนร่วม       1
90  บ้านพร้าวกลาง  ปกติ       1
91  บ้านเสี้ยว  ปกติ       1
92  บ้านนาหนุน 2  ปกติ       1
93  ไตรราษฎร์วิทยา  ปกติ       1
94  บ้านก๋ง  ปกติ       1
95  บ้านยู้  ปกติ       1
96  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
97  บ้านบวกหญ้า  ปกติ       1
98  บ้านห่างทางหลวง  ปกติ       1
99  บ้านกอกจูน  ปกติ    
100  บ้านสบสาย  ปกติ       1
101  บ้านยอด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
102  บ้านปางส้าน  เรียนร่วม       1