รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บึงกาฬ

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านโคกสะอาด        1
บ้านท่าคำรวม        1
บ้านพรสวรรค์        1
บ้านท่าอินทร์แปลง        1
บ้านโนน  ปกติ       1
บ้านหนองจิก        1
บ้านหนองเดิ่นท่า  ปกติ       1
บ้านสรรเสริญ        1
บ้านไคสี  ปกติ       1
10  บ้านแสนสำราญ        1
11  บ้านห้วยคอม  เรียนร่วม    
12  บ้านนาเจริญวิทยา  ปกติ       1
13  บ้านซำบอน  ปกติ       1
14  บ้านคลองทิพย์  ปกติ       1
15  บ้านไร่โนนสำราญ  ปกติ       1
16  บ้านตาลเดี่ยว  ปกติ       1
17  บ้านดอนแพง  ปกติ       1
18  บ้านสร้างคำ  ปกติ       1
19  บ้านหนองบัว  ปกติ       1
20  บ้านศรีสว่างพัฒนา  ปกติ       1
21  บ้านดอนแก้ว  ปกติ       1
22  บ้านนาป่าน  ปกติ       1
23  บ้านหนองแวง  ปกติ       1
24  บ้านโคกบริการสันกำแพง  ปกติ       1
25  บ้านหนองเข็ง  ปกติ       1
26  บ้านคำไชยวาล  เรียนร่วม      
27  บ้านโสกบง  ปกติ       1
28  บ้านโคกหนองลาด  ปกติ       1
29  บ้านชุมภูพรโสกก่าม  ปกติ       1
30  บ้านห้วยดอกไม้  ปกติ       1
31  บ้านศรีนาวา  ปกติ       1
32  แก่งอาฮง  ปกติ       1
33  บ้านป่าไร่โนนม่วง  ปกติ       1
34  บ้านโนนยาง  ปกติ       1
35  บ้านท่ากกแดง  เรียนร่วม       1
36  บ้านนาจาน  ปกติ       1
37  บ้านท่าโพธิ์  ปกติ       1
38  บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ       1
39  บ้านหาดแฮ่  ปกติ    
40  บ้านท่าไคร้  ปกติ       1
41  บ้านปรารถนาดี  ปกติ       1
42  บ้านหนองนาแซง  ปกติ       1
43  บ้านสุขสำราญ  ปกติ       1
44  บ้านห้วยเรือ  เรียนร่วม    
45  บ้านหนองจิก  ปกติ       1
46  บ้านโนนสา  ปกติ       1
47  บ้านดงเสียด  ปกติ       1
48  บ้านห้วยสามยอดเทวกุล  ปกติ       1
49  บ้านโนนประเสริฐ  ปกติ       1
50  บ้านคำแวง  ปกติ       1
51  บ้านดงโทน  ปกติ       1
52  บ้านเหล่าหมากผาง  เรียนร่วม       1
53  บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ    
54  บ้านดงสว่าง  ปกติ       1
55  ประวิตร (หนองบ่อ)  ปกติ       1
56  หนองสิมโนนสวรรค์  ปกติ       1
57  บ้านคำสมบูรณ์  ปกติ       1
58  บ้านต้าย  ปกติ       1
59  บ้านท่าดอกคำ  ปกติ       1
60  หนองแสงประชาสรรค์  ปกติ       1
61  บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
62  บ้านหนองบัวแดง  เรียนร่วม       1
63  บ้านดาลบังบด  ปกติ       1
64  บ้านโนนจำปา  ปกติ       1
65  บ้านโนนเหมือดแอ่  ปกติ       1
66  "บ้านคำหมื่น""ต.ช.ด.อนุสรณ์"""  ปกติ       1
67  บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม  ปกติ       1
68  บ้านทรัพย์วังทอง  เรียนร่วม       1
69  บ้านโนนวังเยี่ยม  ปกติ       1
70  สันติสุขเจริญราษฎร์  ปกติ       1
71  บ้านเหล่าใหญ่  ปกติ       1
72  ท่าไร่วิทยา  ปกติ       1
73  บ้านโนนม่วง  ปกติ      
74  ธเนตรวิทยา  ปกติ       1
75  บ้านสะง้อ  ปกติ       1
76  บ้านห้วยเชือมใต้  ปกติ       1
77  บ้านบ่อพนา  ปกติ       1
78  บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม  ปกติ       1