รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านไผ่ลวก  ปกติ       1
บ้านชำแระ        1
บ้านจาน  ปกติ       1
บ้านกุดใหญ่        1
บ้านประดู่  ปกติ       1
บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ  ปกติ       1
บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)  ปกติ       1
บ้านนิคมสายโท 8        1
บ้านยาง  ปกติ       1
10  บ้านโนนสว่าง  ปกติ       1
11  บ้านเก็ม  ปกติ       1
12  บ้านโคกเห็ด  ปกติ    
13  บ้านละหานทรายเก่า  ปกติ       1
14  บ้านประดู่  ปกติ       1
15  บ้านถนนน้อย  ปกติ       1
16  บ้านหินกอง  ปกติ       1
17  บ้านกระสังสามัคคี  ปกติ       1
18  บ้านหัวตะแบก  เรียนร่วม       1
19  บ้านโคลด  ปกติ       1
20  วัดบ้านจอม  ปกติ       1
21  บ้านตะลุมพุก  ปกติ       1
22  บ้านหนองรักษ์  ปกติ       1
23  บ้านไทรโยง  ปกติ    
24  บ้านขามตาเบ้า  ปกติ       1
25  บ้านบึงเจริญ  ปกติ       1
26  บ้านบัว  ปกติ       1
27  บ้านโคกตะเคียนสามัคคี  ปกติ       1
28  บ้านโคกเบง  ปกติ       1
29  บ้านกระสัง  ปกติ       1
30  บ้านหนองนา  ปกติ       1
31  บ้านหนองแวง  ปกติ       1
32  บ้านโชคกราด  ปกติ       1
33  บ้านนาราใหญ่  ปกติ       1
34  บ้านตรุง  ปกติ       1
35  บ้านโนนเสน่ห์  ปกติ       1
36  บ้านโคกโพธิ์  ปกติ       1
37  บ้านปราสาททอง  ปกติ       1
38  บ้านสายตรี 16  ปกติ       1
39  บ้านตะเคียน  ปกติ       1
40  บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)  ปกติ       1
41  บ้านไพรวัลย์น้อย  ปกติ       1
42  บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)  ปกติ    
43  บ้านบ่อดิน  ปกติ       1
44  บ้านเขว้า  ปกติ       1
45  บ้านระกาเสม็ด  ปกติ       1
46  บ้านโคกยาง  ปกติ       1
47  บ้านละลูน  ปกติ       1
48  บ้านโนนศิลา  ปกติ    
49  บ้านหนองเอียน  ปกติ      
50  บ้านหนองตะโก  ปกติ       1
51  บ้านถนน  ปกติ       1
52  วัดบ้านโคกเจริญ  ปกติ       1
53  นิคมพัฒนาสายตรี 2  ปกติ       1
54  บ้านละหอกกระสัง  ปกติ       1
55  วัดธรรมถาวร  ปกติ       1
56  บ้านโพธิ์ไทร  ปกติ       1
57  บ้านสารภี  ปกติ       1
58  "บ้านนารา""กัลยาประชาสรรค์"""  ปกติ       1
59  บ้านหนองคูณพิณทอง  ปกติ    
60  บ้านตาเป้า  ปกติ       1
61  บ้านสายโท 4 ใต้  ปกติ       1
62  กองทัพบกอุปถัมภ์  ปกติ       1
63  บ้านเขว้าศึกษา  ปกติ       1
64  บ้านหนองม่วงพัฒนา  ปกติ      
65  บ้านตะแบก  ปกติ       1
66  วัดชุมพลมณีรัตน์  ปกติ       1
67  บ้านจบก  ปกติ       1
68  บ้านหนองตระเสก  ปกติ       1
69  บ้านโคกขมิ้นพัฒนา  ปกติ       1
70  บ้านดวน  ปกติ       1
71  บ้านเกียรติเจริญ  ปกติ       1
72  บ้านอโณทัย  ปกติ       1
73  บ้านเขาดินเหนือ  ปกติ       1
74  บ้านโคกสำโรง  ปกติ       1
75  บ้านแพงพวย  ปกติ       1
76  บ้านหนองเหล็ก  ปกติ       1
77  บ้านหนองกระต่าย  ปกติ       1
78  บ้านปราสาท  ปกติ       1
79  บ้านโคกกี่  ปกติ       1
80  บ้านสายตรี 9  ปกติ       1
81  "บ้านเกต ""สุตาประชาอุปถัมภ์"""  ปกติ       1
82  นิคมสร้างตนเอง 7  ปกติ       1
83  บ้านโคกมะขาม  ปกติ       1
84  บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
85  บ้านร่มเย็นวิทยา  ปกติ       1
86  บ้านขามสามัคคี  ปกติ       1
87  บ้านจะเนียงสามัคคี  ปกติ       1
88  นิคมสร้างตนเอง 4  ปกติ       1
89  บ้านโคกระเหย  ปกติ       1