รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองตาด  ปกติ       1
บ้านหนองกระทุ่ม        1
บ้านหนองไทร        1
บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)        1
บ้านดอนตูม  ปกติ       1
วัดธรรมประสิทธิ์        1
วัดวงษ์วารี  ปกติ       1
บ้านหนองหัวควาย  ปกติ       1
บ้านหนองปลาแดก  ปกติ       1
10  บ้านตาโหงก  ปกติ       1
11  บ้านพงแขม        1
12  วัดชายอรัญ        1
13  บ้านกอกดอนพยอม        1
14  วัดพลสุวรรณ  ปกติ       1
15  บ้านโจด        1
16  บ้านงิ้ว        1
17  บ้านหนองบัวเจ้าป่า        1
18  บ้านหนองแคน        1
19  บ้านซาดศึกษา  ปกติ       1
20  วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)  ปกติ    
21  บ้านหนองหว้า  ปกติ       1
22  บ้านหนองเรือ  ปกติ       1
23  บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)  ปกติ       1
24  วัดสุวรรณาราม  ปกติ       1
25  บ้านสระกอไทร  ปกติ       1
26  บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)  ปกติ       1
27  บ้านกระทุ่มจานสามัคคี  ปกติ       1
28  บ้านหนองรัก  ปกติ       1
29  บ้านหนองดุม  ปกติ       1
30  บ้านโนนธาตุ  ปกติ       1
31  จุฬางกูรวิทยา  ปกติ       1
32  อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
33  วัดเทพประดิษฐ์  ปกติ       1
34  วัดโพธิ์ชัย  ปกติ      
35  บ้านแพ  ปกติ       1
36  บ้านสำโรงพิมาน  ปกติ       1
37  บ้านท่าเรือ  ปกติ       1
38  วัดพนมวัน  ปกติ       1
39  บ้านปรือเกียน  ปกติ       1
40  บ้านโคกก่อง  ปกติ       1
41  บ้านป่าหนาม  ปกติ      
42  บ้านยางนกคู่  ปกติ       1
43  บ้านดงเค็ง  ปกติ       1
44  วัดเทพรังสรรค์  ปกติ       1
45  บ้านสวายสอ  ปกติ       1
46  วัดสระทอง  ปกติ       1
47  บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ       1
48  บ้านจะหลวย  ปกติ       1
49  บ้านโศกนาคท่าม่วง  ปกติ      
50  วัดธาตุ  ปกติ       1
51  วัดบ้านโนนมาลัย  ปกติ      
52  วัดวรดิษฐ์  ปกติ       1
53  บ้านหนองสรวง  ปกติ       1
54  บ้านปะคำดง  ปกติ       1
55  วัดทรงสุวรรณ  ปกติ       1
56  วัดศรีสุนทร  ปกติ       1
57  บ้านหนองดุม  ปกติ       1
58  บ้านหนองยาง0หนองจาน  ปกติ    
59  บ้านโคกสุพรรณ  ปกติ       1
60  บ้านโคกเมือง  ปกติ       1
61  วัดบุปผาราม  ปกติ       1
62  บ้านสระปะคำถาวร  ปกติ       1
63  บ้านสระบัว  ปกติ       1
64  บ้านโคกใหญ่  ปกติ       1
65  บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)  ปกติ       1
66  บ้านหญ้าคา  ปกติ       1
67  บ้านละกอ  ปกติ       1
68  บ้านกอกโคกวิทยา  ปกติ       1
69  บ้านโนนเพกา  ปกติ       1
70  บ้านหนองนางดำ  ปกติ       1
71  บ้านโนนกลาง  ปกติ       1
72  บ้านโคกสว่าง  ปกติ      
73  บ้านโสกแต้  ปกติ       1
74  วัดไพรงาม  ปกติ       1
75  บ้านคูบอน  ปกติ       1
76  บ้านยางน้ำใส  ปกติ       1
77  วัดหลักศิลา  ปกติ       1
78  บ้านสระขี้ตุ่น  ปกติ       1
79  บ้านตาหล่ำ  ปกติ       1
80  ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์  ปกติ       1
81  บ้านโนนไฮ  ปกติ       1
82  บ้านกุดน้ำขุ่น  เรียนร่วม       1
83  บ้านโนนเจริญ  ปกติ       1
84  บ้านนาลาว  ปกติ       1
85  บ้านโนนยานาง  ปกติ    
86  วัดบ้านสำราญราษฎร์  ปกติ       1
87  สามัคคีเทพอำนวย  ปกติ       1
88  วัดชัยสมพร  ปกติ       1
89  บ้านหนองขุนพรม  ปกติ       1