รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
ชุมชนวัดบางกะดี        1
วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)  ปกติ       1
วัดจันทาราม  ปกติ       1
สว่างราษฏร์บํารุง  ปกติ       1
บางโพธิ์ใหม่  ปกติ       1
วัดปทุมทอง  ปกติ       1
วัดบ้านพร้าวใน  ปกติ       1
วัดบางเตยใน  ปกติ       1
วัดบัวขวัญ  ปกติ       1
10  เจริญวิทยา  ปกติ       1
11  วัดลํามหาเมฆ  ปกติ       1
12  วัดมงคลพุการาม  ปกติ       1
13  บางโพธิ์เหนือ  ปกติ       1
14  วัดเนกขัมมาราม  ปกติ       1
15  คลองพระอุดม  ปกติ       1
16  ปากคลองสอง  ปกติ       1
17  วัดโคก  ปกติ       1
18  วัดเชิงท่า  ปกติ       1
19  วัดถั่วทอง  ปกติ       1
20  ลิ้นจี่อุทิศ  ปกติ       1
21  คลองลากค้อน  ปกติ       1
22  วัดผลาหาร  ปกติ       1
23  วัดสองพี่น้อง  ปกติ       1
24  วัดเมตารางค์  ปกติ       1
25  สังฆรักษ์บํารุง  ปกติ       1
26  สี่แยกบางเตย  ปกติ       1
27  วัดโพธิ์เลื่อน  ปกติ       1
28  วัดบางนา  ปกติ       1
29  บ้านบึง  ปกติ      
30  คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)  ปกติ       1
31  บ้านคลองขวางบน  ปกติ       1