รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านชะเมาสามต้น  ปกติ       1
วัดโบกขรณี  ปกติ       1
ชุมชนบ้านทุ่งคล้า  ปกติ       1
บ้านทุ่งเค็จ  ปกติ       1
บ้านบาโงยือแบ็ง  ปกติ       1
บ้านท่าช้าง  ปกติ       1
บ้านตะโละดารามัน  ปกติ       1
บ้านบีติง  ปกติ      
บ้านละหาร  ปกติ       1
10  บ้านทุ่งกินนร  ปกติ       1
11  บ้านบือแต  ปกติ       1
12  บ้านละอาร์  ปกติ       1
13  ชุมชนบ้านแป้น  ปกติ       1
14  วัดโชติรส  ปกติ       1
15  บ้านวังไชย  ปกติ       1
16  บ้านแซะโมะ  ปกติ       1
17  บ้านพอเหมาะ  ปกติ       1
18  บ้านบาเลาะ  ปกติ       1
19  บ้านมะกอ  ปกติ       1
20  บ้านกาหงษ์  ปกติ       1