รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านถ้ำผาลาด  ปกติ       1
บ้านปี้  ปกติ       1
บ้านหนุน  ปกติ       1
บ้านห้วยสิงห์  เรียนร่วม       1
บ้านป่าสัก  ปกติ       1
บ้านแฮะ  ปกติ       1
บ้านใหม่น้ำเงิน  ปกติ       1
บ้านหนองบัวเงิน  ปกติ       1
บ้านห้วยกั้ง  ปกติ       1
10  บ้านร่องแมด  ปกติ       1
11  บ้านสันหลวง  ปกติ       1
12  บ้านสา  ปกติ       1
13  บ้านปัวศรีพรม  ปกติ       1
14  บ้านทุ่งติ้ว  ปกติ       1
15  บ้านหล่ายฝายแก้ว  ปกติ       1
16  บ้านแม่ทาย  ปกติ       1
17  บ้านต้นผึ้ง  ปกติ       1
18  บ้านแบ่ง  ปกติ       1
19  บ้านดอนเงิน  ปกติ       1
20  ชัยชุมภู  ปกติ       1
21  บ้านผาฮาว  ปกติ       1
22  บ้านปางวัว  ปกติ       1
23  บ้านหลวง  ปกติ       1
24  บ้านทุ่งหนอง  ปกติ       1
25  บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก  ปกติ    
26  บ้านปงสนุก  ปกติ       1
27  บ้านกิ่วแก้ว  ปกติ       1
28  บ้านแม่ทะลาย  ปกติ       1
29  บ้านทุ่งหล่ม  ปกติ       1
30  บ้านดอนแก้ว  ปกติ       1
31  บ้านป่าคา  เรียนร่วม       1
32  บ้านทุ่งมอก  ปกติ       1
33  บ้านเลี้ยว  ปกติ       1
34  บ้านปงสนุก  ปกติ       1
35  บ้านก๊อหลวง  ปกติ       1
36  บ้านแกใหม่นิคม  ปกติ       1
37  บ้านป่าแขม  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
38  บ้านควร  ปกติ       1
39  บ้านร่องค้อม  ปกติ       1
40  บ้านท่าม่าน  ปกติ       1
41  บ้านสะแล่ง  ปกติ       1
42  บ้านทุ่งเย็น  ปกติ       1
43  บ้านห้วยแม่แดง  ปกติ       1
44  บ้านท่าฟ้าเหนือ  ปกติ       1
45  บ้านศรีเมืองชุม  ปกติ       1
46  บ้านสบทุ  ปกติ       1
47  บ้านนาบัว  ปกติ       1
48  บ้านบุญเรือง  ปกติ       1
49  บ้านแม่วังช้าง  ปกติ       1
50  บ้านสีพรม  เรียนร่วม    
51  บ้านวังบง  ปกติ       1
52  บ้านดอนมูล  เรียนร่วม       1
53  บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ       1
54  บ้านวังเค็มใหม่  ปกติ       1
55  บ้านดอนลาว  ปกติ       1
56  บ้านร้องเชียงแรง  ปกติ       1
57  บ้านเวียงลอ  ปกติ       1
58  บ้านน้ำเปื๋อย  ปกติ       1
59  บ้านแวน  ปกติ       1
60  บ้านไชยพรม  ปกติ       1
61  บ้านทุ่งมอก  ปกติ       1
62  บ้านบ่อเบี้ย  ปกติ    
63  บ้านท่าฟ้าใต้  ปกติ       1
64  ชุมชนบ้านดอนไชย  ปกติ       1
65  บ้านร่องย้าง  ปกติ       1
66  บ้านโจ้โก้  ปกติ       1
67  ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว  ปกติ       1
68  บ้านควรดง  ปกติ       1
69  บ้านปางผักหม  ปกติ       1
70  บ้านใหม่ร่มเย็น  ปกติ       1
71  บ้านสันกลางนาดอ  ปกติ       1
72  บ้านสบบง  ปกติ       1
73  ชุมชนบ้านเชียงบาน  ปกติ       1
74  บ้านหัวขัว  เรียนร่วม       1
75  บ้านน้ำจุน  ปกติ       1
76  บ้านสร้อยศรี  ปกติ       1
77  บ้านห้วยไคร้  ปกติ       1
78  บ้านหล่ายทุ่ง  เรียนร่วม      
79  บ้านบุญยืน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
80  บ้านศรีจอมแจ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
81  บ้านปัว  ปกติ       1
82  บ้านคะแนง  เรียนร่วม      
83  บ้านหมุ้น  เรียนร่วม       1
84  บ้านหนองท่าควาย  เรียนร่วม       1
85  บ้านทุ่งติ้ว สาขาบ้านนาหนุน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
86  บ้านม่วง  ปกติ       1
87  บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
88  บ้านป่าสัก สาขาบ้านม่วงชุม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
89  บ้านทุ่งติ้ว สาขาบ้านผาลาดทุ่งติ้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
90  บ้านดอนไชย  ปกติ       1
91  บ้านนาอ้อม สาขาบ้านห้วยขุ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
92  บ้านนาอ้อม สาขาบ้านน้ำแป้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
93  บ้านนาอ้อม  ปกติ      
94  บ้านปางป้อม  โอนไปสังกัดอื่น      
95  บ้านฝั่งหมิ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
96  บ้านฝายกวาง  ปกติ       1
97  บ้านแก  ปกติ       1